Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1668 Kristian (myös Krister) Backman Christianus Matthiæ, Ostrobotniensis 1951. Vht: lainlukija Matias Pålsson 148 (yo 1640/41, † 1685) ja Elisabet Filipsdotter tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa kl. 1668 [Backman] Christiern. Matthiæ Botn _ 94. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1668] Christiernus Mathiæ Backman. Turun hovioikeuden auskultantti. — Isänsä apulainen ja sijainen lainlukijana 1671–76. Etelä-Pohjanmaan tuomiokunnan lainlukija 1675–80. Mainitun tuomiokunnan vt. tuomarina 1681–85, 1687–90. Vaasan pormestari 1690. † Vaasassa keväällä 1691.

Pso: 1671 Ingrid Mattsdotter Rothovius (‡ 1710).

Appi: Turun katedraalikoulun rehtori, FM Matias Rothovius 745 (yo (1650), † 1670).

Poika: oululainen raatimies Karl Backman 4053 (yo 1694, † 1717).

Vävy: Vaasan triviaalikoulun rehtori, FM Georg Aenelius 2800 (yo 1679, † 1697).

Vävy: Lapuan kappalainen Elias Rislachius 3064 (yo 1683, † 1696).

Vävy: Isonkyrön pitäjänapulainen Anders Amnelin 4128 (yo 1695, † 1732).

Vävy: Vähänkyrön kappalainen Johan Moliis 4167 (yo 1695, † 1748).

