Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1693 Henrik Sarlinius Henricus Erici, Uhloensis 3945. Vht: oululainen kauppias Erik Mattsson Saarela († 1687) ja Elisabet Andersdotter Tasainen. Ylioppilas Turussa sl. 1693 ‹Sukunimi Sarlingius on korjattu muotoon Sarlinius.› Henr. Uhloens _ 203. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1693] Henricus Sarlinus. Uloensis.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 170b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #405; KA mf. ES 2033 (rr 13) Kemin käräjät 16.–18.3.1674 f. 736v (Borgaren i Uhlå Erich Matsson Sarela förekom gifwandes tillkänna, Huruledhes Borgmest:n i Uhlå Wäll:t Anders Jöransson U88 skall fordra af honom 55 D:r Km:t, för något Tobak som Borgmest:n skall för Tiugu några åhr sedan gifwit Sarelas Hustro /: den tijdh hon warit een flicka och hemma hoos sine föräldrar stadder :/ at försällja, af hwilcket Tobak hon intz mehra skall försåldt, ähn Otta Skållpundh, och derföre betalt 16 D:r Km:t, 2 Timmer Grååwärck een Tun:a Fiedher, hwilcket och skedt långt för ähn Sarela henne bekom till hustro); KA mf. ES 2037 (rr 25) Kemin käräjät 4.–5.7.1688 s. 85 (Sahl: Erich Sarelas för detta Borgarens i Uhlo stadh Enkia Lisa Anders dåtter beklageligen föredrog Retten huru hennes Sahl: man Nestförleden höst omkom med flere andre på Siön och Skutwraket drifwit tillandz på wester sijdan, det der af Böndrena är sönder huggit ...); KA mf. ES 2037 (rr 26) Oulun ja Hailuodon käräjät 11.–13.2.1689 s. 157; KA mf. ES 2038 (rr 31) Limingan käräjät 1.–3.3.1694 s. 362 (Handelsmans Sahl: Erich Mattssons Saarelas Enckia hustru Lissbetta Anders d:r); KA mf. ES 2039 (rr 32) Kemin käräjät 8.–10.7.1695 s. 69 (Såssom Studenten Henrich Sarlinius uthan jäf Eedeligen erhöllt att Capellanen H:r Lars Limingius uthan den ringaste gifwen Orsak sönderslagit Studentens Sigfridi Carlinij 3533 Zithara); KA mf. ES 2041 (rr 37) Kemin käräjät 30.6.–5.7.1700 s. 624 (frambledne Kyrckiowärdenne här sammastädes Anders Tasanen och Johan Jönssonn Herfwa ... nu warande Kyrckiowärden och för detta Opbördzman Johan Remahl). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 266 (LIV); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #405. — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 224.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Sarlinius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3945>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.