Helsingin yliopisto

Tiedot

22.3.1710 Nils Qvist Nicolaus Caroli, Viburgensis 5131. * noin 1695. Vht: Savon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmentin rykmentinkirjuri Karl Qvist (‡ Ristiinassa 1734) ja Beata Ekman. Ylioppilas Turussa 22.3.1710 [Qvist] Nic. Vib _ 277. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1710] d. 22. Mart. Nicolaus Quist. — Varusmestari Savon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmentissä 172(3), majoittaja 1728, lippumies 1733, kersantti 1742, vääpeli 1749, erotettu 1752. † Rantasalmella 20.1.1756.

Pso: Sofia Helena von Burghausen († 1777).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 155a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #445; KA valtakunnanregistratuura 8.2.1692 f. 64 (Fullmackt för Regiements skrifuaren Carl Quist ... såsom medelst Regiementsskrifuarens widh Wårt Nyslottz och Sawolax Infanterie Regiemente Ekmans erhåldne Afskedh, dess förehafde beställningh är kommen at blifwa vacant och ledig; Och hoos oss till dess ersettiande af Öfwersten underdånigst recommenderas och föreslås Munsterskrifuaren under bem:te Regiemente Ehrlig och förståndig Carl Quist för dess capacitet och skickeligheet, sampt redelige wählförhållande skull, helst efftersom han ock förmått för sigh inställa sufficient borgen), 8.2.1692 f. 68 (Till Öfwersten Cronman för Mönsterskrifuaren Carl Quist), 8.2.1692 f. 69 (Till Cammar Collegium, angående Regiementz skrifwarens Carl Quists Cautions skrifft); KA mf. ES 1721 (bb 9) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 13.–14.3.1674 s. 1 (Inspectoren Sahl: Niels Swahn (katso 2068a) ... framledne Swahns Swågers, Regemäntz Skrif: Ezechiel Eeckmans Exception och Memorial); KA mf. ES 1723 (bb 13) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 10.–11.11.1690 s. 158 (Regementzskrifwarens Wehlbet:de Ezechel Eekmans Son Mons: Nils Ekman befullmächtigat af sin fader); KA mf. ES 1815 (ii 6) Lappeen ja Joutsenon käräjät 30.9.–2.10.1689 f. 542 (För detta Regementskrifwaren Henrich Hage Fullmechtigat aff Regementskrifwaren Wälbetrodde Ezechiel Peerson Eekman); KA mf. ES 1816 (ii 7) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 22.–24.10.1690 f. 100v (Mons: Niels Eekman å sin Faders regementskrifwaren Wäl:t Ezechiel Eekmans wägna); KA mf. ES 1885 (ll 9) Tenholan käräjät 26.–27.3.1689 f. 97v (Mons:r Axel Swahn (katso 2068a), beswärade sig öfwer Regementskrifwaren Ezechiel Ekman för dett han honom 4 gångor Citerat hafwer, att han sig med samptl: arfwingarna till en richtig liqvidations Räkning om dess förmynderskap inställa skulle, begärandes att han recommendation till Högwelborne H:r Landzhöfdingen af rätten bekomma kunde). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 346 (LXX); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 62. — K. Salminen, Kuka oli vääpeli Nils Qvist? Salon Seudun Sukututkijat r.y. Jäsentiedote 2/2010 (Luettu 24.9.2011).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Qvist. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5131>. Luettu 22.2.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Qvist, Nic. Vib. p. 277 || Vib. 445: 22.3.1710. Fältväbel vid Savolax regem. Hans far p. 169?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 346.