Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1678 Olof Qvast Olaus Jonæ, Viburgensis 2641. Vht: viipurilainen porvari Jonas Qvast ja N.N. Ylioppilas Turussa kl. 1678 Qvast Olaus [Jonæ Vib _ 136]. — Viipurin tuomiokapitulin notaari 1681. Uudenkirkon Vl. kirkkoherra 1690. † Uudellakirkolla Vl. 1704.

Pso: N.N. (‡ 1701).

Veli: Ristiinan kirkkoherra Johan Qvast 2642 (yo 1678, † 1700).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 155a; KA valtakunnanregistratuura 4.5.1690 f. 276 (Collation för [Notarien uti Wijborgs Consistorio Wällärde] H:r Oloff Quast på Nykyrkie Pastorat ... såsom Nykyrkie Pastorat uti Eurepä härad förmedelst den förre Kyrkioherdens dersammastädes H:r Jonæ Thorini 2428 dödel:e afgång är blifwit ledigt), 19.4.1705 f. 181 (Kyrkioherde fullmacht för Christopher Hoppius 3159 på Nykyrckia Pastorat uti Wijborgs Stifft ... medelst Olof Qwasts dödelige frånfälle Kyrkioherde embetet wid Nykyrkia Pastorat uti Wijborgs Stifft är kommen att blifwa ledig); KA mf. ES 1840 (jj 27) Äyräpään kihlakunnan käräjät 11.–13.3.1690 s. 286; KA mf. ES 1840 (jj 28) Kivennavan ja Uudenkirkon Vl. käräjät 22.–24.3.1693 s. 41 (Kyrckioheerden utj Nykyrckie Sockn Ehrewyrdige och Wähllärde H:r Olaus Qvast); KA mf. ES 1841 (jj 29) Kivennavan ja Uudenkirkon Vl. käräjät 30.3.–3.4.1696 s. 54, Kivennavan ja Uudenkirkon Vl. käräjät 1.–7.7.1696 s. 82 (Dhet månde wähl Pastor Loci Ehrewördige och Wähllärde H:r Ol: Qwast beswära sigh öfwer sin Capellans Medhielpare, H:r Larss Osolani (katso 4493) Mågh); KA mf. ES 1841 (jj 30) Viipurin pitäjän käräjät 28.–30.1.1697 s. 10; KA mf. ES 1841 (jj 36) Uudenkirkon Vl. käräjät 15.–17.2.1699 s. 43, 47; KA mf. ES 1842 (jj 36) Uudenkirkon Vl. käräjät 23.5.1699 s. 194, Tutkinta Uudellakirkolla Vl. 16.2.1699 s. 435–442 (angående den tyfnadh som är d: 29 Aprill sidstl:ne hoos Kyrkioherden härstädes H:r Olof Qwast föröfwat); KA mf. ES 1842 (jj 41) Uudenkirkon Vl. käräjät 4.–5.2.1702 s. 41 (Kyrckioherden Ehrewördige och Wähllärde H:r Olof Qwast, proponerade för Rätta, Huru såssom han nu på annat Åhr haf:r måst, så gådt som allena föreståå denne Sochnens Församblingh, medelst dhet att Cappellans Vicarius härstädes H:r Lars Reitzius, waret medh een besynnerlig siukdoom bekaiat ..., katso 4493), 45; KA mf. ES 1812 (hh 15) Kaprion ja Unaditsan käräjät 30.5.–1.6.1698 s. 587; KA mf. ES 1172 (b 2) Helsingin RO 22.1.1648; KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 16.1.1650 (Nährwarande ... Rådhmänner ... Jona Qwast), Helsingin RO 10.11.1655 (Affsades att M:r Jonas Qwast skall fåå sin löhn för innewarande åhr, som Borgmästare och Rådh honom tillsagt haffua nembl: 50 Rixd:r och sökie sedan Qwasten sigh någor annor tienst, effter han med samma löhn icke will wara Contant och Staden hugse sigh om een annor Organist), Helsingin RO 27.2.1656 (Effter såsom Organisten S:r Jonas Quast tillståår sigh wara skyldigh till Jacob Sigfredssons hustru för 2 T:r öhl 11 D: K: M:t), Helsingin RO 18.6.1656 (Casparus Schettner angaf sig till at willia blifwa her Organist, hwar till han och blef annammat, och blef hånom i åhrlig löhn beståt och tillsagt 100 D:r S:r M:t Sampt frij huuss af Staden och der han framdeles hafwer last frijt krögerij); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 23.9.1661 (Rådhm:n Hans Matson (katso 970) inladhe uthi Rätten twenne Köpebreff dhet eena Daterat Helsingfors d: 12 Augusti af Sahl: Hindrich Jacobsons Enkia giffuit, lydande dhet hon hafuer försåldt till be:te Rådhman sin gårdh här i Stadhen emellan Hindrich Lohmans och Hindrich Larssons gårdar belägen för 531 D:r 20 öre Kopp:r m:t och 6 al:r piuch; dhet andra Daterat dhen 2 Augusti 1661 af Jona Qwast i Wijborg underskrifuit, där medh han försällier sin gårdh här i Stadhen för 60 D:r Kop:r m:t begärandes at be:te Gårdar måtte lagligen blifua uplyste; Men Hindrich Lohman protesterade och inkastade klander emoth dhet köpebreff som Qwasten hade giffuit, säijandes sig för detta hafua förmådt laglig Arrest på be:te Gårdh, derföre måste Qwasten skafua honom Gården klanderlööst, för ähn dhen kan blifua uplyster), Helsingin RO 26.9.1664 (Öfwertingades medh Organisten Erich Bruuse (katso 3892), at han blifwer Stadzens Organist på ett åhr först till prof, och bekommer åhrligh löhn 300 D:r Kop:r m:t och sielf håller sigh huuss); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 10.7.1669. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 169 (XXXVIII); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 346, 357; O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 200 (5.2.1701, Past. i Nykyrckie Olaus Qwastz h. begr. der sammastädes). — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 75; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 105; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 139; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #302.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Olof Qvast. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2641>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.