Helsingin yliopisto

Tiedot

1653/54 Abraham Kolkonius Abrahamus Æschilli, Ikalensis 1019. * noin 1629. Vht: Ikaalisten Kolkon ratsutilallinen Eskil Tomasson ja Elin Henriksdotter tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1653/54 Colkonius Abr. Æsch:li Kyr. Tav _ 50. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1653/54] Abrahamus Kolkonius Ikalensis. | V. D. M. in Kyro, deinde Sacellanus ad multam provectamq: ætatem. Obiit A:o 1706, ætatis suæ Septuagesimô Septô. — Apulaispappi Hämeenkyrössä (1661). Hämeenkyrön kappalainen 1669. Omisti Uskelan kylän Käkelän rusthollin. ‡ Hämeenkyrössä 21.10.1706.

Pso: ~1660 Brita Andersdotter Mulli († 1717).

Veli: Hämeenkyrön lukkari Josef Kolkonius 1070 (yo 1654/55).

Tyttärenpoika: Ristiinan kappalainen Johan Strandman 5488 (yo 1725, † 1745).

Tyttärenpoika: suorituskomissaari Jakob Adrian Lackman 7273 (yo 1746).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 42b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #79; KA mf. ES 2000 (nn 62) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 20.–22.10.1659 f. 421 (Kärde Dns: Abrahamus Kolkonius till Henrich Larsson i Sikurila om een dreng Erich Cnutzson, som han sig till Ryttare i rättan tijdh städzlat hafwer, som åtshilliga bekienna, och Henrich sedan i sin tienst Tubbat), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 23.–24.2.1660 f. 475v, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 5.–7.6.1662 f. 605 (Förekom Erich Oloffson i Undila, och kärde till sin Halfbroder H: Abraham Kolconium om en Oxe som han den tijden, han där hoos sin Moder inhyses war hafft, och effter sigh på Kålko Hemman Lembnat, begärandes sin Oxe blifwa mächtigh igen, hwar emoth D:s Abrahamus, aff sin Fader Fulmächtigat, förebar att bem:te Oxe skulle wara Stört i Skogen, Doch bleff aff Nembdemän Thure Johanson i Kurkela, och Erich Cnuthson i Heitola intygat, att Oxen ähr Slachtat till Gårdzens behoff, Så och Modren ähnnu tilståt, Erich sin Oxe wist hafwa aff Kålko Hemman att fordra, Hwarföre Dömbdes och Erich Olofsson den owägerligen att bekomma. Och Sattes Jöns Sigfredhson i Wiliakala och Tuhre Johanson i Kurkela, Den eller des wärde Nembl: 20 D: Kop:r Lagligen att uthmäta), Hämeenkyrön käräjät 22.–23.9.1662 f. 660 (Förekom Mårthen Simonson fulmächtigh giort 1662 Den 13 September aff Senato Academico i Åbo, och kärde till Coadjutoren i Kyro D: Abrahamo Colconio Det Han skulle Uthan något skäähl låthit aff ehn Academiæ bonde i Sikurila, Henrich Larsson benämbdh Uthmäta 18 D: Kop:r Mynt), Hämeenkyrön käräjät 9.–10.3.1663 f. 719, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 19.–21.2.1666 f. 904v (at dhe Utmätha medhielparens H:r Abraham Kolckoni giäldenärer, hwadh hwar och Eenn effter sin Obligation kann honom Skylldigh wara), Karkun ja Mouhijärven käräjät 18.–20.9.1666 f. 999v; KA mf. ES 2001 (nn 62) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 26.–27.9.1667 f. 1100 (medhielparens H: Abraham Colckoni Attest af Dato d: 8 Juli, A:o 1666); KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 16.–18.6.1670 f. 213v; KA mf. ES 1963 (nn 5) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 18.–22.2.1675 f. 45, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 27.–30.9.1675 f. 120v, 125, 126, Tyrvään käräjät 7.–9.2.1678 f. 273v (att liqvidera emellan Cappellanen i Kyro Wällärde H:r Abraham Colckonium och dygdesamme Hustro Margareta Abrahamsdotter (katso 627) i Hätilä, om den geld dhem emellan wara kan); KA mf. ES 1964 (nn 5) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 11.–14.1.1679 f. 502, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 7.