Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1675 Gabriel Steenbergius (myös Stenberg) Gabriel Michaelis, Halicoensis 2391. Vht: Halikon kirkkoherra Mikael Steenbergius 12 (yo 1640, † 1681) ja Brita Thauvonius. Turun katedraalikoulun oppilas 15.3.1671 (in cl. rect. circ. infer., Gabriel Michaelis [Halickoenses]) – 14.5.1675 (testim., Gabriel Michaelis Halickoens.). Ylioppilas Turussa kl. 1675 [Steenbergius] Gabriel [Michaelis Halic _ 117]. Respondentti 1679, pr. Daniel Achrelius 1565. Respondentti 21.2.1685, pr. Simon Tålpo 1856. Respondentti 2.6.1685 pro gradu, pr. Simon Paulinus 2226. FM 21.7.1685. — Halikon (vt.?) kappalainen 1686. Sauvon vt. kirkkoherra (appensa sijainen), sitten armovuodensaarnaaja siellä 1688. Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentin (Joh. Ribbingin rykm.) rykmentinpastori 1689, samalla Fagervikin vt. ruukinsaarnaaja. Inkoon kirkkoherra 1693. Puhuja pappeinkokouksessa Turussa 1693, saarnaaja 1694. † Inkoossa 1711.

Pso: 1:o Kristina Wanzonius; 2:o (jo 1695) Beata Wexionius († Halikossa 1724).

Appi: lainopin professori, FM ja MOT Olof Wexionius 437 (yo 1644, † 1671).

Poika: Jonas Steenbergius 4923 (yo 1706, † 1711).

Lanko: Dalköpingen kirkkoherra, LL Johan Wanzonius 2190 (yo (1672), † 1717).

Vävy: apulaispappi Johan Leikman, myöh. (1698) Lekman 4222 (yo 1696, † 1715).

