Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1692 Matias Orenius Matthias Matthiæ, Björneburgensis 3868. Vht: Euran Sorkkisen kylän Järstän rusthollari Matts Henriksson († 1696) ja Margareta. Porin triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Turussa sl. 1692 [Orenius] Matth. Matth. Björneb _ 198. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1692/93] Matthias Orenius | Miles. — Sotapalveluksessa.

Kaima: ylioppilas Matias Orenius 2459 (yo 1676, † 1710).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 143a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #361; KA mf. ES 1929 (mm 25) Euran käräjät 26.–28.9.1694 s. 332 (Studenten Mattz Mattsson Järste i Sårkis, vertaa 4670); KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 23.10.1690 s. 42–59 (Klockaren her i Stadhen Erich Johansson Rätten klageligen föredrogh, uthi Lectoris opå Ehrewördige doom Capitletz wägnar, Högwällerde Mag: Abrahamj Thuronij nährwaro, huru såsom hans dotter Anna Erichzdotter om sijne 19 åhr, skall af een diekne Mathias Mathiæ be:dh som hoos honom uthi Fyra Åhrs tijdh Louceradh, wara rådt medh barn, hwilcket nähr han sijdstledne Augustj Månadh förmerkt, hadhe han d: 4 nästledne Sept: reest till Efra Sochn och Sorkis byy, dher be:te diekne då hoos sine föräldrar wistades, att opteckia sådant för dem ...), Porin RO 8.12.1690 s. 66–73 (Lägersmåhl), Porin RO 13.12.1690 s. 73–77 (... Ehuruwähl dieknen Mathias Mathiæ hårdheligen nekar sigh hwarcken hafft Lägersmåhl medh Klockarens dotter Anna Erichzdotter eller henne medh barnet rådt, som hon d: 5 Hujus födt hafwer, mindre wara baneman till dett mordet på henne d: 6 Sijdstledne Sept: Nattetijden såfwandhe försökt blef ... dy för ofwantalde och fleera Skähl i Ransakningen finnes, pålägges honom Mathia Lijkmätigt dett 17 Cap: i Erfd: B: L: L: 19 Cap: Tingm: B: och dett 24 Cap: Rådst: B: medh Tolff Manna eedh sigh ifrån samma begge beskylningarne att befrija, hwilcket alt den Höglofl: Kongl: Hofrättz Högrättwijsa Omdöme Aller Ödhmiukeligast heemställes), Porin RO 11.5.1691 s. 19 (... Altså är bem:te diekne till detta Dato ifrån Eufra Sochn instembdh worden samma Eedh gångh att præstera, hwilken sigh och hörsambligast infunnit medh 12 Lagersmän af samma Sochn, Nembl: Henrich Matsson, Michel Sigfredhsson, Johan Matsson, Anders Gabrielsson, Nils Oloffsson, Johan Henrichsson, Peer Michelsson, Simon Bengtsson, Henrich Jacobsson, Jacob Larsson, Jören Nilsson och Johann Michelsson, af hwilka någre äro boofaste ährlige bönder och dhe andre samblige ehrlige och redelige Perssoner, som Kyrckioheerdens dersammastädes H:r Mathiæ Langij och Capellans H:r Johan Laihiandrj skrifftelige attestatum Dat: Eufra Prästegårdh d: 8 hujus uthwijssar. Klåckarens dotter Anna påstodh instendigt medh höga bedyrelser och gråtandes tårar, ingen annan henne hafwa belägrat, än denne Mathias ... [Sentens] dy blifwer han effter dett 19 Cap: Ting: B: och 25 Cap: Rådhstugu Balcken, för Klåckarens och hans dotters tillagde beskylningar frij ehrkändt. Så ställes och konan Anna Erichz dotter som sigh medh Lägersmåhl första gången försedt hafwer effter Höglåfl: Kongl: Håffrättz Uthgångne Resolution och Levioribus delictis Under Kyrckioplicht, hwilket den Höglåfl: Kongl: Rättz Höghrättwijse omdöme Allerödhmiuckeligast hemställes), Porin RO 5.12.1691 s. 33 (Publicerades den höglåfl: kongl: håffrättz resolution uthj diecknens Mathias Mathiæ saak medh Klåckare dottren Anna Erichzdotter om Lägersmåhl och annat ... Borgmestare och Rådh pålähhes wijdare alfwarligen att tilhålla kånan att uthnembna rätta barnefadren eller genom hwariehanda sätt sanningen dher uthinnan uthleeta; Altsså blef konan nu sådant medh noga förmahningh förhållit, hwilken swarade sigh ingen annan barnfader kunna nembna, än den hon tilförenne bekändt hafwer), Porin RO 15.2.1692 s. 5 (Såssom Rätten effter een richjtig liqvidation befinner Skohl Personen Matthiam Matthiæ ännu blifwa skyldig för huushyra sin förra wärdh Klåckaren Erich Johansson Half T:a Spl: dett han icke hel:r skiäligen sielf tilneeka kan). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 259 (LIII); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #361.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Orenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3868>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.