Helsingin yliopisto

Tiedot

1698/99 Sigfrid Saringius Sigfridus Æschilli 4386. Kotoisin Tammelasta. Turun katedraalikoulun oppilas – 12.6.1700 (valed., Sigfridus Aeschilli). Sigfridin nimi on ehkä Turun koulumatrikkelissa väärän vuoden kohdalla tai sitten Indexissä mainittu sivunumero 224 ja siten ylioppilaaksi tulon ajoitus on väärin. On luultavaa, että molemmissa lähteissä esiintyy sama henkilö. Ylioppilas Turussa 1698/99 Saringius Sigfr. Æschilli _ 224. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 12.12.1702. — Apulaispappi Hämeenkyrössä 1702. Ilmajoen Kurikan kappalainen 1704. Pakeni sotaa Ruotsiin 1714, mutta palasi s.v. Vähänkyrön vt. kirkkoherraksi. † 1720.

Pso: 1704 Helena Forlundius tämän 2. avioliitossa.

Pson edell. aviomies: Kurikan kappalainen Matias Soraeus 2711 (yo 1679, † 1702).

Appi: Harjun kappalainen Lars Haraker, myöh. (1649) Forlundius 435 (yo 1644, † 1677).

Veli: Kokemäenkartanon vouti Jakob Saringius 3189 (yo 1684, † 1714).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 170b; KA mf. ES 1976 (nn 27) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 18.–19.2.1708 s. 155 (Coadjutoren H:r Mårthen Stenius 3706 Androg, hurusom Ombudzman Jacob Saringius å dess Broders Cappellanens H:r Sigfred Sarringii wägnar, låtit honom igenom Länsman Niels Bengtsson, till detta Ting stämma, att swara, Ang:de dhe Änckie Tunnor som H:r Sigfredz Swärmoder Sahl: Lars Forlundii Enckia Margareta Jacobzdotter Birckman är Assignerat af Kyrckioherden och Cappellanen att undfå, och än skall återstå; Men emedan Jacob Saringius sig eij instält, att uthföra sitt Käremåhl ... Altså och i förmågo af den 2 puncten, uthj Kongl: Maij:ts Nådigste förnyade Rättegångz Ordning af Åhr 1695 böter Jacob Sarringius för sitt utheblif:de Een dahl:r S:m:t och H:r Mårthen Stenius befrijes för Jacob Sarringii Käremåhl ... Dock står Sarrinigus öppet wid Nästa Ting att wijsa Laga förfall till sitt uthe blifwande och hufwudsaken återwinna, så frampt han förmenar sig dertill hafwa Skähl), 157, Pirkkalan ja Messukylän käräjät 1.–2.6.1708 s. 308; KA mf. ES 1977 (nn 29) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 16.–19.2.1710 s. 158 (en annotation, Sub dato d: 19 Febr: 1703, hwar under Prästmannens Sigfridus Saringii Nampn, som för tijden är Caplan utj Österbottn och Illmola S:n), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 8.–9.6.1710 s. 551; KA mf. ES 2091 (ss 27) Ilmajoen käräjät 14.–15.8.1705 s. 1549 (Capellanen H: Sigfrid Saringius); KA mf. ES 2092 (ss 28) Ilmajoen käräjät 2.–3.3.1706 s. 309 (Capellanen wid Kuricka Capell H:r Sigfrid Saringius ... hans antecessoris matrimonii Sal: Capellanens H:r Mathiæ Soræi sterbhuus); KA mf. ES 2094 (ss 32) Ilmajoen käräjät 7.–9.2.1710 s. 137 (Capellanen wid Kurika Capell, wällärde H:r Sigfrid Saringius, berättade sig hafwa åhr 1705, affärdat Nemdemannen Johan Opas till Åbo, hwarest han skulle uthlösa dess Fullmacht på Sacellanien, warandes med honom till den ändan skickat 28 D: K:m:t för uthan det H: Saringius hölt honom fäst och kost till Reesans fortsättiande, men som det förspöries, att Fullmachten ännu är obetalt, Ty påstår Saringius, att Opas måtte giöra redo för medlen hwart de taget wägen, Opas sade sig lefwererat till Consistorii post Erich Nyberg för Fullmachten 20 D: till Carta Sigillata 3 D: och till Borgaren Sigfrid Wässa 2 D: för Saringii Geld sampt för ett mård skin 1 D: 16 ö: alt K:m:t. Desse senare små poster accepterar Saringius, men framlade bem: Nybergz skrifwelse af d: 29 Maji 1708, hwar uti han högel: neckar bem: 20 D: till sig lefwererade wara och protesterar emoot Opas obewijsliga beskyldning sampt förbehåller sig all laga reconvention uppå honom uti behörigt foro ... här öfwer resolverades eenhälligt: att aldenstund Johan Opas intet hafwer tagit något qvittance aff Nyberg uppå de 20 D: som han påstår sig till honom på Saringii wägnar hafwa lefwererat, uthan Saringius blifwer derföre ännu krafd, Ty dömmes Opas samma 20 D: till Saringius att restituera), 139 (Sedan frågade H: Saringius om icke Opas hafwer upburit hans Swärmoders Enckie tunna för åhr 1708, hwar uppå Opass sade sig allenast upburit aff Capellanen i Birkala H: Johan Ludius 3572 20 Cappar Spanmål Gl: rest, men int: 1708 åhrs Enke tunna). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 294 (LIX); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 59; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 248; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 146 #291. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 61; K. Aejmelé, Historiska anteckningar om Storkyro Moderkyrka. Finskt museum XVIII (1911) s. 70 (tässä julkaistu tieto, jonka mukaan Sigfridus Saringius oli kotoisin Vähänkyrön Saarenpään kylästä, on virheellinen); R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 153; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 156, 226.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Sigfrid Saringius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4386>. Luettu 22.6.2024.

Ks. myös viittausohje.