Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1709 Bertil Wulff Bartholdus Jacobi 5084. Vht: tammisaarelainen raatimies Jakob Wulff ja Elisabet Samuelsdotter. Ylioppilas Turussa kl. 1709 [Wulff] Barthollus _ 274.

/ Eräs Bertil Wulff oli porvari Tammisaaressa, pso 1737 Märta Hansdotter tämän 2. avioliitossa. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 214b; KA mf. ES 1211 (d 1) Tammisaaren RO 2.4.1679 (Erich Wulf framkom angifwandes sin Swerfader Borgaren Carl Hindersson (katso 4918) om sin hustros möderne som än hoos honom icke undanskifft är, Oansedt han inträdt i annat giffte, stellandes her för rätten sin fader Rådhman wel:t Bertill Wulf till sin fullmächtigh), Tammisaaren RO 2.12.1689 (Rådhman Johan Wulff upwiste eet kiöpe Breff huuru hans Broder Jacob Wulff hafwer kiöpt gården aff Hendrich Hendersson); KA mf. ES 1219 (d 42) Tammisaaren KämnO 4.9.1709 (Jacob Wulfs hustru dygdesam h:o Elisabetta Samuels dotter), Tammisaaren KämnO 10.12.1709 (Förekom Kyrckwärden Wähl:t Jacob Wulff, berättandes sig wara fullmächtigat af sin systerson Jören Österman när han utreste til felt, at uttaga hans arflott af dess Sahl: Föräldrar på Österby), Tammisaaren KämnO 18.11.1712 (Såssom Rådman Jacob Wulfz Son en ung Studiosus Bertil Wulff har låtit citera Borgaren Simon Simonsson och hans hustru, att dhe förl:e Söndagz affton wid pass klockan 9, kommit til hans faders huus, och wehlat beklaga honom att han då på stunden skohle warit på Gatan, och utslagit deras fönster ...); KA mf. ES 1889 (ll 20) Karjaan käräjät 6.–7.3.1703 s. 204 (Erich Wulffz Enckia ifrån Ekenäs hustru Elisabetha Carlsdotter ... hennes Son Erich Wulff). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 344 (LXIX).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Bertil Wulff. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5084>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.