Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1706 Jonas Steenbergius Jonas Gabrielis, Nylandus 4923. Vht: Inkoon kirkkoherra, FM Gabriel Steenbergius 2391 (yo 1675, † 1711) ja N.N. Turun katedraalikoulun oppilas 11.9.1703 (in cl. I colleg., Jonas Steenbergius Ingoëns.). Ylioppilas Turussa kl. 1706 [Steenbergius] Jonas Nyl _ 260. † 1711.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 181a; KA mf. ES 1891 (ll 25) Inkoon käräjät 26.6.1708 s. 636 (Bonden Mattz Claesson i Wästanqwarn sökte att Stud: Jonas Stenberg, måtte betala honom Skiutz Penningar för des Stod till och från Åbo förl: Winter, sampt een förkommen grima); KA mf. ES 1892 (ll 27) Inkoon käräjät 17.–18.6.1710 s. 568; KA mf. ES 1761 (cc 39) Kiskon ja Kiikalan käräjät 13.–14.10.1711 f. 410v (Det androg H:r Inspectoren Ernest Grabbe medelst sin skrifwelsse, Dat: Åminne den 13. hujus huru som uppå hans recommendation Secreteraren uthi Kongl. Estats Contoiret i Stockholm H:r Bengt Rudeen jempte H:r Öfwerste leutenanten Boije, åhr 1709., Caverat åth hans hustrus Broder Son Jonas Stenberg af handelsman Spect i Stokholm uthi peningar och Munderingz Sorter 600 D:r Kopp:r Mynt, ... Secreterarens Rudeens bref Dat: i Stockholm den 7. Junij 1710. och 11. Aug: 1711. att förmå wederbörande till bem:te skuldz förnöijande, emedan Stenberg sedermehra hijt i landet kommit och nu mehra jämwähl genom döden är afgången, af hwilkens Qwarlåtenskap des Swåger Coadjutoren i Kisko Sochn H:r Johan Lekman endehl och det förnämbste skall till sig tagit). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 331 (LXVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 51 (LXVI); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #309; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 55; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 224 (1705:II).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jonas Steenbergius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4923>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.