Helsingin yliopisto

Tiedot

1651/52 Johan Karkuensis (myös Rexenius) Johannes Henrici, Satacundensis 849. Vht: Karkun kirkkoherra Henrik (Henricus Arvidi, † 1661) ja Margareta Staffansdotter. Ylioppilas Turussa 1651/52. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1651/52] Johannes Karckuensis. | Choralis Aboæ. Obiit 1674. Respondentti 12.1652, pr. Eskil Petraeus U1. Respondentti 1655, pr. Eskil Petraeus U1. — Apulaispappi Mouhijärvellä (1656). Turun 2. suom. kappalainen 1667. † Turussa 1674.

Pso: (jo 1656) Maria Eriksdotter (elossa 1696).

Veli: Lemun kirkkoherra, FM Arvid Karkuensis 850 (yo 1651/52, † 1689).

Veli: Kiikalan kirkkoherra Henrik Karkuensis 1311 (yo 1659, † 1700).

Poika: ylioppilas Erik Resinius 3293 (yo 1685/86).

Tyttärenpoika: kruununvouti Johan Forss 4683 (yo 1702, † 1752).

Sisarenpoika: Karkun kappalainen Henrik Fabrinus 2310 (yo 1673/74, † 1692).

Lanko: Iitin kirkkoherra Johan Paulinus 51 (yo 1640, † 1704).

Lanko: Mouhijärven kappalainen Mårten Ancka, myöh. Anchaerus 539 (yo (1646), † 1678).

Lanko: apulaispappi Johan Sagittarius 1634 (yo 1663, † 1673).

Vävy: Maskun kappalainen Gabriel Leander 1627 (yo 1663, † 1691).

Vävy: Turun kappalainen Johan Sarenius 1842 (yo (1666), † 1677).

Vävy: Oulun kappalainen Jöran Teudschovius 2140 (yo 1671, † 1691).

Vävy: Ikaalisten kirkkoherra Johan Fonselius 3239 (yo 1685, † 1729).

