Helsingin yliopisto

Tiedot

1643/44 Erik Salonius Ericus Erici, Letalensis 372. * noin 1621. Vht: Laitilan kappalainen, noin vuodesta 1652 kirkkoherra Erik (Ericus Gregorii, joka omisti taloja Salon kylässä ja jonka kerrotaan olleen piispa Ericus Erici Sorolaisen sukua, † 1656) ja Kirstin. Ylioppilas Turussa 1643/44. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1643/44] Ericus Erici Lethalensis. | obiit Pastor in Letala. — Laitilan pitäjänapulainen, kappalainen 1656, kirkkoherra 1671. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1672. † Laitilassa 1701. ‡ 14.3.1702.

Pso: (jo 1657) Brita Mikaelsdotter Pacchalenius.

Veli: Johan Salonius 950 (yo 1652/53).

Poika: Laitilan nim. kirkkoherra Johan Salonius 2465 (yo 1676, † 1702).

Poika: Perniön kirkkoherra, FM Gabriel Salonius 2466 (yo 1676, † 1729).

Poika: Nauvon kirkkoherra Gustaf Salonius 3199 (yo 1684, † 1737).

Pojanpoika(?): Seilin hospitaalinsaarnaaja Gustaf Salonius 4742 (yo 1703, † 1751).

Lanko: Kiskon kirkkoherra Tomas Pacchalenius U68 († 1679).

Lanko: Turun kappalainen (Rymättylän nim. kirkkoherra) Josef Lethalensis 812 (yo 1650/51, † 1672).

Viittauksia: HYK ms., Bor. osak. matr. #24; Laitilan kirkonarkisto G 2 s. 561 (KA mf. JK 37); KA valtakunnanregistratuura 7.11.1701 f. 752 (Kyrkioherde fullmacht för Johan Salonius 2465 ... medelst Erich Salonij dödelige frånfelle Letala Pastorat i Åbo Stifft är wordet ledigt); KA mf. ES 1924 (mm 11) Lapin käräjät 26.–27.3.1674 f. 21v (Kyrckioheerden uthi Lethala Wörd: och Wäll:dhe H:r Ericus Erici Salonius, hwilcken A:o 1671 edt Rydtare Hemman uthi Kifwi Jerfwi by, köpt och sigh tillhandladt haf:r), 23, Laitilan käräjät 1.–2.6.1674 f. 21v (Coadjutoren här i Sochnen Wällärde H:r Erich Josephi på Kyrckioherdens Wördige och Wällärdhe H:r Erici Erici Salonij wägnar förekom nu och gaf Retten klageligen tilkenna, huruledes förleden höst all Helgon tijdh och om natten är i Prestegårdhen ett Stall med fem Hästar, alt Åkerhööt och een Rustningz Sadhel upbrundne, och som skadhan är stoor, anhölt han att be:te Kyrckioherdhe någon brandstud till hans tagne skadas reparation och undsettning bewillias måtte), Laitilan käräjät 11.–12.1.1675 f. 15v (Kyrckioheerden Wördig och Wällärde H:r Erich Sallonius lätt nu genom Johannem Hastadium anklaga Thomas Erichsson ifrån Kaiffwola om sina aderton åhr ... som skall han funnit een hans pung hwilcken han 1672 otto dagar för Michaëli då han dher uthi bröllop stadd war bortmiste); KA mf. ES 1926 (mm 13) Laitilan käräjät 26.–28.6.1686 f. 810 (Kyrckioherdens i Lethala Sochn Ehrewyrdige och Wällärde H:r Erici Salloni Son gaf Rätten tillkänna på sin faders wägnar); KA mf. ES 1932 (mm 37) Laitilan käräjät 27.–28.5.1701 s. 530 (Coadiutoren herr Jöran Rotkerus, opå Kyrkioherdens Ehrewördig herr Erici Salonii wägnar ... Vice Pastoren herr Johan Salonius); KA mf. ES 1933 (mm 38) Laitilan käräjät 7.–9.6.1702 s. 59 (Kyrckioherden Ehrewördig H:r Gustaf Salonius proponerade på sine egne, som dess Broders Kyrckioherdens uti Bierno Mag:r Gabriel Salonii wägnar, huru som deres Sahl:e Syster Elisabet Salonia, hwilcken uti någre Åhrs tijdh warit gift medh Lieutnanten wälb: Gustaff Böning, och A:o 1700 om wåhren barnlöös dödh blifwit ... deras Sahl: Broders, Kyrckioherden H:r Johan Salonii Änckia, Pastorskan Emerentia von Falckenberg); KA mf. ES 1933 (mm 39) Laitilan käräjät 11.–13.10.1702 s. 19 (när Högwördige herr Biskopen, in Martio innewarande åhr, warit opå Sahl: Pastoris herr Erici Salonii begrafning). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 22 (IV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 6 (IV); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 10 (5.9.1656), 10 (6.9.1656). — Åbo Tidn. 1785 n:o 5; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 185, 186, 187; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2920D, 3768D, 3828D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #667, 2259D, 3320D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Salonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=372>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.