Helsingin yliopisto

Tiedot

1670-luvulla Lorentz Åkerström Laurentius 2068a. Syntyperä ei ole tiedossa. Ylioppilas 1670-luvulla, mainitaan ylioppilaana kihlakunnanoikeuden tuomiokirjassa 22.–24.11.1675. — Raaseporin vouti. † 1688/89.

Pso: Margareta Nilsdotter Svahn tämän 1. avioliitossa.

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 28.10.1662 f. 365 (Öpet breff för Regementz Skrifwaren Nils Swahn på 1 hemman etc.); KA mf. ES 1721 (bb 9) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 13.–14.3.1674 s. 1 (Inspectoren Sahl: Niels Swahn ... framledne Swahns Swågers, Regemäntz Skrif: Ezechiel Eeckmans (katso 5131) Exception och Memorial), Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 22.–24.11.1675 s. 79 (Bengdt Bengtzson Ryttare i Pallajerfwi, som på Landzwägen öfwerfallit Studiosum Laurentium Åkerströöm med hugg och slag, hwilken icke Comparerade, fältes för swarslösan till 3 m:r); KA mf. ES 1881 (ll 3) Tenholan käräjät 18.–19.9.1663 f. 69v (Regementz Schrifuaren Nills Swan); KA mf. ES 1883 (ll 7) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 16.–17.11.1681 f. 144 (Förekom Inspect: Sal: Nils Swahns Erfwingar och begärte at Rätten wille meddela laga fasta och Skiötning opå Maela Michel Johanssons Ryttare hemmans bördzrätt, emedan det alleredo lagl: 3 gångor är oplyst, första gångon d: 13 Janu: andra resa 18 Julij och tridie resan d: 1 Octob: 1673, som heredzdomarns Erich Falandri Attest utwijsar, emot den gieldz prætension som han å åtskillige tijder, effter bemelte), 147v (Andra gångon oplystes Maela hemman för den prætension som Brukzförwalt:en Wälbet:d Petter Torwöst till Inspect: Sal: Nils Swans Erfwingar försträckt haf:r), Pohjan ja Karjalohjan käräjät 27.–28.3.1682 f. 63v (Cappellanen H:r Jören Lagus 369 begerte att Rätten wille optaga en Saak och liqvidera honom och hans medarfwingar emellan, Nembl: Sal: Nils Swahns arfwingar, Och emedan detta flytter aff widhlöfftige Rächningar och liqvidationer, Altså Opskiutes detta till et Extraordin: Tingh, då der om öfwerleggias skall. Renovoitu tuomiokirjanide ei sisällä mainittujen ylimääräisten käräjien pöytäkirjaa), Pohjan ja Karjalohjan käräjät 27.–28.3.1682 f. 66 (Tridie gångon Oplyses Maila Ryttare hemmans bördzrätt emot den prætension som Michell Johansson till Sal. Niels Swahns ärfwingar skyldigh ähr, och ingen war som der emot klandrade), Tenholan käräjät 30.6.1684 f. 94 (Första gångon oplystes Brutuböle Hemman, som sahl: Inspectorn Nils Swan sin dotter Margeta Swahn Testamenterat, som der å gifne witnes skrifft á dato 30. Maij 1678 af godhe Fremmandhe Män Underskrefwen uthwijsar, och ingen war som der emoot klandrade.); KA mf. ES 1884 (ll 8) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 30.6.1685 f. 102 (Furerarn Hindrich Abrahamsson ifrån Sackola ... sin hustro Beata Nilssdotter ... hans hustro sahl: Regementzskrifwarns Nilss Swanss dotter), Pohjan ja Karjalohjan käräjät 12.