Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1694 Karl Backman Carolus Christiani, Ostrobotniensis 4053. Vht: Vaasan pormestari Kristian Backman 1951 (yo 1668, † 1691) ja Ingrid Mattsdotter Rothovius. Vaasan triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 20.6.1694 Carolus Bachman ostrobotniensis, munitus testimonio Rectoris Scholæ Vasensis huc accessit, et post institutum a Decano fac. phil. examen, admissus. Ylioppilas Turussa sl. 1694 Backman Carol. Botn _ 207. Merkintä Indexissä sl. 1694 Bachman Car. Bothn _ 207. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1694] Carolus Backman. — Oulun kaupunginkirjuri 1698, raatimies 1701, samalla kaupungin kassanhoitaja 1712. Pakeni sotaa Ruotsiin (1715). Ehdotettu Oulun seuraavaksi pormestariksi (kuoli ennen virkanimitystä). ‡ Tukholmassa (Jakob) 5.3.1717.

Pso: Margareta Henriksdotter Forbus.

Poika: Sotkamon kirkkoherra Lars Henrik Backman 5452 (yo 1724, † 1755).

Vävy: Iin ent. kappalainen Johan Keckman 4565 (yo 1700, † 1738).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 15a, 15a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #422; KA mf. ES 2084 (ss 15) Isonkyrön käräjät 27.–28.2.1693 s. 462; KA mf. ES 2087 (ss 20) Mustasaaren käräjät 31.1.1698 s. 185, Lapuan käräjät 28.2.–2.3.1698 s. 357 (Det berettade Mons:r Carl Backman ifrån Storkyrå, huruledes een Student Anders Florin 3629 ben:d, för någon tijd sedan, då dee begge wistades i Åbo, utaff gårdzfålket der berörde Backman Logerade, hafwer uth practicerat een hans Regn- ell:r Reese jacka, med hwilken han sedan, Äganden Owitterligen ifrån Staden sigh begifwit); KA mf. ES 2040 (rr 34) Kruunupyyn käräjät 25.9.1697 s. 350 (Mons: Carl Backman opwijste dess Fullmacht Dat: d:n 20 hujus honom af Handelssman i Wasa wähl: Henrich Eggers (katso 3488) meddelt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 268 (LV); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 360; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #422; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 86 #422 (Lisäyksiä ja oikaisuja); Akademiska konsistoriets protokoll XX 1691–1694 (Uppsala 1976) s. 321 (19.6.1694, Rector förmälte att en O-Bothniensis Carolus Backman ankommit, och begärar civitatem academicam. Han har intet formelt testimonium ad tenorem constitutionum, uthan mehr som en attest, hwar han [är] född, och att han fuller freqventerat i Wasa trivial schola, men skall måst för medellösheet och mehr slijkt gifwa sig derifrån, att han intet fått jempt continuera. Consistorium tyckte bäst wara remittera honom till Decanum att examineras). — K. V. Åkerblom, Vasa-släkten Backman. SSV 14–15 (1930–31) s. 70; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #135D; E. Söderström, Backman. Bidrag till Nykarleby- och Vasasläktens genealogi. SSV 39 (1969–70) s. 24; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #6681; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3690 (1715), 4794 (1716).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 29.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Backman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4053>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.