Helsingin yliopisto

Tiedot

1644/45 Johan Finnerus Johannes Nicolai, Vichtiensis 444. Vht: Niemen Finnin ratsutilallinen Vihdissä Nils Tomasson ja Kristina. Ylioppilas Turussa 1644/45 Finnerus Joh. Nicol. Vicht _ 24. — Majuri Henr. Ekestubben († 1660) kotisaarnaaja Vihdissä. Vihdin kappalainen (1663). † Vihdissä 1688.

Pso: Kirstin Jakobsdotter.

Poika: Helsingin pitäjän kappalainen Johan Finnerus 4398 (yo 1699).

Vertaa: Henrik Eolenius 1284 (yo 1658/59).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 59a; KA mf. ES 1881 (ll 3) Vihdin käräjät 16.–17.10.1665 f. 32 (Effter begieran bewiliades Nillss Thomasson i Niemis by medh sin Fader brodher Caplanen H:r Johan Nicolavj och Thomas Nillsson der sammastedes, Arffskiftte); KA mf. ES 1883 (ll 6) Vihdin käräjät 8.–9.10.1674 s. 143 (dömes Nills Tomasson i Niemis at betala till sin Faar Broder Cappellanen Wällärde H:r Johannem Nicolai Finnerum Sp:ll 39 T:r), Espoon käräjät 7.–8.6.1680 f. 33 (Förekom Capellanen i Wichtis wällärde H:r Johan Finnerus och gaff Rätten tillkänna, huru såssom han hafwer uptagidt et ödes hemman i Niemenkylä, och wedh sit tillträde befunnit sine grannar hafwa meera uthi åkeren, än som Jordeboken dem tillåter); KA mf. ES 1884 (ll 7) Espoon käräjät 30.–31.1.1683 f. 46 (Niemenkylä); KA mf. ES 1884 (ll 8) Vihdin käräjät 20.–21.2.1688 f. 50v; KA mf. ES 1885 (ll 9) Vihdin käräjät 10.6.1691 f. 113 (Corporalen Manhafftigh Lars Jacobsson ifrån Tartila upwijste rådstugu Rättens dom i Helssingfårs aff d: 7 Martij 1691 uppå ett Sölf:r bälte om 37½ Lodh, hwilcket han å sin systers sahl: h:o Kirstin Jacobssdotters barns wegnar, som hon medh sahl: H:r Cappelanen wällärde H:r Johan Finnero aflat hafwer, för hwilcka fem omyndige barn denne Corporal sigh förmynderskapet antagit lagl:n åter wunnit hafwer, och af Cronans Länsman wälförståndig Hendrich Jacobsson nu berättes ad datum wäl om deras upfostring och ringa ägendom disponerat, så att honom å barnens wägnar säkert kan betroos detta bältet, att emottaga, och till deras bästa anwända, såsom deras rätta förmyndare, hwilcket honom till laga bewijs meddeles); KA mf. ES 1241 (g 16) Helsingin RO 18.3.1691 (Emedan Corporalen Lars Jacobsson som icke ännu har kunnat komma till richtigheet medh hust: Karin Hans dotter om det Sölfbelte som Sal: Capplanen i Wichtis H:r Johan Finnerus Pantsatt hoos hennes Sahl: Fader Rådman Hans Johansson (katso 2417) och han wedh arfzdehlningen fått på sin andeehl ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 25 (V); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 305 (23.7.1661, mainitaan muuan ylioppilas Johannes Nicolai, joka on aikoinaan toiminut Henrik Eoleniuksen opettajana, ei välttämättä tämä); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 511; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #12. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 357; Släktbok II. SSLS 138 (utg. A. Wilskman, 1918–33) sp. 297 (Tammelander II. Tab. 1); J. Pousar, Finnerus, Finér. Genos 62 (1991) s. 112.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Finnerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=444>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.