Pojanpoika: Porin varapormestari Gerhard Backman 6266 (yo 1736, † 1787).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 15a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #198; TMA, Turun tuomiokirkon tilit 1671–77 (KA mf. JK 1239: 28.12.1671 Wigdes Christian Bachman); Kimmo Kemppaisen tiedonanto 1.10.2010 (Ingrid Rothovius ilmeisesti kuoli 1710, lähteenä Digitaaliarkisto Isonkyrön kirkontili, laskiaissunnuntai (Esto mihi) 20.2.1710 Bårkl. penningar för Backala Moor, Sahl. Ingred Rothovia); KA valtakunnanregistratuura 4.11.1674 f. 373 (Resolution och Förklaring för Johan Hapaniemi öfwer en honom ährerörig öfwergången dom), 4.11.1674 f. 374 (Till lagläsaren Christian Backman att förklara sigh öfwer een afsagd ähreröring Dom moth Johan Hapaniemi), 16.6.1690 f. 399 (Fullmacht för Christian Backman att wara Borgmest:e i Wasa Stad uti Jacob Rosses U231 ställe), 27.4.1691 f. 155 (Borgmästare Fulmacht för Lars Rivell 2713 i Wasa ... såsom förmedelst Christian Bachmans dödelige frånfälle, Borgmästare Beställnignen uti Wasa är kommen att blifwa ledig); KA mf. ES 1967 (nn 9) Ruoveden ja Keuruun käräjät 23.–25.6.1692 f. 155 (då warande V: Häradzhöfdingens [j Österbotn] Sahl: Christian Backmans Attest af d: 29 Septembr: [1690]); KA mf. ES 2081 (ss 4) Isonkyrön käräjät 20.–26.10.1682 s. 237; KA mf. ES 2081 (ss 6) Vöyrin käräjät 11.–12.3.1684 s. 219 (Häradz Dommaren Chistian Backman ... Backmans Hustru Ingre Rothovia, katso U515), Vöyrin käräjät 14.–15.8.1684 s. 93; KA mf. ES 2082 (ss 8) Isonkyrön käräjät 13.–16.2.1686 s. 145 (gården Backala), 151; KA mf. ES 2082 (ss 10) Mustasaaren ja Maalahden talvikäräjät 1688 f. 148v (katso 2239), Vähänkyrön ja Laihian käräjät 25.–28.8.1688 f. 308 (katso 2822); KA mf. ES 2083 (ss 13) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 20.–21.1.1691 s. 44, Ilmajoen käräjät 9.–10.6.1691 s. 36, Isonkyrön käräjät 22.8.1691 s. 251 (Lensman Wählförståndigh Isac Gumbse föredrogh Rätten huruledes han kommit utj ehrfarenheet att Sahl: Borgmestaren Backmans änckia wore sinnat, att inrätta Krögerie på andre sijdan åhn Geent Emooth hans Booställe, till frågandes Nämbden om sådant wore nödigt?); KA mf. ES 2084 (ss 14) Vöyrin käräjät 11.–12.2.1692 s. 171 (Förr detta Häradz-Höfdingens Wälbördige Niels Clerckz Enckia Fruns uthskickade Sig:r Michael Westbergh, föredrogh Rätten, huru som disput oppwuxen, är emellan hänne och Borgmestarens Sahligh Christian Backmans Enckia dygdesamma Hustro Ingredh Rothovia, om den löön som denne förmenar sigh hafwa af hänne att fordra, för dess Sahlige Mans hafde beswär, i det han Vicariatet för Sahlige Mans Häradz höfdingen förwalttat), Uudenkaarlepyyn käräjät 17.2.1692 s. 271, Pietarsaaren pitäjän käräjät 22.2.1692 s. 309, Lapuan käräjät 29.2.1692 s. 382, Isonkyrön käräjät 5.–7.3.1692 s. 415, 437, 449, Vähänkyrön käräjät 10.–11.3.1692 s. 484, Isonkyrön käräjät 10.10.1692 s. 298 (För detta Borgmestarens i Wasa Sahlig Christian Backmans Enckia, dygdesamma hustro Ingred Rothovia föredrog Rätten det fattiga tillståndh, som hon effter sin Sahlige Man, är lemnader uthi, beklagandes, att sedan hännes Sahlige Man, som en lång tijdh bort åth warit åthskilliga häradzhöfdingars substitut och lagläsare, hwarföre han ringa löön åthnutit, ändteligen kom till en stadig tienst, och war af hans Konglig Maij:t förordnat till Borg Mestare i Wasa Stadh, blef han straxt wedh sitt tillträde till denne Tiensten, betagen af en swår siuckdoom, och en tijd der effter igenom döden afgick, hafwandes hon uthi denne hans siuckliga tillståndh måst sina ändeste medell uthläggia till hans cur, hwarförmedelst hon är lemnader i stor gield och wijdlöfftigheet medh många små faderlösa Barn, medh hwilka hon besitter ett swagt och för stor rest häfftande Börde hemman, hwar af de sitt ändeste uppehälle hafwa, begiärandes hon Rättens Attestatum der öfwer); KA mf. ES 2084 (ss 15) Isonkyrön käräjät 27.–28.2.1693 s. 462, 474 (Bårgmestarens Sahl: Christian Backmans hemman i Turala), 511 (Häradzhöfdingens Sahl: Christian Backmans Enkia dygdesamme hustru Ingred Rothovia begiärte få Opsättia Een Krogh på sitt egit Landh weedh Luchtala, Emedhan mellan Låuko och Åianiemi Giästgifware gårdar ähr 3 Mijhl och hoon der mitt emellan booende), Isonkyrön käräjät 12.–14.8.1693 s. 160 (Rector Scholæ i Wasa Mag: Georgius Ænelius leeth första gången opbiuda sin Sahl: Swärmoders hemman här i Stoorkyro Sochnen benembdh Backala för 1500 Dahl: K: m:t Lofwandes des uthan erlegga Crono resten för hemmanet), Uudenkaarlepyyn käräjät 24.–25.8.1693 s. 336, Pietarsaaren pitäjän käräjät 29.–30.8.1693 s. 383, Lapuan käräjät 4.–5.9.1693 s. 500, Laihian käräjät 11.–12.9.1693 s. 557; KA mf. ES 2085 (ss 16) Isonkyrön käräjät 17.8.1694 s. 208, 211 (Sochnskrifwaren Bengt Forsheem befullmechtigad af Sahl: Borgmestarens Christer Bachmans Enckia dygdesamme Matrona hust: Ingebor Rothovia); KA mf. ES 2085 (ss 17) Vähänkyrön käräjät 11.2.1695 s. 130, Lapuan käräjät 2.9.1695 s. 344; KA mf. ES 2087 (ss 20) Isonkyrön käräjät 27.7.1698 s. 29 (Dygdesamma Matronan Hustru Ingred Rothovia i Backala, beswärade sigh öfwer een dreng Påhl Erichzson); KA mf. ES 2090 (ss 24) Isonkyrön käräjät 4.–5.8.1702 s. 729 (Mons:r Caspar Porthan befullmechtigad uthaff dygdesamma Matronan hustru Ingred Rothovia); KA mf. ES 2090 (ss 25) Isonkyrön käräjät 30.–31.1.1703 s. 91 (Andreas Backman befullmechtigad uthaff Borgmesterskan dygdesamma Matronan hustru Ingred Rothovia); KA mf. ES 2091 (ss 26) Isonkyrön käräjät 19.3.1704 s. 576 (Dygdesamma Hustru Ingred Rothoviæ laga umbudzman Anders Backman klagade högeligen att dess principalinna intet får fara Directe ifrån Backala fram åth Anders Tures gård öfwer åkren då han ståår osådd hwilket henne af ålder tillåtet warit, uthan skall bemelte Tura sådant förwägra, anhållande om Rättens Assistence i så beskaffat måhl. Nämbden intygade att Backala hafwer af ålder hafft sin wäg den tijd åkren är osådd, ginast ifrån Turala, Skolandes Sommar wägen ifrån Backala ligga uth wid ett farliget diupt dijke); KA mf. ES 2031 (rr 11) Lohtajan käräjät 26.1.1664 f. 499v (Christer Bachman fullmehtig giordh af Inspect: Erich Tawast). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 119 (XXVIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 309, 317, 394, 416–417, 418–419; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 44 (mainitaan eräs Backmann); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #198. — K. Hedman, Borgmästare och rådmän i Wasa 1610–1925. SSV 9 (1925) s. 147; K. V. Åkerblom, Vasa-släkten Backman. SSV 14–15 (1930–31) s. 65; Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 360; E. Söderström, Backman. Bidrag till Nykarleby- och Vasasläktens genealogi. SSV 39 (1969–70) s. 15, 24; L. Nyholm, Österbottniska nationens matrikel I, tillägg och rättelser. Genos 59 (1988) s. 61; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2236 (Christiernus M. Bachman).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Kristian Backman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1951>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.