Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1692 Matias Homelin, myöhemmin Hummelin Matthias Pauli, Borealis 3821. Vht luult.: Maskun Humikkalan kylän Vähäpalsalan talollinen Påhl Nilsson (‡ 1687) ja Gertrud. Turun katedraalikoulun oppilas 3.7.1684 (in cl. syntact., Matthias Pauli Maschoens.). Ylioppilas Turussa kl. 1692 Homelin Matth. Pauli Bor _ 196. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1691/92] Matthias Pauli Homelijn, Borea Finl: | +. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 30.11.1696. — Vahdon pitäjänapulainen 1696, erotettu aviorikoksesta tuomittuna 1703. Sääksmäen lukkari (1710).

Pso: 1694 Elisabet Resinius.

Appi: Turun kappalainen Johan Karkuensis 849 (yo 1651/52, † 1674).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 91a; HYK ms., Bor. osak. matr. #220; KA mf. ES 1847 (kk 10) Raision ja Maarian käräjät 22.–23.9.1693 s. 580 (attest gifwen af H:r Bartold Fontanus och Mathias Humilin); KA mf. ES 1848 (kk 11) Raision ja Maarian käräjät 9.–10.10.1694 f. 382v (Såsom Bertill Simonsson i Hujala ähr Lagl:n Stembd ... att Swara Studios: Mathias Humelin angående innewarande åhrs diekne Räntta som Humelin Arrenderat, och fördenskull bekomma borde, men Bertill Simonsson honom mootwilleligen förhållit), 384 (Hindrich Grelsson i Mertilä dömes att betala till Studiosum Mathias Hummelin des åtherstående Præceptoris Löhn En D:r 16 ö: K:m:t medh 8 ö: S:r M:t expenser); KA mf. ES 1849 (kk 14) Raision ja Maarian käräjät 7.–9.10.1697 f. 343v (I lijka måtto bör Coadjutor Matthias Hummilin restituera H:r Bertils [Fontanus] Kappa till Enckian som han till läns hafft); KA mf. ES 1851 (kk 20) Pöytyän käräjät 6.–7.10.1703 f. 224–226v (Den af det Högwyrdige DomCapitlet till Häradz Rätten Remitterade Saken, blef nu företagen, angående Coadjutor i Masko S:n H:r Mathias Hummelin, hwilken den 8 Julii nästledne är i DomCapitlet angifwen att hafwa bedrifwit Enfalt Hoor, med sin egen Pijga Anna Hindrichzd:r, hwilken födt Barn in Junio som af H:r Johan Schytero blifwit Christnat och kallat Agneta ... Hummelins Hustro Elisabetha Resenia som nu är frånwahrande); KA mf. ES 1854 (kk 26) Pöytyän käräjät 7.5.1708 f. 428 (för detta Medhielparen Mattz Hummelin wid Wachto Cappellgield). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 253 (LII); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 26, 29, 33, 37; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 142 #153; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 190 (1688:II), 191 (1689:I), 193 (1690:I), 195 (1691:I), 197 (1692:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 149; V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla. SSV 7 (1923) s. 110 (Katso 4788).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Hummelin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3821>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.