Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1706 Henrik Eek Henricus Caspari 4918. * noin 1688. Vht ilmeisesti: tammisaarelainen porvari Kasper Henriksson ja N.N. Turun katedraalikoulun oppilas 12.10.1703 (in cl. rect., Henricus Caspari, Dryop.). Ylioppilas Turussa kl. 1706 [Eek] Henr. Ab _ 260. — Oleskeli isonvihan aikana pietistisissä piireissä Tukholmassa. Turun raastuvanoikeuden notaari 1721, kaupunginsihteeri 1728, raatimies 1733. Samalla Turun hovioikeuden suorituskomissaari (1729). † Turussa (ruots. seurak.) 26.8.1739.

Pso: Kristina Elisabet Liffman († 1761).

Appi: asianajaja Johan Liffman 3054 (yo 1683, † 1702).

Poika: hovioikeudenneuvos Johan Eek 6699 (yo 1740, † 1794).

Poika: rykmentinvälskäri, KM Henrik Abraham Eek 8419 (yo 1763, † 1811).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 49a; KA mf. ES 1211 (d 1) Tammisaaren RO 24.9.1655 (Aflade Carl Hindrichson sijn Borgare Eedh åt minsto att hålla bårgerrätt i 6 åhr, och gick i borgen Erich Jörenson i Skel:gård, och Anders Clason Rådhmahn), Tammisaaren RO 12.2.1670 (Aflade Casper Hendrichson sijn borgare Eedh, och gick för honom i bårgen, Madtz Madtzson, Carll Hendrichson, och Hendrich Erichson Finne), Tammisaaren RO 2.4.1679 (Erich Wulf (katso 5084) framkom angifwandes sin Swerfader Borgaren Carl Hindersson om sin hustros möderne som än hoos honom icke undanskifft är, Oansedt han inträdt i annat giffte, stellandes her för rätten sin fader Rådhman wel:t Bertill Wulf till sin fullmächtigh), Tammisaaren RO 29.4.1679 (Carll Hindersson upsade sin Borgare Eedh och Burskap, honom blef Pålagdt först her för retta swara till dhe keremål een och annan i Staden kan hafwa emot honom, Såssom och Clarera för all sin gieldh, sedan är han Frij Erligh och Lööss ifrån Staden), Tammisaaren RO 29.3.1680 (Borgaren Cassper Hindersson upwijste i Rätten ett kiöpe breef Dat: 21 Martj 1680 bewijsandes der medh sigh hafwa kiöpt een gårdh i Staden Ekenäs af sin Broder Carl Hindersson för Tre Nijo dal:r K:m:t och Een halff T:a Rågh, hwilcket kiöp han nu första gången låter lagl: uplysa; her emot giorde Rådhman Wäll:t Bertill Wulf inspråk på sin Sons /: som är Carl Hinderssons måg :/ wegnar som således blef ad acta fördt), Tammisaaren RO 18.8.1688, Tammisaaren RO 26.11.1688 (Capelan H:r Per 1498 fron Poijå förekom och upwijste een domb af 1673 hwarutj Carl Hindersson finnes wara dömbd att betala för 5 åhrs Capelans rentta af Dragzwijk 2½ T:a Spanmåhl Begierandes nu till dett samma, af honom blifwa behulpen), Tammisaaren RO 12.2.1690 (Abram Jönsson wiste up ett breff aff sin Swär fader Carll Hendersson, lydande huru Carll til säger och testamenterar att niuta på wilckor att han sköter honom och hans hustru i deras Ålderdom, som så wijda nu första gången Annoteras). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 329 (LXVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XI 1720–1726 (julk. T. Carpelan, 1945) s. 612; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 55; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 222 (1704:II), 223 (1705:I), 225 (1706:I). — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1389D.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 11.8.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Eek. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4918>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.