Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1675 Kasper Westman Casparus Johannis, Helsingforsensis 2417. Vht: helsinkiläinen kauppias, raatimies Hans Johansson († 1677) ja Kristina Kaspersdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1675 Vestman Casp. Joh:is Helsingf _ 119. — Helsingin kaupunginsihteeri (1685). Viipurin läänin sotatuomari 1689. † Helsingissä 6.5.1689.

Pso: 1683 Anna Kirchhoff tämän 1. avioliitossa.

Lanko: Turun hovioikeuden asessori Gjurdo Wickelgren 1775 (yo 1665, † 1693).

Lanko: Helsingin kirkkoherra, FM Anders Ignatius 1904 (yo 1667, † 1710).

Lanko: lääninsihteeri Erik Forsing 2036 (yo 1669, † 1687).

Sisarenpoika: kihlakunnantuomari Johan Forssteen 3304 (yo 1685/86, † 1715).

Sisarenpoika: Hans Burgman 4919 (yo 1706).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 199a; KA mf. ES 1815 (ii 7) Pyhtään ylim. käräjät 5.5.1690 f. 36v–48 (Förwaltaren aff Godzet Gäff Henrich Westman, som nästframledne Wintter begått dråp på een ungh drängh wedh Tesio Gästgifware Gårdh ... hans rätta nampn ähr Hans [Westman]); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 24.4.1661 (at Borgmästarne Lorentz Håkonsson och Michel Zachrison, Rådhmännerne Erich Gynterson, Hans Johanson och Ericus 915 äre Swenske), Helsingin RO 17.3.1662 (Uplystes förste gången Peer Nielson Trägårdzmästares Gårdh, som han hafuer förskrifuit till Rådhm:n Hans Johanson för 6 rd:r); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 26.3.1667 (Förordnades Rådman Hans Johansson till Kyrkiowärdh); KA mf. ES 1240 (g 7) Helsingin RO 15.2.1679 (Cirstin Caspers dotter Sahl: Rådm:s Hans Johansons Enckia, Elisabetha Hendrichz dotter, Sahl: Rådm:s Måns Steens (katso 2499) Enckia Insinuerade een Supplic, der utj begiärandes, att effter deras Sahl: Män som förmyndare warit för Sahl: Johan Karners barn afledne Ähro, och dee begge Enckior wordne, dee då måtte libereras ifrån förmynderskapet, emedan de icke sigh här utj kunna befinna); KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 14.6.1680, Helsingin RO 9.8.1680 (Rådhmannens fordom Sahl:gh Hans Johansons Enckia Dygdesamme Matrona Cirstin Casspersdåtter annhölt genom sijn Sohn Casper Hansson huruledes hoon tijdh effter ander åstundat blijfwa endtledigat och befrijat ifrån det förmynderskap hennes Sahl:gh Mann sigh åtagit för Sahl:gh Rådhmans Johan Karners barn, beropandes sigh een richt:gh Räckning under Rättens Censur för detta öf:r dhen Sahl:gh Karners qwarlåtenskap henne effter Inventarium åligger at swara före ...), Helsingin RO 21.2.1681 (Insinuerad sigh Casper Wästman, förnimmandess af Borgmest: och Råådh å sin Moderss wägna, om hoon fåår behålla Stadzens Godz än wijdare, uppå dhen rest som hennes Sahl: Man frambledne Rådmannen Hanss Johansson hafwer å sin löhn at fordra), Helsingin RO 3.8.1681 (Casper Westman insinuerade en Ciembnärssdoom afsagdh dhen 2 Aug: 1681 emällan honom och H:r Mårten Brotzenij 491 hustro Johanna Winbladh, hwar emooth han appellerat), Helsingin RO 3.4.1682 (förmyndare för den Omyndiga Sahl: Rådhmannens Hans Johanssons dotter Ebba Wästman be:dh), Helsingin RO 3.7.1682 (Oplystes första gången Sahl: Jören Anderssons (katso 2303) Enckias Gårdh försålt till Cassper Hansson Westman för 451 D: Kop:r m:t), Helsingin RO 14.8.1682 (Häredzhöfdingen höghwälachtat Wickelgren 1775 insinuerade sijna beswärs puncter å sin Sohns wägnar emot den arf fördelningen som skedt ähr Emellan Sahl: Rådhmans Hans Johanssons Barn och arfwingar), Helsingin RO 13.6.1683 (Affladhe Handelssmannen Carl Westman sin Borgare Eedh, och war hans Caution Secreteraren wel:t Erich Forsingh); KA mf. ES 1240 (g 12) Helsingin ylim. RO 18.6.1685 (saken emellan Stadz Secreteraren Caspar Westman och Leutnampten Frantz Fredrich Creutsenberg, angående Idlax gårdhz Arrende); KA mf. ES 1240 (g 13) Helsingin RO 15.5.1686 (Tillsporde altså hans Nåde [H:r Landzhöfdingen], huru Länge Cämbners Tiensten warit öpen altså blef swarat att sedan i förledne wintras, frågade än wijdare hwem emedler tijdh dhen förwalltat, blef swarat, att Secretern Caspar Westman); KA mf. ES 1240 (g 14) Helsingin RO 9.1.1689 (Inspectoren Hans Forsman inlefwererade i Retten en Vidimerat Copia af den höghlöfl:gh Kongl: Hof Rettens domb De dato d: 8 Decemb: Nästledne, afsagt emellan honom och Sahl: Carl Westmans Enckia hustru Karin Kirckhof), Helsingin RO 22.4.1689 (Secret:n Casper Wästman inlade een Förklaringh uppå Secret:s utj Stockholm welbet:de Nils Enrotz skrifwelse ..., 12.6. Framledne Secret: Sal: Casper Westman ...), Helsingin RO 7.8.1689 (Handelsmannen Petter Steen Inlefwererade en Rächningh på 1527: 20 ö: Kopp:tt som han skall hafwa att fordra hoos Militie Audit: Sal: Casper Wästmans Sterbhuus), Helsingin RO 28.9.1689; KA mf. ES 1241 (g 15) Helsingin RO 1.2.1690; KA mf. ES 1241 (g 16) Helsingin RO 18.3.1691 (Emedan Corporalen Lars Jacobsson som icke ännu har kunnat komma till richtigheet medh hust: Karin Hans dotter om det Sölfbelte som Sal: Capplanen i Wichtis H:r Johan Finnerus 444 Pantsatt hoos hennes Sahl: Fader Rådman Hans Johansson och han wedh arfzdehlningen fått på sin andeehl ... hennes förre Man Sal: Secret: Forsing ... Resolverat. Aldenstundh det befinnes 1:o af Sal: Kirstin Caspers dotters Zedell af d: 20 Feb: 1680, att ...); KA mf. ES 1241 (g 23) Helsingin RO 7.2.1698 s. 13, Helsingin RO 3.6.1698 s. 59; KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 3.2.1681 (Då framstegh Casper Johansson Wästman och käradhe till Mårthen Nächter, om ett Paar Pijståhlar), Helsingin KämnO 3.3.1681, Helsingin KämnO 2.8.1681. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 159 (XXXVI); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #137; B. Åkerman, Bouppteckningar i Helsingfors stad 1679–1808. SSJ 13 (1937) #6. — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 205; F. Landgrén, Rådmannen i Helsingfors Hans Burgman och bouppteckningen efter honom. Genos 20 (1949) s. 36; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #58D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Kasper Westman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2417>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.