–13.3.1688 f. 112v (Mons:r Lorens Åkerström å sin hustros Margeta Swans och hennes samsyskons wegnar, beswärade sig öfwer Hans Jacobsson i Kourjoki (katso 3925), för dett han intet uthgifwer dett Arf, som honom å sin hustros wegnar tillkommer, effter hennes Moders Moderbroder Jacob Jespersson. Hans swarade: Jacob för 3 Åhr dödh blifwit, och hans syster Margeta Jespersdotter så wäl som hennes dotter Beata som Åkerströms swärmoder war, är längst för detta genom döden afgången, och Jacob Jesperssons systrar och systerbarn ärfwat tillförende och skifftet hafwa hwil, hwilket och Åkerström tillstod i dy ärkennes Åkerströms prætension till hans hustros moder moders broders Jacob Jespersson Qwarlåtenskap aldeles skählelös argm: Erfdb: L: L: 3 Cap:), 115; KA mf. ES 1885 (ll 9) Tenholan käräjät 26.–27.3.1689 f. 97v (Mons:r Axel Swahn, beswärade sig öfwer Regementskrifwaren Ezechiel Ekman (katso 5131) för dett han honom 4 gångor Citerat hafwer, att han sig med samptl: arfwingarna till en richtig liqvidations Räkning om dess förmynderskap inställa skulle, begärandes att han recommendation till Högwelborne H:r Landzhöfdingen af rätten bekomma kunde), Karjaan käräjät 19.10.1689 f. 230v (Sahl: Befal:n på Rassborgz gård Lorens Åkerströms Änkia ... wådeld), Pohjan ja Karjalohjan käräjät 21.10.1689 f. 236v (Sahl: Åkerströms Änkia h:o Margeta Swahn beklagade hafwa mist igenom en wådeld uppå Rassborg som uti Juulhalmen genom en ...), Lohjan ja Siuntion käräjät 17.–20.11.1690 (Arendatoren Mons: Axell Svahn läth förste resan oplysa klanderlöst Carl Göstassons hemman i Nessby för 350 D:r K:m:t rest som han till sitt herskap welb: Carl Schunk skyldig blifwit), Tenholan käräjät 5.–6.3.1691 f. 47 (sahl. Lorens Åkerströms Enkia, h:o Margeta Swhan på Brutuböle), Tenholan käräjät 14.3.1692 f. 51v (Tulnären ifrån Hangöö Erik Ärling begiärte at ad Notam tagas och improtocolleras skulle, hans fordran ... som han af h:o Margeta Svan på Brutuböle att fordra haf:r), Lohjan ja Siuntion käräjät 6.–8.6.1692 f. 68 (Arendatoren Wälb: Axel Svan framlade sin hustrus Mor Moders h:o Elissabet Mattzd: Donations bref aff d: 29 Janu: 1692 der med han testamenterar och skänkier sin dotter dotter Helena Nilssd: Palman och Axel Svan sitt Ryttare hemmand Wålss med des Inventario, hwilket hemmand hon af sin broder tilskänkz bekommit haf:r och henes aflinga är som han medh Hans Mårtenss: Häradzdom af d: 22 Feb: 16xx bewiste, begiärandes laga Confirmation där å, och såsom h:o Elisabet Mattzd: och Nils Nilsson Palman nu tilstädes äro berätta sig samtyckia där till och Hans Palman tilförende samma Donations testament under skrifwit hade); KA mf. ES 1886 (ll 10) Tenholan käräjät 11.–12.7.1693 s. 239 (Det kom för Rätta, Johan Eskellson ifrån Brutuböhle, som ärnar träda uti giffte med Lorentz Åkerströms änckia der sammastädes Margeta Swahn, och berättade, huru som bem: Åkerströöm skall wara så stor giäld, att den intet kan betahla ... ber:de brutuby hemman och Rusthåll, af Enkians fader Regiementz skrifwaren Sahl. Niels Swahn, kiöpt A:o 1657 för 318 D: Kopp:r m:t), Tenholan käräjät 13.–14.10.1693 s. 512 (Arrendatoren Axel Swan ... som des Swåger framl: Lorentz Åkerströöm, af Swans faders Sterbhuus ... des Syster Margeta Swan ... då hustru Margeta låfwat Liqvidera medh sine Syskon om deras fordran ...); KA mf. ES 1886 (ll 11) Tenholan käräjät 15.–16.2.1694 s. 56 (Dhet Upwijste Axel Swahn, sin Systers hustru Margeta Swahns i Brutuböhle, obligationer ... des Broder Jöran Swahn), Tenholan käräjät 7.