Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1695 Henrik Lindrot Henricus, Aboensis 4105. Kotoisin Turusta. Ylioppilas Turussa kl. 1695 Lindrot Henr. Ab _ 209. — Pyrki Huittisten lukkariksi 1706. — Naimisissa (1703).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 119a; KA mf. ES 1849 (kk 13) Marttilan käräjät 12.–13.10.1696 f. 388v (Endoch Studiosus Henricus Linderoot fordrar af Erich Philipson i Tapala Twå Dal:r K:m:t och En T:a Korn som des Moder skall hafwa länt till Carl Jöransson i Tapala, hwilcken war Erich Philipssons Antecessor på hemmanet. Velka oli yli 20 vuoden takaa); KA mf. ES 1756 (cc 28) Kiskon ja Kiikalan käräjät 20.5.1701 s. 234 (Kyrckioheerden Ehrewördige H:r Christopher Roos inlade Studiosi Hendrich Lindrootz och Kyrckiowerdens uthj Kisko Zachris Jörenssons attest, hwar utj dhe berätta att d: 17. Martii sidstledne, då dhe med flera warit utj Caplanens Sahl. H:r Nills Cotheri begrafning haf:r Klemet Jörensson i Kettula med ohöflige ordh öfwerhopat H:r Kyrckioherden ...); KA mf. ES 1849 (kk 14) Marttilan käräjät 15.–16.10.1697 f. 388 (Thomas Simonsson i Tapala förentte sigh nu med sin Farbroders Son Studenten Henrich Linderoot angående arf således, att Thomas lefwererar ähn uthom alt det förra till Studenten En Koo eller des wärde 10: D:r K:m:t, och ehrlegger för expenser En Twå åhrs gammal stuut, hwilken förlijkning effter deras begiäran bler inteknad och lagl: här med confirmerad); KA mf. ES 1851 (kk 19) Pöytyän käräjät 1.–2.10.1702 f. 207 (Studenten Henrich Linderoot Befullmechtigad af Qwarttermestarens Hindrich Abramsons Giökboms (katso 1019) hustro Walborg Jöransd:r); KA mf. ES 1975 (nn 26) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 1.–5.2.1707 s. 244 (en Copia af det Högwyrdige Dom Capitletz den 19 Novembr: sidstl:ne ... meddehlte swar, beträffande Studenten Lindrooth, som begärt Klåckare Lägenheeten här i Hwittis Sochn, men dermed sedermera afstått, blifwandes Anders Påhlsson dermedelst efterlåtit, imedlertijd tiensten att förestå). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 271 (LV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 625 (registratuura 29.4.1697, Studiosus Johannes Lindroot mainitaan todistajan ominaisuudessa, etunimen pitänee olla Henricus); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 439. — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 189; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3383G(?) (1705, H. L. M. f.).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Lindrot. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4105>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.