Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Gudmund Rothovius Gudmundus Jacobi, Smolandus 115. Vht: talollinen Angelstadin Hornstorpissa Jakob Birgersson ja N.N. Ylioppilas Turussa sl. 1640 [Rothovius] Gudmund Jacobi Smol _ 8. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1731 Smålandilaisen osakunnan matrikkeliin [1640/41] Gudmundus Jacobi Rothovius. \ primum Œconomus Aboæ, post Præpositus et Pastor in Föglöö. Oraatio 1641. Oraatio 12.11.1643. Ylimmän luokan stipendiaatti (kl. 1644) – sl. 1644. Respondentti 26.2.1647, pr. Eskil Petraeus U1. — Turun katedraalikoulun ylin kollega 1646. Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentin (Gust. Kurckin rykm.) rykmentinpastori 1651. Turun tuomiokirkon taloudenhoitaja ja tuomiokapitulin notaari 1655. Föglön kirkkoherra 1672. Puhuja pappeinkokouksessa Turussa 1665. † Föglössä syksyllä 1691.

Pso: Katarina Borgensius (‡ Korppoossa 1700).

Serkku: ylioppilas Birger Rothovius U10.

Poika: apulaispappi Gabriel Rothovius 2118 (yo 1671, † 1694).

Poika: ylioppilas Jakob Rothovius 2119 (yo 1671, † 1671).

Lanko: apulaispappi Matias Silenius 373 (yo 1643/44, † 1664).

Vävy(?): Lumparlandin kappalainen Johan Tectonius 3926 (yo 1692/93, † 1744).

