Helsingin yliopisto

Tiedot

(1644) Gustaf Kolchenius Gustavus Henrici, Pöytensis 413. * noin 1620. Vht luult.: Pöytyän kappalainen Henrik (Henricus Thomæ, Rimitoensis, † 1628) ja Gertrud Nilsdotter (kirkkoherra Nicolaus Petrin tytär Kolkkisen kylästä) tämän 1. avioliitossa. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 13.11.1644. — Apulaispappi Akaassa (1650), Pöytyällä (1654). Pöytyän pitäjänapulainen 1657. Mainitaan usein Pöytyän käräjillä, virkanimikkeenä vuoroin capellan ja coadjutor. † Pöytyällä 1692, ‡ Akaassa 21.9.1692.

Pso: 1:o (jo 1656) Kirstin († 1669); 2:o Kirstin Lambertsdotter († 1672); 3:o Lisa († 1688).

Velipuoli(?): Kokemäen pitäjänapulainen Johan Salander 1738 (yo 1664/65, † 1691).

Poika: Akaan kirkkoherra Josef Kolckenius 2464 (yo 1676, † 1712).

Pojanpoika: Josef Kolckenius 5162 (yo 1711).

Lanko: Mynämäen lukkari Johan (Johannes Lamberti) 1202a (yo 1657/58, † 1705).

Vertaa: sotilaspappi Petter Kolckenius 1497 (yo 1661, † 1668).

Viittauksia: KA mf. ES 1746 (cc 5) Marttilan käräjät 23.–24.7.1641 f. 123 (Gustaffus Hindrici af Pöyttis Sochn och Kålckis by kärde till Bertill Simonsson j Caulanperä om sin Foder gieldh N:gen korn 8½ T:r); KA mf. ES 1844 (kk 3) Pöytyän käräjät 19.10.1642 f. 289v (Dömbdes Gustavo Henrici i Kålkis att bekomma af Jören i Lanckis 7 D:r Peningar, iämpte legone, för Oxen han Jören till lego såldt hafwer, och är hoos Jören sootdödh blifwen), 290 (Efter Wiss och sanfärdigh Räst lengdh och geldbook framlagt aff Cappellanen i Brunckala Cappellet D:no Henrico Thomæ [Tommelius, katso 858] opå sin Salige Swärfaders fordom Kyrkioherdens i Pöyttis Henrici Thomæ geld); KA mf. ES 1844 (kk 6) Pöytyän käräjät 23.–24.9.1667 f. 66 (Förekom Erich Johansson i Åbo, och kärde till Coadiutoren i Pöytis Sochn, Wellerde H:r Göstaff Henrici, om hans Sons Joseph Göstafssons 1664 1665 och 1666 åhrs kåst); KA mf. ES 1845 (kk 7) Pöytyän käräjät 28.–29.1.1661 f. 18 (Sedan framsteegh Coadiutoren i Pöytis Sochn H:r Gustaf i Kålckis, och gaf rätten tilkänna, at han war Slächt medh Sahl. Gåtfreds [Roskamps] Ryttares [i Åboo] Sigfredh Thomassons hustro, och hon skolle hafwa heet Gertrud Hinderssdåtter, och icke Margareta Nielssdåtter, som under brefwet skolle hafwa ståådt), Pöytyän käräjät 21.–23.10.1681 f. 72v (Förekom Capellanen i Pöyttis S:n Wähllärde H:r Gustaf Henrici och gaf Rätten tillkänna att hans bördzrättz och Ryttare Hemmann i Kållckis by är wid sidste Kongl. Commisson i Åbo graverat och till Skatt Lagdh), Pöytyän käräjät 8.–9.1.1683 f. 5v (medhiälparen Her Gustavum Henrici sampt des Swär Moder H:ro Kirstin Johansdotter), Pöytyän käräjät 19.–20.10.1683 f. 94 (misswäxt); KA mf. ES 1847 (kk 10) Pöytyän käräjät 24.–25.5.1692 s. 74 (Coadiutorens H:r Gustafz omyndige dotter), Pöytyän käräjät 1.–3.10.1692 s. 483 (Såssom Beata Simons dotter haf:r ansatt och Skiött Sahl. H:r Gustaf Kolkonius i des ålderdoom, derföre hon nu fordrar sin Löhn, men H:r Gustafz Son Peer Gustafsson inwender henne derföre nutit af des qwarlåtenskap sin Betalning). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 21 (IV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 143; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 49. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 160, 161; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2791D (1650, Gustavus Henrici comminister in Achaas), 2910D (1654).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Kolchenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=413>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Gustavus Henrici Pöytensis. – Ung student 13.11.1644. Månne Kolkenius, Gust. Henrici, nämd som sockneadjunkt i Pöytis 1690?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 21.