Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1703 Karl Hammar Carolus Caroli, Satacundensis 4729. Kastettu Loimaalla 14.9.1682. Vht: korpraali Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentissä Karl Hansson Hammar († 1695) ja Karin Jakobsdotter. Ylioppilas Turussa kl. 1703 [Hammar] Carol. Satac. _ 248. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 18.4.1703 [1703. 18. Apr:] Carolus Hammar | ‹Sana Pastor on yliviivattu ja sen päälle on kirjoitettu Sacellanus.› Castrensis | Obiit Rigæ 1710. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 17.5.1708. — Porin läänin jalkaväkirykmentin pataljoonansaarnaaja Riiassa 1708, joutui siellä sotavangiksi vihollisen vallatessa kaupungin 1710. † Riiassa 1710.

Pso: 1708 Margareta Kellander († 1716).

Appi: Merikarvian kirkkoherra Tomas Kellander 2901 (yo 1680/81, † 1716).

Veli: luutnantti Kristian Hammar 5137 (yo 1710).

Poika: Vähänkyrön kappalainen Tomas Hammar 5822 (yo 1731, † 1750).

Serkun poika: komissiomaanmittari Anders Hammar 7680 (yo 1752, † 1810).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 81a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #446; KA mf. ES 1923 (mm 9) Loimaan käräjät 22.–24.10.1657 f. 500v (Cornetens Manhafftigh Hans Hammares Son Axell be:d fordrade opå sin Faders wägne); KA mf. ES 1925 (mm 12) Loimaan käräjät 28.–31.5.1681 s. 199; KA mf. ES 1928 (mm 21) Loimaan käräjät 22.–23.6.1691 s. 315 (Corporalen af Cavallerie Manhaftig Carl Hammar, opå sin SwärModers i Carsattila wägnar, under hwilckens Rusthåld bem: Hara hemman till hielp anslagit är); KA mf. ES 1753 (cc 20) Marttilan ylim. käräjät 31.10.1692 s. 161–170 (fordom Ryttmestarens Edell och Manhaftigh Sahl. Johan Hammars ... Qwarlåtenskap ... Sahl. Ryttmestarens Bröder Corporalerne Carl och Arfwedh Hammar blefwo nu närwarande pålagde Förmynderskapet för Bogislaus och Johan Hammar sigh antaga); KA mf. ES 1968 (nn 11) Loimaan käräjät 18.–19.5.1694 f. 220v (Erich Josepson ifrån Wilfwais opwiste nu Mönsterskrifwarens Lars Hauffs breef, af d: 12 Maij sidstl:, begiärandes fåå skifte emellan sin hustrus dygdesamma Margaretha Christersdotters Syskon så j löst som fast hwadh efter hennes Fader Lieut:n Edel och Manhaftigh Christer Hammar, sampt modren Agnetha Ellert, som genom döden begge afgångne qwarlembnadh är); KA mf. ES 1973 (nn 22) Loimaan käräjät 11.–13.3.1705 f. 214 (Det Kärde wähl Länsmannen härsammastädes Henrich Henrichsson Lindeqvist å Studentens Carl Hammars wägnar till Rusthållaren i Oripä by Johan Erichsson Otila och des Folk ... angående en Sölf Hålk af en Käpp, som af förgätenheet hade blifwit efter bem:te Hammar uthj Otilas Portlijder, då han den 21 Octobr: 1704 reest derifrån). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 316 (LXIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 238–239; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #446; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 149 #400. — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2660G.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Hammar. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4729>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.