Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1695 Jakob Rusch, myöhemmin Rusk Jacobus Jacobi, Alandus 4093. Vht: Kastelholman postimestari Jakob Rusch († 1722) ja luultavasti hänen 1. puolisonsa Anna Los. Ylioppilas Turussa kl. 1695 Rusch Jac. Jac. Aland _ 208. Boreaalisen osakunnan jäsen 16.4.1695 Jacobus Rusch Aland: d: 16 Apr: 1695. | Præp. in Tenala | 1731 obiit. — Tykistönsaarnaaja Riiassa 1707, ero sairauden takia 1708. Ruttosairaiden pappi Tukholmassa 1710. Vara-amiraali kreivi Ax. Joh. Lewenhauptin kotisaarnaaja 1711. Tenholan kirkkoherra 1712. Pakeni sotaa 1714 Ruotsiin, palasi rauhanteon jälkeen Tenholaan. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1726. † Tenholassa 1731.

Pso: 1712 Margareta Clerck tämän 2. avioliitossa († 1762).

Pson edell. aviomies: Tenholan kirkkoherra, FM Joakim Festing 2676 (yo 1678/79, † 1710).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 165a; HYK ms., Bor. osak. matr. #229; KA valtakunnanregistratuura 14.11.1677 f. 402 (Öppet bref för Befallningzmannen på Åhland Jacob Rusch på ett hemman ... norre Swertö benämdt i Finström som Olof Bertillsson tillförenne åbodt hafwer), 25.6.1684 f. 371 (Öpet breff för befallningzman på Åhland Jacob Rusch på twenne hemman Norre och Söder Snäcköö ... Wij Carl etc. Giörom witterligit, att aldenstund Wij månde genom Wårt öpne bref daterat Liungby den 14 Novemb. 1677 i nåder förunna befallningzmannen på Åhland Erlig och Förståndig Jacob Rusch hemmanet Norre Snäcköö i Finströms Sokn belägit ... i krafft aff detta Wårt öpne breff welat confirmera Wårh förre honom meddehlte breff, uthan och förunnom honom därjämte i lijka måtto i sin och sin hustrus lijffztijdh att roligen possidera och besittia hemmanet Söder Snäcköö aff 2/3 mantahl på samma Öö belägit, efftersom han det så godt som aff öde uptagit och på des opbrukande stor kåstnadh anwändt), 28.9.1685 f. 495, 26.10.1687 f. 610 (Till Landzhöfdingen Lorentz Creutz, om Befalnings Mannens [Jacob] Rusks sig tillhandlade Skatträttighet på Isacsö ... hemmanet Isacsö på Åland och Gieta Capell, som han år 1685 sig tilhandlat), 30.12.1690 f. 737 (Till Cammar Collegium om Fogden Rusk), 21.10.1712 f. 327 (Fullmackter för någre Pastores och Lectores i Åbo samt Wexiö stiffter, hwilkens nampn här in uti finnes antecknade ... Till Tenala Pastorat Jacob Rusk); KA mf. ES 1720 (bb 6) Pernajan ja Myrskylän käräjät 16.–17.11.1666 f. 51v (Befallningzman Wäl:t Jacob Rusk), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 19.–20.11.1666 f. 60v; KA mf. ES 1720 (bb 7) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 7.–9.11.1667 f. 53v, 54 (Cammar Fiscalen Jacob Rusch); KA mf. ES 3238 (Åland 12) Finströmin ja Getan käräjät 20.–22.1.1703 f. 321v (Inspectoren högwählachtadh Jacob Rusch ... H:r Ruschens Kiäresta Madam Brita Rottoff, vertaa 115); KA mf. ES 3239 (Åland 13) Finströmin käräjät 9.–10.10.1705 s. 139 (Inspectorskan på Norr Snäcköö Brita Rothoff), Finströmin ja Getan käräjät 5.–7.4.1706 s. 415, Finströmin ja Getan käräjät 17.–18.8.1706 s. 725; KA mf. ES 1370 (p 8) Uudenkaupungin RO 12.1.1698 (Rådman Wäl:tt Swen Mellenius (katso 6470) ... sin förra hustru Sal: Maria Rusch); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 28.3.1668 (Cammar Fischalens wälbetrodde Jacob Ruskz obligation dat: Degerholmöö den 13 Decemb: 1666). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 272 (LV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 44 (LV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 320; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet V (1902) s. 122. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 390; C. E. von Napiersky, Kirchen und Prediger in Livland I–III (1850–52) III s. 23; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #121G, 1442G (1693), 3934D; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 151; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 215; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1108, 1353; L. Pihlajamaa, Tukholman suomalaisen seurakunnan papisto 1533–1999 (2000) s. 261.

Doria gratulantti

Päivitetty 19.1.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Rusk. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4093>. Luettu 24.6.2024.

Ks. myös viittausohje.