Vävy: Sääksmäen lukkari, ent. pappismies Matias Homelin, myöh. Hummelin 3821 (yo 1692).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #68; KA valtakunnanregistratuura 26.9.1643 f. 129 (Öpet breef för Kyrkioherden i MouJerffwij Cappellegiäll att niutha Tommuniemi By till Prästebordh etc.), 30.6.1644 f. 353 (Tillgifft för Kyrkioherden i Mousijerwij, på någre hans restancer af taxerings Penninger och någre tunnor Spannemåhl ... Hederlig och Wällärde Her Erich Georgij ähr igenom Fattigdom och oförmögenheet kommen Chronan till någre Åhrs restantier medh Taxeringz Penninger och någre Tunnor Spannemåhl), 11.6.1649 f. 111 (Frijheet för Herr Erico Georgii, Pastore i Mouhijärfwi Capellgiäld att wara frij för taxa), 11.6.1683 f. 321 (Till Stats Contoiret för Maria Eriksdotter ... Emedan Wi allaredan år 1680 förmedelst Wår öpne resolution hafwom bewilljat framledne finske Capellanens i Åbo Johannis Karkuensis Choralis Enka Maria Eriksdotter, at bli hulpen med sin sal. Mans resterande löns fordring, ock hon förnimmes förutan den olyckelige händelsen af all hennes egendoms bortmistande wid den siste staden öfwergångne wådelden, hafwa haft stor olägenhet däraf, at hon legat här 3 år, innan hon å nyo fått liqviderad uträkning, ock således sig i skuld fördjupat, at hon uppå des höga ålder med många barn lider stor nöd ock fattigdom. Fördenskul hafwom Wi nådigst bewilljat henne hela des sal. Mans fodran, som är twå hundrade tjugu nie dal:r 30 öre 9 3/5 p:r Silf:r m:t, sig till hjelp ock understöd, ock befalle Eder till den ändan nådeligen, at I af hwarjehanda medel nu hjelpen henne där med; på det hon sin resa till Finland foderligast må kunna fortsätta etc.); KA mf. ES 1782 (ee 4) Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 10.3.1640 f. 34v (Deshe män skole wtthmäta wällärde her Erichz i Wåli Joki witterligh geldh); KA mf. ES 1784 (ee 8) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 2.–3.3.1668 f. 1115 (Förekom Manhafftigh Pär Pålson 237 och præsenterade sin leffwandes Käre moders Dygdesamma Hustru Elin Thomasdotters Blom testamente, dat: Miolelä den 29 Decemb: 1663, aff innehåldh, det hans K: moder haffwer fram för alla andra sine barn eller hans Samsyskon testamenterat och Förähratt mehrbem:te Pär Pålson sitt aflinge godz och Ryttare Hemman Wuolijocki j Tulos Sochn); KA mf. ES 1963 (nn 4) Karkun käräjät 25.–26.11.1644 f. 136 (Trädde förrätta Kyrckieherden wedh Moder Kyrckian wellerde her Henrich Arvidi och inlade Uthj Retten et gammalt heradzdombreff Uthgifuet af fordom Heradzhöfdingen framledne Jöns Wässgöth Onsdagen nest efter Pingesdagen An:o 1530, huilket war någorlunda illa farat, doch likwell huart Ordh well Lääsliget och Signetet der Under fast och ferdigt Såssom och hela brefwet oraderat, begerandes det iagh samma breff medh heradzdomb Renovera wille ... huilket således som föllier lydde Ord ifrån Ordh: ... giorde witterlig at the hafua sålt her Henrich Kyrckioherren theras ahndeell i Öö hetandes Ekåsalo. Vertaa (nn 62) Tyrvään käräjät 27.–28.2.1660 f. 482), Mouhijärven ylim. käräjät 9.–10.12.1644 f. 140 (Kyrckioherdens her Erichz [Mouhijärven kirkkoherra Ericus Georgii, † 1661, pso Elsa Tomasdotter Blom tämän 2. avioliitossa] hemman i Mielåla), Karkun käräjät 27.–28.3.1648 f. 420 (Kom förrätta åå satte Tingh fordom Munsterskrifware Erland Johanson, och gaf tilkenna, huru såsom hans hustru Sophia Pållsdåtter (katso 51), Kyrckieherdens i Mouhj Järfwj herr Erichz Stiufdåtter, hafwer i bemelte sin Mans, Utj dennes frånwaru, emot Echtenskaps förbundz förplichtellse sigh försedt och aflat barn medh en Ryttare Staffan N:), Kangasalan käräjät 29.–30.8.1648 f. 446 (Nämbndes Matz Zöfringzson i Wehcapundarj och Henrich Sigfredsson i Warala, fordom Capplans her i Sochn, men nu warande Kyrckieherdens i Carku, wällährde her Henrichz Arvidi, witterlige geldh, lagligen Uthmäta. Paimenmuistossa Strandberg I (1832) s. 267 Henricus Arvidi on sijoitettu virheellisesti Kangasalan kirkkoherrojen sarjaan. Tiedon lähteenä käytetyssä synodaaliväitöksessä respondentit olivat dn. Heinrico Arvidi Kangasalensium p. & dn. Erico Nicolai Nykyrckensi (Suomen kansallisbibliografia, 1996, #3483). Strandbergin mainitsemaa "Præp. & Pastor" -titteliä Henrikillä ei siis ole); KA mf. ES 2000 (nn 62) Karkun käräjät 4.