Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 29.10.1636 Tomas Pacchalenius Thomas Michaelis, Finno U68. Vht: Karkun Suoniemen Pakkalan ratsutilallinen, nimismies Michel Andersson ja Brita Nilsdotter. Ylioppilas Uppsalassa 29.10.1636 Thomas Michaelis [Finnones]. Oraatio Uppsalassa 28.4.1639. — Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentin (Joh. Wittenbergin, myöh. Gust. Kurckin rykm.) saarnaaja (1640), ero 1655. Palveli rykmenttinsä mukana Saksassa, Tanskassa ja Puolassa. Asui sittemmin Lempäälässä (1658). Kiskon kirkkoherra s.v. † Kiskossa 1679.

Pso: (jo 1653) Kristina Kristersdotter Agricola (jäi leskeksi).

Serkku: Kangasalan kappalainen Johan Pacchalenius U86 († 1655).

Poika: Bromarvin kappalainen Kristian Pacchalenius 2317 (yo 1674, † 1704).

Poika: Kirkkonummen kirkkoherra Gustaf Pacchalenius 2318 (yo 1674, † 1704).

Poika: Fagervikin ruukinsaarnaaja Johan Pacchalenius 2681 (yo 1678/79, † 1710).

Veljenpoika: Eurajoen kirkkoherra, FM Anders Pacchalenius 1826 (yo 1665/66, † 1704).

Veljenpoika: veronkantokirjuri Johan Pacchalenius 1936 (yo 1667/68).

Lanko: Laitilan kirkkoherra Erik Salonius 372 (yo 1643/44, † 1701).

Lanko: Uskelan kirkkoherra Krister Agricola 415 (yo (1644), † 1669).

Vävy: Seilin hospitaalinsaarnaaja Erik Stodius 1215 (yo 1658, † 1702).

Vävy: rykmentinpastori Pehr Melartopaeus 1624 (yo 1663, † 1677).

Viittauksia: KA mf. ES 1747 (cc 7) Tutkinta Uskelan pappilassa 26.–27.4.1653 f. 124–133 (Mågen Hr. Thomas Paccalenius, katso 414); KA mf. ES 1748 (cc 9) Kiskon ja Kiikalan käräjät 7.–8.3.1673 f. 40, (cc 8) Kiskon käräjät 19.–20.2.1678 f. 58 (Pastoris i Kisko H:r Thomæ Pacchalenij hustru Kirstin Christersdotter); KA mf. ES 1751 (cc 14) Kiskon käräjät 18.–19.2.1686 f. 52 (Fordom Kyrkioherdens hersammastädes Sahl. Thomæ Pacchalenij Enckia Dygdesamma Hustru Christina Agricola ... en fattig Enckia medh 8 barn ... haar warit necessiterat sitt Ryttare hemman i Laidike bortsällja ... Intygades och Nembden des Sahl. Man warit utj 15 Åhrs tijdh Felt predikant, och personligen fölgt regementet så wähl i dhet Kejserska Pollenska som Danske Kriget, och enär han sedan om sijder blef beordrad till detta ringa Pastoratet i Kisko, haar han måst tillträdda prästegården som då alldeles haar warit förfallen så wähl till huus som ägorne ...); KA mf. ES 1753 (cc 18–19) Kiskon käräjät 3.–5.3.1690 s. 92 (Christina Agricola); KA mf. ES 1882 (ll 5) Tenholan ja Kiskon käräjät 13.–14.12.1670 f. 72 (Misswäxt); KA mf. ES 1883 (ll 6) Tenholan ja Kiskon käräjät 10.–11.2.1674 s. 6 (Kyrckieherden wällärdhe H:r Tomas Pacchalenius Beswäradhe sig förmedelst skrifftelig Inlaga och Kyrkiones Sexman Johan Matzsson i Tåija, öfwer Hapaniemi Gårdz Tårpare, som ähr Kisko Mårthen, Abraham och Thåmas i Lijppula, Simon i Langila och Sigfredh i Rijlax, och de effter åthskillige förmaningar, eij hafwa fördt deras Ståckar till stuguns i Kisko Prästegårdh förbättring), Tenholan ja Kiskon käräjät 24.–26.10.1679 s. 158 (Sahl: H:r Thomas Packaleni Son); KA mf. ES 1963 (nn 4) Hämeenkyrön käräjät 17.–18.11.1643 f. 30 (Presternes H:r Thomæ Pacchalinij och D:ni Johannis Wallenij (katso 769) bewijs, Daterat Sträll [i Tysklandh] d: 27 Februarij Anno 1643), Ruoveden käräjät 26.–27.1.1647 f. 310 (Krigz Predikantens her Thomæ Pacchalenij jempt och en Corporals Jacob Marcussons skriftel: bewijss De Dato wedh Brunswijck, den 13 Novembris A:o 1645), Hämeenkyrön käräjät 5.–6.3.1647 f. 324 (Nämbdes Befallningzman Erich Simonsson, Erich Jacobsson i Sasila och Mårten Marcusson i Kalkumäkj tillijka medh Erich Knutzsson i Uskela Felt Predikantens her Thomæ Pacchalenij witterligh geldh, af hans fordom medh Collega her Johanne Simonis [Wallenio] i Kyropohja lagligen Uthmäta, Så mycket han efter sin klar Obligation, ähnnu ähr skyldigh); KA mf. ES 2000 (nn 62) Lempäälän käräjät 6.–7.7.1658 f. 241v (Kåm för Rätta å satte Tingh Ländzmannen i Karku Peer Michellsson, och kärde till Ländzmannen Jacob Månsson i Wachemala, på sijn broders H: Thomæ Packalenij wägnar, om 1651 åhrs Räntta aff hans Frijhemman der sammastädes som Jacob skulle warit fullmechtigat att Upbära, men alz inthet der på betalt). — K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 87; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 92 (12.7.1657, D. Thomas Pacchalenius, igenom sin hustru begärar komma till Kisko pastorat. Merkintä tarkoittaa että Pacchalenius ei ollut itse läsnä vaan oli lähettänyt vaimonsa esittämään asian tuomiokapitulille. Vertaa Oja 1970, joka on tulkinnut merkinnän siten, että Pacchalenius olisi ollut Kiskon edesmenneen kirkkoherran Henrik Winteruksen vävy. Se ei voi pitää paikkansa, koska Pacchalenius mainitaan Uskelan kirkkoherran vävynä kihlakunnanoikeuden tuomiokirjassa jo 1653. Vertaa 1048), 95, 112, 121, 126, 127; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 396; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 75; Namnlistor över vid finska regementen år 1653 tjänande... SSV 8 (utg. H. Aejmelæus, 1924) s. 169; Akademiska konsistoriets protokoll II 1637–1640 (Uppsala 1969) s. 50 (7.6.1637, Per Knutssons gäster Thomas Paccaleus och Johannes Judius, katso U61), 53 (14.6.1637, katso 114). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 393; K. G. Leinberg, Orationes academicæ Fennorum extra patriam habitæ. BNF 61 (1902) #29; J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 256 (Leijonmarck Tab. III); J. Finne, Pacchalenius-suvun alkuperä. Genos 1 (1930) s. 34; A. Oja, Pacchalenius-suvun alkupolvet. Genos 41 (1970) s. 52; J. T. Lappalainen, Elämää Suomen sotaväessä Kaarle X Kustaan aikana. Studia historica Jyväskyläensia 12 (1975) s. 190; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1251D, 2058G, 2796, 3396G.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Tomas Pacchalenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U68>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.