Helsingin yliopisto

Tiedot

1.6.1700 Henrik Osolanus Henricus Jacobi, Viburgensis 4493. Vht: Uudenkirkon Vl. kappalainen Jakob Osolanus (Jacobus, ei yo, ks. Leinberg Handlingar VII, 1907, s. 346; † 1705) ja N.N. Viipurin triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Turussa 1.6.1700 Osolanus Henr. Vib _ 230. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1700 d. 1. Jun.] Henricus Osolanus. Vihitty papiksi Viipurin hiippakunnassa noin 1702. — Apulaispappi Uudellakirkolla Vl. noin 1702, kappalainen 1706, nähtävästi vt. kirkkoherrana 1727–28. † luultavasti Uudellakirkolla Vl. 15.6.1728.

Pso: Margareta Riemonius.

Lanko(?): Toksovan kirkkoherra Tomas Riemonius U566.

/ Veli Jacobus Jacobi Osolanus oli Koprinan kirkkoherranapulainen Inkerissä 1696, † ~1707. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 144b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #332; KA mf. ES 1839 (jj 25) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 15.–18.6.1685 s. 81 (medh hwilken hon och Barn afladt, nu för 3 åhr sedan, hwilket Cappellanen i Kuolemajerfwi H:r Jacob Osolanus skulle Christnadt); KA mf. ES 1840 (jj 28) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 22.–29.11.1693 s. 97 (Ehuruwähl H:r Lars Reitius påstår, att dhet Swedie, som hans granne Drag: Bonden Erich Ingeroin utj Hatialax och Wiborgz Sockn så i Åhr som i fiohl fält på Itein Aho och Tärfwahautamaa Skogzmarck, skall lyda till H:r Larsses Ryttare hemman utj Hatialax); KA mf. ES 1841 (jj 29) Kivennavan ja Uudenkirkon Vl. käräjät 1.–7.7.1696 s. 82 (Dhet månde wähl Pastor Loci Ehrewördige och Wähllärde H:r Ol: Qwast 2641 beswära sigh öfwer sin Capellans Medhielpare, H:r Larss Osolani Mågh); KA mf. ES 1842 (jj 36) Uudenkirkon Vl. käräjät 23.–25.10.1699 s. 312 (Præsterandes för sigh i Caution H:r Jacobum Osolanum Cappellan utj Nykyrkie Sochn, och Nembdeman Johan Andersson Falck), Viipurin pitäjän käräjät 20.–22.11.1699 s. 408 (Johan Reitzius ifrån Hatialax); KA mf. ES 1842 (jj 38) Uudenkirkon Vl. käräjät 12.–13.2.1700 s. 30, Uudenkirkon Vl. käräjät 1.–2.6.1700 s. 92 (Alldenstundh Cappellanen H:r Lars Reitzius sielf måste tillståå sigh ännu wara skylldigh till Anders Wijborgh (katso 3319) 4 D:r Kopp:r M:t, som återståå uppå en af Wijborgh förhandlat Mössa), 98 (låta Cappellanen H:r Jacobum Osolanum Edeligen bestyrkia sin utj åfwanber:de Saak extraderade attest); KA mf. ES 1842 (jj 40) Uudenkirkon Vl. käräjät 15.–16.10.1701 s. 146; KA mf. ES 1842 (jj 41) Uudenkirkon Vl. käräjät 4.–5.2.1702 s. 41 (Kyrckioherden Ehrewördige och Wähllärde H:r Olof Qwast 2641, proponerade för Rätta, Huru såssom han nu på annat Åhr haf:r måst, så gådt som allena föreståå denne Sochnens Församblingh, medelst dhet att Cappellans Vicarius härstädes H:r Lars Reitzius, waret medh een besynnerlig siukdoom bekaiat, som honom så hårdt och Häfftigdt ansatt, att han widh wissa tijder, Hwarken kunnat förrätta någon predikan, eij heller dhe öfrige Kyrckio Ceremonierne, såssom skrifftande, Messande etc:a, Och som bemelte Reitzius syynes nu mehra dagel: af Siukdoomens tilltagande, så förwärres, och till dess förnufft förswagas, att honom förswarligen, och uthan att befahra särdeles förargelse, eij kan wijdare anförtroos någon Kyrckio förrättningh, Helst som och han allaredan /: uthj Kyrckioheerdens frånwahro widh senaste Synådalske Möötet i Wijborgh :/ eij så tillbörl:n som sigh bordt Gudztiensten och Kyrckio Ceremonierne kunnat förwalta, Altså hafwer Kyrckioherden i betrachtande till den sårgfälligheeten han böhr draga för Gudztienstens oförkränchte administration, sampt Consideration till dhet, att han sielf eij wijdare allena förmåhr eller hinner Församblingen wederbörl:n föreståå, welat alt dhetta Rätten och Nährwarande Tingzlaget, sampt Allmogen förständiga och föredraga, på dhet dhe jempte honom, måge wara omtänckte och bekymrade, att anskaffa een tienligh och skickeligh presteman, som Cappellans tiensten och beställningen kunde förrätta och föreståå, Helst som och H:r Larses Swärfader H:r Jacobus Osolanus, hwilken på många Åhr tillbaaka, för des Siukligheet och Ålderdoom eij förmådt någon Predikan förrätta, nu mehra, och till öfwerflödh, är så wahnföör och skropligh, att han i ingen dhel kan wara Kyrckioherden behielpligh i Försambl:n. Blef fördenskull om denne H:r Kyrckioherdens proposition discurerat ... Emedan dhe nu förtijden, ell:r på denne orten, eij wiste så eenkannerligen Nampn gif:a eller uthnämbna någon, Här widh påminte H:r Jacob Osolanus dhet hade han een Ungh Son Hendrich ben:d som Freqventerat i Wijborgh, och sedermehra någon tijdh widh Åbo Academien och kunde undergåå Ordination, Anhållandes fördhenskull dhet måtte han på hwilken Fadren berättar sigh anseenligit bekåstadt, blifwa behugnadh medh Successionen, och sålunda wara honom till någon Ålderdooms stödh, hwilcket alt medh dhet öfrige här medh blef ad notam tagit ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 300 (LX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 47 (LX); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 46. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 110; K. Väänänen, Vanhan Suomen papisto. SKHST 95 (1975) #266; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 139.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Osolanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4493>. Luettu 14.6.2024.

Ks. myös viittausohje.