Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1692 Krister Stodius Christiernus Erici, Aboensis 3871. Vht: Seilin hospitaalinsaarnaaja Erik Stodius 1215 (yo 1658, † 1702) ja hänen 1. puolisonsa Kristina Pacchalenius. Turun katedraalikoulun oppilas 18.3.1688 (in cl. rect. circ. infer., Christianus Erici Stodius Naguensis Adjunct. minist.). Ylioppilas Turussa sl. 1692 [Stodius] Christjern. Ab _ 198. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 31.5.1701. — Seilin hospitaalinsaarnaajan (isänsä) apulainen 1701. Apulaispappi Korppoossa 1702. Messukylän pitäjänapulainen 1713, kappalainen 1719 (vahv. 1722). † Messukylässä 1739.

Pso: 1:o Kristina († 1726); 2:o Barbara Crusell (jäi leskeksi).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 184b; HYK ms. AKA:4, Konsistorin registratuura 1690–1699 s. 551 (9.5.1698, Citeres här medh Studiosus Christiernus Stodius ... att wijdare swara Agneta Larsdotter uthi den i Consistorio anhengige saken angående lägersmåhl); HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 23 (6.3.1700), 29 (12.4.1700), 89 (6.4.1701); KA mf. ES 1850 (kk 16) Nauvon käräjät 2.–3.3.1699 f. 62 (Såsom Ven: Consistorium ecclesiast: d: 6: Octobr: 1698:, Förmedelst dom, uphäfwit och ogillat den Trolofning, som Agneta Larsd:r påstådt wara skeedh, emellan henne och Studenten Christian Stodius, och Remitterat Studenten till Consistorium Academ:, och Agneta till Häradz Rätten att dömas för Lönskaläger ... henne tillspordes, hwad Barnet heter, der till hoon swarade dett wara Christnadt i Pikie till Maria, men aflat här i Nagu); KA mf. ES 1852 (kk 22) Korppoon käräjät 21.–23.2.1705 f. 48 (Christiern Stodius V: D: minister in Korpo on erään 20.7.1704 päivätyn testamentin allekirjoittaja); KA mf. ES 1852 (kk 24) Korppoon käräjät 5.–6.3.1706 f. 63 (Kyrckioherden Mag: Nicol: Freidelinus ... Imedlertijdh befulmächtigade H:r Kyrckioherden Coadjut:r H:r Christ: Stodius att emoot dem Saaken uthföra), 68, 71v; KA mf. ES 1855 (kk 30) Korppoon käräjät 10.–11.2.1711 s. 67 (Coadjutoren H:r Christer Stodius); KA mf. ES 1856 (kk 32) Korppoon käräjät 17.–20.5.1712 f. 313v (Caplan wyrdig H:r Christer Stodius kärde till Ländzman Lars Bergström angående sin betahlning, för det beswär han haft 1710 om Hösten med Predickande och dhe siukas besökning sampt grafläsning, wed den då gången smittosam Siukdomen). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 260 (LIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 42 (LIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 633; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 33; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 41; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 145 #267; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 192 (1689:II), 193 (1690:I), 196 (1691:II), 197 (1692:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 292, 293; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Messukylä; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 187, 187; A. Kolehmainen, Stodius-suvusta. Genos 67 (1996) s. 152; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3481.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Krister Stodius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3871>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.