Tyttärenpoika(?): henkikirjuri Johan Mallenius 3473 (yo 1687/88, † 1735).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 163a; HYK ms., Smål. osak. matr. #4; KA valtakunnanregistratuura 29.10.1672 f. 370 (Till Biskopen i Åboo om H:r Gudmundi Rothowij bijbehåladne wedh Pastoratet i Fögel på Åhland ... Wij månde fuller, för någon tijdh sedan, Wår Nådige skrifwelse till Eder låta afgå för Slotz Predikanten i Åbo Henrico Stigelio 945, at han med det ledige Pastoratet Fögel på Åhland, måtte accommoderad blifwa; Men såsom Oss då icke kunnoge woro, Gudmundi Rothowij merita, den I med Consistorio till samma Pastoratz ersättiande ämnadt hafwen, och Wij nu förnimme honom uthi tiugu sex åhrs tijdh, först för en Collega i Åbo Schola, sedan för en Regementz Predikant, och endtlig för en Oeconomo wid Domkyrkian i Åbo tient hafwa); KA mf. ES 1844 (kk 4) Pöytyän käräjät 6.7.1657 s. 59 (Kyrkiowärden uthi Åbo Wällärde H: Gudmund Jacobi); KA mf. ES 3236 (Åland 9) Föglön ja Kökarin käräjät 14.3.1687 (Pastoris måg Mons: Erich Portman, katso 548), Föglön ja Kökarin käräjät 13.2.1688 (Beswärade sigh Arendatoren på Haddenääss Erich Portman öfwer de Österbyggare i Kiökar, uppå sin Swärfaders Kyrkoherdens wägnar, at de Allenast gifwit een halftunna fisk i Tijonde), Föglön ja Kökarin käräjät 26.8.1689 s. 54, Lemlandin käräjät 21.8.1690 (Stälte Befaldningzman såsom å Embetes wägnar till Rättens Undersökiande och ransakan, det swåra rychtet som från denne Sochnen först woro uthkommit, uthan at weta af hwem, och sig uthbredt i de flere Sochnar här på landet, om Arendatorn på Haddenääs Erich Portman och dess hustru Syster Liskin Gudmundzdotter Rothovia, som ungefehr een tu åhr warit i dess bröd på Haddenääs, som skulle de icke alt lagligen hafwa umgåtz, emedan hon warandes hafwande blefwen, förledne wåhras, genom hans försårg och egit föllie blefwit förd åth Stockholm, innan någon om sådant hennes tillstånd wetat, där hon födt barn, och någon tijd däreffter låtit sig wija, med een dreng Johan Sefredsson be:d född i Föglöö Sochn och Humbersö by ... Jungfrw Margeta Rothovia, Liskins Syster. Asian käsittely jatkuu Föglön käräjillä 25.8.1690 hans [Portmans] Swägerska J: Susanna /: som [Skrifwaren Christian] Kallenberg frijar till :/ ... hennes Broder H:r Gabriel ... Så Protesterade och nu Arendatorn Portman moth denne sin Swägerska J: Margeta, Såsom hwilkom inthet wijtzord borde gifwas 1. Emedan hon altijd burit til honom afwund, för det han gick henne förbij och tog yngre Systren till hustru ... [Portmans] Hustru Maria ja Sundin käräjillä 2.9.1690, jonka jälkeen järjestettiin tutkinta Lemlandissa 1.10.1690), Lemlandin käräjät 20.2.1691 (Oplästes uthi för detta Arendatoren på Haddenäs, så och dess Swägerska Lisken Rothovia närwahranden Judicial ransakning, som uppå denne Rättz förledne höst giorde reqvisition war hållen på Stockholms Söder förstadz Cämbnärs Cammar. Jatkuu 14.9.1691); KA mf. ES 3237 (Åland 10) Föglön ja Kökarin käräjät 5.–7.3.1695 (Kyrkioheerden Sahl: H:r Gudmund Ruthovius skall uti sin lijfztijdh kommit att häffta för någon giäld till Kongl: Maij:tt och Cronan ... det lilla som blif:t qwar effter des död skall Tullnären j Nåendahl Erich Portman till sig tagit), Kumlingen ja Brändön käräjät 26.–27.9.1695 (Lendzmannen och Giästgifwaren Simon Hinderson föredrog Rätten, huru såsom för detta Tullnären j Nåndahl Erich Portman kommit resandes hijt till Lendzmans gården i Kumblinge förledne Martii månad, och wedh sitt här warande tillfogat honom mycken oförrätt och wåldgiästning ... denne Portman warit här tills fängzlig, och sutit j arrest på Åbo Slått), Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 9.–11.3.1696 (Då upwijste Kyrckioheerden H:r Mathias Johannis 1679 ett dess skrifftelige giorde Testamente, dat: d: 3 Maji 1694 ... än lof:r han sin Sahl: hustrus Syster dotter Jungfruu Helena Rothovia ... all den öfrige egendomen); KA mf. ES 3237 (Åland 11) Föglön ja Kökarin käräjät 3.8.1697 (Sahl: Kyrckioherden H:r Gudmund Rothovii Erfwingar); KA mf. ES 3238 (Åland 12) Finströmin ja Getan käräjät 20.–22.1.1703 f. 321v (H:r Ruschens Kiäresta Madam Brita Rottoff, katso 4093). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 9 (I); C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 73; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 112, 216; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 49, 68, 155, 399, 498; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 84 passim; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 57, 58; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 6 passim; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 350 (29.10.1672), 356; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 373 (26.11.1691, nyligen afleden); Namnlistor över vid finska regementen år 1653 tjänande... SSV 8 (utg. H. Aejmelæus, 1924) s. 169; P. Wilstadius, Smålands nation i Åbo 1640–1798 [I] (1946) #4; P. Wilstadius (†), Smålands nation i Åbo 1640–1798 II (utg. S. Carlsson, 1985) s. 107 #4 (Rättelser och tillägg). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 34, 64, 64; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 18, 265; H. Impiwaara, Täydennystä Turun tuomiokirkon taloudenhoitajain sarjaan. Genos 12 (1941) s. 61; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2563D, 2760R, 2809D, 2816D, 2879D, 2917D, 3677D, 3703D, 3710D, 3738D, 3754D, 3941D, 4279G, 4339D, 4356G, 4373D, 4413D; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 98; J. T. Lappalainen, Elämää Suomen sotaväessä Kaarle X Kustaan aikana. Studia historica Jyväskyläensia 12 (1975) s. 191; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 170; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 33; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #24, 810, 1036, 2733D, 2835R, 3213, 3214, 3300, 3306.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gudmund Rothovius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=115>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Rothovius, Gudmund. Jacobi Smol. p. 8 || Sm. 4. – Stipendiat, afgick 1644. Respondens 26.2.1647 u. Petræus. Skolkollega i Åbo och derjemte oeconomus templi samt konsist. notarie. Kh i Föglö 1672. Död 1691. – Skrifter, se Stjernm. p. 31; Elmgr. I, 56.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 9.