–7.10.1658 f. 176v (Nämbdes Thomas Simonsson i Mustinåja att Uthtaga H: Johannis Henrici i Muohijärffwj witterligh giäldh), Karkun ja Mouhijärven käräjät 25.–27.10.1659 f. 428v (Och desse boofaste Män gå i bårgen för honom, H:r Johan Henrici i Mouhijärfwi), Karkun ja Mouhijärven käräjät 2.–5.6.1660 f. 490v (Comminister uthi Mouhijerfui, H: Johan Hendrici), Karkun ja Mouhijärven käräjät 30.5.–3.6.1662 f. 598 (Förekom Medhielparen j Mouhijärfwj Wällärde H: Johann Henricj, och kärde till Eskill Matzson Smedh j Mackonen, om een Sölffskåhl som Sahl: Kyrckioheerden hafwer till honom satt i Pant), 598v (Ähn befrågades effter wittnen j Vice Pastoris Her Johan Henricj närwaro), Karkun ja Mouhijärven käräjät 13.–14.3.1663 f. 720 (Fältes Sal: Kyrkeherdens Sån Joseph Henricj för första gångon Lönskalego medh Walborgh Jönssdåtter j Prestegården begådt), Karkun ja Mouhijärven käräjät 13.–14.3.1663 f. 724, Kangasalan käräjät 5.–7.6.1665 f. 886 (Mattz Mattzson i Herttola giorde Vitterligit huruledes Såsom han för 16 åhr sedhan hade förbydt sitt hemman medh Sal: Kyrckioheerden i Karku H:r Hindrich Arvidi i Hurulaby, och her i Cangasala igen ett annat bekommet ... första gången Upbiudes), Kangasalan käräjät 30.–31.10.1665 f. 813v (Uplystes 2 gångon dhet bytte som Sal: Kyrckioheerden i Karku hafuer giort medh Mattz Mattzson i Herttola), Kangasalan käräjät 14.–15.10.1667 f. 1115v (Hertuala ... Sal: Kyrkioherdens Sons H: Johann Henrici schrifft Dat: d: 27 Septembris nästförledne, innehållandes att huarkenn han el: hans sampsysken hafuer b:t Matz Matsonn, om samma hemma bythe, i någon måtto adt tilltaalla, klandra el: deres Sal: faders giorde bythe adt ryggia); KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Karkun ja Mouhijärven käräjät 8.–10.2.1672 f. 418v (Företrädde fordom Befallningzmannen Anders Jonsson, och fordrade af Ländzmannen Peer Michellsson 4 RD:r in Specie, ährflytandes af dee peningar, som han af H:r Johan Karkuense emoot een Obligation bekommit hade, hwillken Obligation han emoot be:te Peer Michellssons revers Dat: den 14 Martij 1662 af H:r Johan tagit hade Men peningarne ännu stå obetallte ... dee 4 RD:r är i 1656 och 1657 åhrs Rächningh, för Gästgifwerijetz förwalltande affördt), Karkun ja Mouhijärven käräjät 1.–2.10.1672 f. 510 (Wällärde H:r Johan Henrici ... som ett hemman i Mielola possiderar); KA mf. ES 1963 (nn 5) Karkun ja Mouhijärven käräjät 22.–24.9.1675 f. 105 (H:r Johannis Henrici Attest); KA mf. ES 1964 (nn 5) Karkun ja Mouhijärven käräjät 2.–5.1.1680 f. 754v, 758 (Hustru Maria Erichzdotter i Mielola ... H: Marias Fader Kyrkieheerden i Mouhierfwi Sahl: H:r Erich); KA mf. ES 1965 (nn 7) Karkun ja Mouhijärven käräjät 13.–16.8.1686 s. 181 (Sahl: H:r Johans Enckia, dygdesamme hustru Maria Erichzdotter i Mielola); KA mf. ES 1967 (nn 9) Karkun ja Mouhijärven käräjät 3.–5.3.1692 f. 87 (Dygdesamma hustru Hanna Maria Erichzdotter ... hennes Åcker Gärdzlegårdh j Mielola by), Karkun ja Mouhijärven käräjät 19.–20.7.1692 f. 227 (Dygdesamma hustru Hanna Maria Erichzdotter j Mielola). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 13 (1661. D. Henricus Arvidi pastor Karckuens. vitam finiit. 13 octob. humatus); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 53 (XII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 591, 596; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 467, 476–477; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 477 (isä), 486 (isä); R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 180 (17.1.1675, ‡ finske capellanen sahl. h. Johan Karkuensis); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #68. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 60; V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla. SSV 7 (1923) s. 73; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2034G, 2854R, 2918R, 3760D; A. Oja, Pieniä löytöjä – Små fynd. Muutama Frisius lisää. Genos 47 (1976) s. 51; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2933R, 3023R.

Doria gratulantti

Päivitetty 6.3.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Karkuensis. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=849>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.