Helsingin yliopisto

Tiedot

1664/65 Johan Salander (myös Sallander) Johannes Matthiæ, Pöytensis 1738. Vht luult.: Pöytyän kappalainen Matias (Matthias Henrici, Huittensis, † 1662) ja hänen 1. puolisonsa Gertrud Nilsdotter tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1664/65 Sallander Joh. Matthiæ Peutens _ 80. — Kokemäen pitäjänapulainen 1675. † Kokemäellä 5.1.1691.

Pso: Sigrid Eriksdotter (jäi leskeksi).

Velipuoli(?): Pöytyän pitäjänapulainen Gustaf Kolchenius 413 (yo (1644), † 1692).

Kaima: Hailuodon kappalainen Johan Salander, myöh. Salmenius 1151 (yo 1656/57, † 1699).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 168b; KA mf. ES 1843 (kk 3) Pöytyän käräjät 13.7.1638 f. 76v (Sigfredh Johansson Stadzfougde i Åboo (katso 189), tiltalar Her Matz Caplan i Pöytis om en mårgongåfwo, hwilcken hans Hustrus Fader S. Her Niels fordom Kyrckioheerde här sammastedes, hans /: Sigfredz :/ Moder H. Elisabet wpå en rätt Hinders dagh och Bröllopz Höggtijdh tilljagtt och Skencktt hafwer. Jatkuu 20.3.1639 f. 117v ja 21.–22.2.1640 f. 151v Her Matz opå sin hustros Her Nielses dåtters, Gertrud Nielsdåtters wägnar ... hans hustru och Stiuf Barn); KA mf. ES 1844 (kk 4) Pöytyän käräjät 25.6.1658 s. 61 (Cappellanens Wyrdige och Wällärde Do:ni Mathiæ hustro Sophia Mårtensdått:r); KA mf. ES 1844 (kk 5) Pöytyän käräjät 3.–4.7.1662 f. 59 (att Inventera fordom Cappellannens i Pöytis Sahl: Dom:i Mathiæ qwar bleefne Saker, i Kålkis by på dee omyndige barns wägnar, och änkian förbödz någon tingh at förfara, barnen till skadha och afsaknadh); KA mf. ES 1844 (kk 7) Pöytyän käräjät 22.–23.1.1668 f. 28 (Nembl: att S: H:r Matthiæ Änckia i Kålckis haar bergat ½ åhm [ödes höö], och S: H:r Matthiæ Sönner ½ åhm, H:r Gustaff ½ åhm); KA mf. ES 1845 (kk 7) Pöytyän käräjät 25.–26.9.1674 f. 8 (Studenten Johannes mainitaan todistajana Kolkkisten kylässä); KA mf. ES 1924 (mm 11) Kokemäen käräjät 3.–5.2.1675 f. 22v (Herttola hemman blef nu ... förste gången uplyst ... H:r Johannes Matthiæ Salander, giorde nu wäl, som een bördeman inspråk här uthinnan. Katso 689), 35v (Dns: Johannes Matthiæ Salander förekom nu, och som Coadjutors tiensten här i Församblingen är Vacant worden, begärdte han dhet han honom dher till igen antaga wille, hwar till emedan Nembden och Sochnemän, som hans prof uthi Predikan hört, nu eenhälleligen suaradhe och lofwadhe honom Dm: Johannem Salandrum till bem:te Coadjutoris tienst antagha och hwar efter sin förmögenheet med hielp dher wed underhålla, Thy är detta dher öfwer till laga Attest meddeelt wijdare uthi Ödmiukheet att sökia hans högwyrdigheet H:r Biskopen och dett Wyrdige Dom Capitlet om Confirmation dher opå); KA mf. FR 200 (Bielkesaml. 27) Huittisten käräjät 17.–19.1.1676 f. 32v; KA mf. ES 1925 (mm 12) Kokemäen käräjät 8.–9.9.1679 s. 112, Kokemäen käräjät 7.–8.6.1681 s. 257 (Närwarande Allmogen berättade nu sigh gierna see, att medh Coadjutoris hielpen här i Sochnen, äfwen, som i Hwittis Församblingh förafskedat wara skall, skulle förhollas; Nembl: att Coadjutoren uthaf dhe 3 Capp: Span:l, som Kongl: Maij:ts Klockaren till underhåldh allernådigst Deputarat, kunde bekomma 2 Capp:r, hwilket till Coadjutoris H:r Johan Salandri anhollande således togz ad notam); KA mf. ES 1926 (mm 13) Kokemäen käräjät 8.–9.12.1682 f. 223v (Coadjutoren här i Sochnen Wällärde H: Johan Salander förekom nu och sade sig willia opå frijheet optaga et Knehte Ödes Hemman i Williä by om 6 ö: 6 t: Skatt M: som Jacob Clemetson för detta åbodt), Kokemäen käräjät 16.–18.6.1684 f. 599 (Coadjutoren här i Sochnen Wällärde H:r Johannes Salander, som uthi Williä by ett hemman, Ryskä ben:dh opå frijheet besitter); KA mf. ES 1927 (mm 18) Kokemäen käräjät 18.–21.10.1689 s. 508 (Coadjutoren wällärde H:r Johan Salander); KA mf. ES 1928 (mm 20) Kokemäen käräjät 13.–15.1.1690 s. 35; KA mf. ES 1928 (mm 21) Kokemäen käräjät 26.–28.2.1691 s. 50 (Såssom Coadjutoren härsammastädes H:r Johan Salander den 5 Januarij sidstl:e är igenom döden affgången, tillsporde Sahl: Pastoris Loci Son Studiosus Dns: Simon Båge 2603, Nembden jempte tillstädes warande Tingzlaget, hwem dhe wore omtänckte till denne Vacantie begiära), Kokemäen käräjät 8.–10.10.1691 s. 479 (H:r Pungmans 54 D:r 18 ö: K:rm:tz fordran af Sahl: Coadjutoris H:r Johan Salandri änckia hust: Sigredh Erichzdot:r hwilcken nu intet war tilstädes); KA mf. ES 1929 (mm 22) Kokemäen käräjät 18.–20.6.1692 s. 248 (et Uhrminnes ödes hemman i Williä by); KA mf. ES 1933 (mm 40) Kokemäen käräjät 3.–5.3.1703 s. 215 (Ehuruwähl Grels Johansson i Williä sökte inwända och påstå, som skall han den Jerngryta á 15 kannors rum, och 1 Koppar Kettell ungefehr á 4 Kannor, af framledne Coadjutorens herr Johan Salanders Änkia, Sigfred Mattzdåtter i Williä, ungefehr för 11 Åhr sedan sig tillhandlat, och derföre gifwit, uti Spanmåhl och andre Victualie Pertzedler 20 D:r K:m:t ... åfwannembde Sahl: Salanders dåtters, Tullskrifwaren i Biörneborg Lars Kårssmans hustru, Maria Johansdåtters Salandræ giorde påstående, att besagde Gryta och Kettel, warit allenast af dess Moder panttsatte för half Tunna malt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 108 (XXV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 302 (Joh. Mathiæ ifron Hwittis), 304, (306), 311, 313, 315 (22.4.1669, sententia: ... Johannes Matthiæ sitter i proben i 3 dygn och sedhan ifron den 1 Maij till den 1 Nov. nästkommande håller sig ifron stadhen och Academien), 465, 466. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 208 (Johannes Salander).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Salander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1738>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.