Helsingin yliopisto

Tiedot

1696/97 Arvid Bjur Arvidus Arvidi, Tavastensis 4257. Vht: Asikkalan kappalainen Arvid Bjur 1310 (yo 1659) ja Brita Raicchaeus. Helsingin triviaalikoulun oppilas (1691). Ylioppilas Turussa 1696/97 [Bjuur] Arvid. Tavast _ 217. Vihitty papiksi Viipurin hiippakunnassa 11.8.1701. — Apulaispappi Ruokolahdella (1705). † tapaturmaisesti Ruokolahdella 1706.

Pso: N.N. (jäi leskeksi).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 25a; KA mf. ES 1842 (jj 43) Ruokolahden käräjät 13.–14.6.1704 s. 119 (H:r Arwedh Biuurs Bååth); KA mf. ES 1843 (jj 45) Ruokolahden käräjät 24.–25.9.1706 s. 130 (Crono Lensman Wälförståndigh Augustus Stabeck, kom för Rätta, och oppwijste Crono Befallningzmans Wälbet:de Johan Kexlers inrymningz skrifft af d: 5 sidstl: Julii, förmedelst hwilken, såssom honom är effterlåtit, att fåå Opptaga 1/8 skatt Infanterie Öde, i Haloisenniemi byy, och Ruokolax S:n, som Sahl: Coadjutoren H:r Arfvedh Biuur Opptagit och sedermehra genom een Olyckel: Händelse, dödh blif:t inne warande Åhr, och det sålunda sedan, äf:n des Enckia sigh härifrån Häradet begifwit, Öde lemnat; Altså anhåll:r Lensman Stabeck att om bem:te Hemmans beskaffenheet Lagl: Ransakas måtte). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 282 (LVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 45 (LVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 284; R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 2. — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2649G.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Arvid Bjur. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4257>. Luettu 23.6.2024.

Ks. myös viittausohje.