Helsingin yliopisto

Tiedot

1680/81 Tomas Kellander Thomas Marci, Satacundensis 2901. Vht: porilainen porvari Markus Mattsson Kellar († 1690) ja Valborg Eriksdotter. Ylioppilas Turussa 1680/81. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1680/81] Thomas Kellander. | Pastor in Sastmola. — Merikarvian kirkkoherra 1689. † Merikarvialla 22.11.1716.

Pso: 1688 Helena Jonasdotter Wrigstadius.

Serkku: Antskogin ruukinsaarnaaja Mårten Kellander 2601 (yo 1677/78, † 1687).

Veli: porilainen porvari, raatimies Johan Kellander 3529 (yo 1688, † 1736).

Poika: Jonas Kellander 5137a (yo noin 1710).

Tyttärenpoika: Vaasan lukkari Erik Häggroth 7168 (yo 1746, † 1764).

Lanko: Porin ent. kaupunginkirjuri Tomas Rördrom 2491 (yo 1676, † 1688).

Lanko: Euran kirkkoherra Nils Wrigstadius 2784 (yo 1679, † 1714).

Vävy: pataljoonansaarnaaja Karl Hammar 4729 (yo 1703, † 1710).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #272; KA mf. ES 1927 (mm 18) Ulvilan käräjät 1.–4.3.1689 s. 144 (Så intygade och Pastor i Sastmåhl wällärde H:r Thomas Kellander); KA mf. ES 1143 (a 4) Porin RO 8.4.1678 s. 18; KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 8.8.1694 s. 42 (Fordom Borgarens Sahl: Marcus Matssons Kellars Son Wälförståndigh Erich Kellander, Inlade nu Een Förlijkningz skrifft af den 25 sidstledhne Julij, der uthj han och sombl: des Syskon fulkombligen tilstå sigh af ett moget betänckiande ingådt een Broder kärligh Förlijkningh om dett Arff effter deres Sahl: Föräldrar dhem tilfallit, hwilket dhe per qvota sin emellan fördeelt, så att ingen uthaf dhem eller deras Barn nu eller i tilkommande tijder skall hafwa uthj någon måtto hwar annan något att tiltahla, effterlåtandes Iämbwäll Gården här i Staden effter sine Sahl: Föräldrars willia, dheras Broder Erich att behålla), Porin RO 14.3.1698 s. 15; KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 8.8.1700 s. 88, Porin RO 4.3.1708 s. 22 (som skall Skepparen och Borgaren her i Staden Philip Jörensson twert emoth Kongl: Maij:ttz Allernådigste och tijdh effter annan Publicerade Förordningar Een till Soldat intechnadh Person Simon Wrigstadius wedh Nambn medh des Fahrkåst til Stockholm öfwerfördt och dher qwar lembnadt ... Altså framhades nu bem:te Skeppare, hwilken her om tilspordh giorde fölliande relation, att Kyrckioheerden i Sastmåhl Wyrdige och Wällärde H:r Thomas Kellander igenom des Broder Rådhman Johan Kellander förledet Åhr betingat af honom Sommar Reesan Skuth ruhm för sin hustro till Stockholm, hwilket han sade sigh och honom bewilliat ... hon och effterkommit och hafft åfwanbem:te Wrigstadium medh sigh för sin drengh ... Åfwanbem:te Kyrckioheerdens hustro, dygdesamme hustro Helena Wrigstadia instälte sigh och nu för Rätta uhrsächtandes sin Man, som een ensam Prästman medh sin Församblingh icke kunnat sigh her för Sochne budh infinna, berättandes mehr bem:te Wrigstadium, wara sin Sahl: Broders, Fordom Caplans uthj Korpo Sochn H:r Joens Wrigstadij 2785 Son, för hwilken hennes Man effter Höghwördige Doom Capitletz giorde anstalt warit Förmyndare, låtandes honom Underwijsa både uthj Läsande, Rächnande och Skrifwande och således söckt på all sätt effter sin förmågo befordra hans bästa, tilståendes dher hoos sigh hafft honom såssom sin egen Son på Stockholms reesan medh sigh til någon hielp ...), Porin RO 7.3.1708 s. 25 (Kyrckioheerden I Sastmål Wyrdige och Wällärde H:r Thomas Kellander medelst sin Swåger Rådhman Gabriel Pryttz 2693 tiltalte hustro Elsa Eekman, som skal hon beskylt hans hustro dygdesamme hustro Helena Wrigstadia att hafwa förledet Åhr Sommar reesan uthj Stockholm welat undandölia för Skuthlaget Een Tunna Salt), Porin RO 8.3.1712 s. 43 (Kyrckioheerden i Sastmåhla Ehrewyrdige och högwällärde H:r Thomas Kellander föredrogh Rätten, att som han med sine öfrige Syskon och Arftagande 1698 effter deras Sahl: Faders behagelige willia, effterlåtit sin barnlöös förledne Höstas afledne Broder, fordom Bårgaren här sammastädes Sahl: Erich Kellander, bägge af deras Sahl: Fader inn wid hwar annan inlöste tompterne med der å bygde huus, uthom Verdiet eller gratis, Altså är hans begiäran få inbörda Gården fram för des Swägerska Sal: Erichz Enckia hustru Lijsa Jöransdotter, som der till främmande är, emedan des Broder Rådm: Johan Kellander med deras Systers barns fader Bårgaren Henrich Henrichsson sin rätt till samma gårdz inbördan H:r Kyrckioherden effterlåtit. Här emot inwände Enckian att den gårdh Erfwingarne wid skifftet effter deras Sahl: Fader hennes Sahl: Man effterlåtit, blifwit wid den beklagelige Staden öfwergångne wådhelden 1698 afbrändne, Och som hon med sin förben:de Sahl: Man desse huus i stället opbygt, förmodar hon H:r Kyrckioherden ej wara befogad att uthdrifwa henne å Landzwägen ifrån sine innehafde huus, med hwad mehra hon skriffteligen widlyfftigare andrager, tillståendes sin Sahl: Man uthan husen i Mangården och af oskiffto fått half Rija och en heel foder lada. Men öfrige uthusen proportionaliter, effter sin arffz andehl. Och blef här utinnan afsagt, Att Enckian till föllie af 12 Cap: Gifftem: B: St: L: åthniuter å sin andehl effter Verdering halfwa gården, ståendes H:r Kyrckioherden fritt öfrige ½ dehlan inbörda, der honom så behagar), Porin RO 8.3.1712 s. 54 (Sidst blef belofwat att Kyrckioherden i Sastmåhla Ehrewyrdige och Högwällärde H:r Thomas Kellander med sin Broder Rådman här sammastädes wählach:t Johan Kellander, blifwa i anledning af 15 Cap: Gifftm: B: Stl: förmyndare för sin afledne Systers Sal: Margetas omyndige barn, doch så att Johan, som här boende, emottager Barnens Arfzlått, och den med H: Kyrckioherden Rådh och samtyckie wederbörl:n Barnomen till fromma disponerar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 189 (XLI); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #272. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 210; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 186.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Tomas Kellander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2901>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.