Vävy: Närpiön kappalainen Jakob Randelin 5207 (yo 1712, † 1744).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 181a; KA valtakunnanregistratuura 25.4.1688 f. 215 (Till Consist. i Åbo ang. Mag. Gabriel Stenbergius hwilken Sagu Försambl. åstundar till Kyrkioheerde ... Såsom Församblingen i Sagu Sochn är inkommen hoos Oss med bijfogade Suplique underdånigst begiärandes, att få uti dheras framledne Kyrkioheerdes H. Jonæ Wanzonii stelle dess Måg Mag. Gabriel Stenbergium af dhe skiähl och motiver som uti supliqven omstendeligen införes, och uti d. X § af det 19 Capitel i Wår nye af Trycket uthgångne och publicerade Kyrckelag, stadgat och förordnat är ...), 18.11.1689 f. 1103 (Till Öfwerst Ribbing om dhe förordnade Präster wid dess Regemente sampt med deras fullmachter ... Såsom I uti Eder underdånige skrifwelse daterat d. 7 sidstledne underdånigst föreslå Magister Gabriel Stenbergius till Regiments predikant uti den afledne Woijvalenii 1801 ställe; Och Magister Petrus Fogelberg 2572 till Esquadrons Präst wid Edert i nåder anförtrodde Regemente, hafwandes Wij där till i nåder bewilliat, uti anseende till dhe skiähl och motiver, hwilka för dem i det fallet andrages; Altså föllier här innelycht för dem bägge Wåre öppne fullmachter, hwilka I dem kunne tillställa), 19.11.1689 f. 1114 (Fullmacht för Magister Gabriel Stenbergius att wara Regements Pastor wid Nylandz och Tafwasthus lähns Cavallerie), 13.5.1691 f. 183 (Till Öfwerste Ribbing swar om Halicko pastorat ... Wij see af Eder underd. skrifwelse dat. d. 1 hujus huru som I underd. intercederen för Regementsprästen under Edert i nåder anförtrodde Regemente Gabriel Stenbergius, det han måtte blifwa benådad med Halicko Pastorat, huilket genom des faders dödelige frånfälle är kommit at blifwa ledigt, emedan Sterbhuset på det sättet bäst kunde blifwa försörgt, ock wore Wij fuller i nåder benägne uppå sådan Eder föreskrift att befordra honom till förb:te Pastorat, Men som des Broder Regements Prästen i Stettin Erich Stenbergius 2390 allaredan med Wår nådigste fullmackt därå är worden försedd, kunnandes Sterbhuset äfwen så wähl af honom sees till godo som af des broder huilken af Eder recommenderes, ty kan nu mehra ingen förändring därutinnan skee), 17.5.1693 f. 269 (Collation för Magister Gabriel Steenbergius ... Wij Carl etc. Giörom witterligit att såsom Oss Wårt Consistorium i Åbo underdånigst tillkiänna gifwer dhet Magister Johan Torgenius 2160, hwilken Wij medelst wår nådige Fullmacht af den 30 Aug. förledit åhr måtte förordna till Pastor i Ingo Sochen sig har uthlåtit att han heller wille förblifwa wid des förre Regementz beställning i Narfwen, föreslåendes Consistorium till bem:te Pastorats besättiande således en annan Prästman Mag:r Gabriel Steenbergium förtijden warande Regementz Pastoren under Wårt Nylandz och Tawastehuus lähns Cavallerie Regemente), 22.4.1694 f. 283 (Esquadrons Predikants fullmacht för Mathias Tammelinus 2953 ... förmedelst Mag. Gabriel Steenbergij befordring till Ingo Pastorat en Esquadrons Predikants tienst under Wårt Nylands och Tafwastehuus lähns Cavallerie Regemente kommer at blifwa ledig); KA mf. ES 1752 (cc 16) Halikon ja Uskelan käräjät 15.–17.10.1688 f. 183 (Belangande twistigheeter emellan H:r Vice Pastoren högwällärde Mag: Gabrielem Steenbergium och Dn: Sacellanum Wellärde H:r Gustavum Hemmelinum angående Cappelans boletz uthi Halicko S:n uthi innewarande Åhrs hefdende och Excolerande), (cc 17) Sauvon käräjät 8.–9.1.1689 f. 4 (H:r Vice Pastoren Högwällärde Mag: Gabriel Steenbergius ... dess hustru Christina Vanzonia); KA mf. ES 1886 (ll 12) Inkoon käräjät 13.–14.3.1695 s. 222; KA mf. ES 1887 (ll 14) Inkoon käräjät 27.–28.1.1697 s. 5 (Dett begierte Kyrckioherden i Ingo Ehrewyrdige och Wällärde Mag: Gabriel Stenbergius, att denne Retten wille Uthdehla des Attestatum öfwer hwadh Inventarium som befinnes wid bem: Sochns Prästegårdh); KA mf. ES 1889 (ll 18) Inkoon käräjät 9.5.1701 s. 225 (Efter Kyrckioherdens Ehrewyrdige och högwällärde Mag: Gabriel Stenbergi anhållan, blef Ransakadt om det Crono Ödes hemmanet i Gårdzböhle, som Crono Befallningzmannen här i Orthen, haar d: 30. sidstl: Julij, Inrymbdt Wälbem: Kyrckioherde att Uptaga). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 152 (XXXV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 30 (XXXV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 339; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 333 (4.5.1688), 367; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 6, 9, 703 (tillägg och rättelser); A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 235 #233 (12.6.1688), 249 #246 (8.1.1689); Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 156 (1671:II), 158 (1672:II), 160 (1673:II), 161 (1674:I), 163 (1675:I, pro vale). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 372, 374, 421; Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 22; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #5R, 2623D, 2736R, 2930D, 4008R, 4221G; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 194; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1426 (1714, leski), 2629 (1715, leski), 3864 (1716, leski), 5826 (1719, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #35R, 2493, 2658, 2780, 2816R, 3921R; K. Kyläkoski, Flachsenius, muistiinpanoja (2009) s. 57 (Beata Wexionia).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Steenbergius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2391>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.