–9.1.1680 f. 774v; KA mf. ES 1964 (nn 6) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 26.–28.5.1681 s. 163; KA mf. ES 1965 (nn 6) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 3.–5.11.1684 s. 1567 (Capellanen i Kyhro Wörd:ge H: Abraham Colconius ... sitt ryttare hemman i Uskela); KA mf. ES 1965 (nn 7) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 27.–28.9.1687 s. 418 (Abraham Kolconius berättade sigh och wahra Cautionist, katso 1126), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 29.2.–5.3.1688 s. 668 (Capellanens bohlet); KA mf. ES 1966 (nn 7) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 11.–13.9.1689 s. 1211; KA mf. ES 1966 (nn 8) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 9.–11.6.1691 s. 244; KA mf. ES 1967 (nn 9) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 17.–18.10.1692 f. 327 (Caplans Wällärde H:r Abraham Kolkonij hustru, dygdesamma Brita Andersdotter); KA mf. ES 1968 (nn 11) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 4.–6.7.1694 f. 303v; KA mf. ES 1969 (nn 12) Karkun ja Mouhijärven käräjät 29.–30.7.1695 f. 338; KA mf. ES 1966 (nn 8) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 3.–4.6.1698 s. 740 (Fendrichen Manhaftig Gabriel Barck efter opwist fullmacht kerde till Capplan Wällärde H:r Abraham Kolkonium och hans Son Henrich Giökeboom, om Furerens Sal: Johan Fredrich Barcks egendoom, hwilken för ett Åhr sedan genom döden afgådt ... där på Göökboom så på sin, som sin faders wägnar swarade, opwijsandes Trumpetarens Cnuth Uhrwäders skrifwelse af d: 5 Julij 1697 deruthinnan han Committerar H:r Abraham omwårdnaden, öfwer alle sin Swågers och hustru broders egendoom), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 4.–6.7.1700 s. 1428, 1439; KA mf. ES 1973 (nn 21) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 11.–13.10.1704 f. 578v (Henrich Gökebohm i Uskela); KA mf. ES 1974 (nn 24) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 2.–4.10.1705 f. 156v (Jöran Johansson i Uskela ... hans Swärfader Cappellanen H:r Abraham Colconius som hemmanet i Uskela förestår); KA mf. ES 1974 (nn 25) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 7.–9.5.1706 s. 686 (en attest af Fenrichen Henrich Giökebohm den 8 huius här wid Tingz Gården utgifwen); KA mf. ES 1977 (nn 29) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 16.–19.2.1710 s. 175 (Afledne Capellanens Abrah: Collkonii Effterlefwerskas hustru Brijta Andersdotters anförde käromåhl, ang:de En halm lada, hwilcken, hennes Son, som hon berättar wara Cornett, Henrich Gökbohm, utaf en Soldate Enkia sig till handlat); KA mf. ES 1851 (kk 19) Pöytyän käräjät 1.–2.10.1702 f. 207 (Studenten Henrich Linderoot 4105 Befullmechtigad af Qwarttermestarens Hindrich Abramsons Giökboms hustro Walborg Jöransd:r); KA mf. ES 1839 (jj 26) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 26.–29.3.1688 s. 19 (Saken om Befallningzmans Johan Ifwarsons stuhlne Kista, katso 2633). — K. F. Ignatius, SHS:n pöytäk. 18.1.1883 [Eräs v:n 1658 ylioppilasmeteliin liittyvä jäljennös]. HArk 8 (1884) s. 387; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 61 (XIV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 25, 206, 208; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 324; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 319, 324, 427, 489, 490; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #79. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 261, 261; G. Enckell, Fogdesläkten Callia från Vittis. Genos 72 (2001) s. 32.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Abraham Kolkonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1019>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.