–8.6.1694 s. 298 (Corporalen Manhafftigh Frantz Biörckman, Upwijste hustru Margreta Swahns Kiöpebref Uppå Brutuböhle Rusthåld af d: 18 Aprilis 1694 der igenom hon med des Mans Johan Eskellssons samtycke, försällier bem: hemman och Rusthåld till Corporalen, emoot Fembhundrade D:r Kopp:r m:t och någon gield); KA mf. ES 1887 (ll 13) Lohjan ja Siuntion käräjät 26.–28.2.1696 s. 159 (Calculation emellan Frellsse Fougden Matthias Forssman och Axel Swahn i Wehlois), 165 (Karnais gårdh ... Arrendatoren dersammastädes Jören Swahn), Tenholan käräjät 25.–26.5.1696 s. 307 (hustru Margeta Swahn, om Brutuböhle Rusthåld); KA mf. ES 1887 (ll 14) Lohjan ja Siuntion käräjät 18.–19.5.1697 s. 333 (Arrendatoren Jören Swahn i Karnais, Rusthållaren Axel Swahn i Wohlois och ... i Caution); KA mf. ES 1888 (ll 16) Lopen käräjät 8.–9.3.1699 s. 356 (Dhet anhölt Axell Svahn, som skall wara i werket till att arrendera Kyttäjerfwi Godz, om denne Rettens Ransakning och Bewijs, om fölljande hemmans och Bönders tillstånd), 12.–14.10.1699 s. 779 (Dhet uplystes nu Tredie Resan klanderlöst Wohlois Skatte rusthåld som förra Rusthållaren Axell Swahn försålt Crono Befallningz Mannen Wellbetrodde Erich Sparrman); KA mf. ES 1889 (ll 18) Lopen käräjät 18.–19.6.1701 s. 438 (Arrendatoren wid Kyttäjerfwie och Nääs Gård Axel Swahn), Lohjan käräjät 14.–16.10.1701 s. 557 (Arrendatoren wid Karnais Jöran Swahn), Tenholan käräjät 22.–24.10.1701 s. 621 (Effter Mattz Henrichssons ifrån Nijtlax giorde ansökning uppå sine och des Swågers Arrendatorens Jöran Swahns wegnar och Mattz Henrichsons Broders Anders Henrichssons i Nijtlax samtycke, Bewilliades Arf Skiftte effter deras framl: Fader Henrich Anderssonn i Nijtlax, hwilcken förl: Decemb: Månadt död blefwet, med första dersammastädes att förrettas), Tenholan käräjät 22.–24.10.1701 s. 636 (Kiöpebref ... 1694 hustru Margeta Swahn ... försålt ... Brutuböhle ... åth Corporalen Manhafftig Frantz Biörckman); KA mf. ES 1889 (ll 20) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 16.–18.2.1703 s. 122 (Hustru Beata Swahn från Sackola och hennes Broder Arrendatoren Jöran Swahn androge, huru som hennes Man Feltwäbelen Henrich Stadius skall A:o 1700 då han uthgådt emot Rijksens Fijender, anförtrodt des Rusthåld bem: Sackola, hans Swåger Jochim Abrahamsson i Mackarjockie), Lohjan käräjät 25.–27.11.1703 s. 577 (Rusthållaren Jöran Swahn i Karnais upsade det Crono hemmanet i Kutzila som ...); KA mf. ES 1891 (ll 25) Tenholan käräjät 15.–17.10.1708 s. 824 (Jören Larsson ifrån Kansjerfwi begierte å Rusthållarens framl: Anders Hinderssons i Nijtlax Enckas, Beata Thomasdotters wegnar att Boet och ägendomen hoos henne och efter bem: hennes Man måtte inventeras och werderas sampt deres Barns Fäderne afwittras, Eftersom hon ärnar begifwa sig i annat gifte ... bem:te afledne Rusthållares Anders Hinderssons Syster man Arendatoren Jöran Swan Förordnadt till Anders Hinderssons omyndige Barns Förmyndare); KA mf. ES 1892 (ll 28) Lohjan käräjät 14.–16.11.1711 s. 734 (Det klagade Rusthållarens framl: Jöran Swahns Encka Hebla Hindersdotter i Karnais att Bonden Håkon Hindersson i Kutzila); KA mf. JK 1331 Pohjan ja Karjalohjan ilmoitusasiat 7 9.2.1707 s. 146 (Efter Jochim Abrahamssons i Mackarjoki begieran, Upbödz Sackola Rusthåld så wijda det är af Skattejord, nu Klanderlöst, första Reesan, å det Köp, som der om Skett med förra ägaren Hans Swåger Feltwebel Hinrich Stadius den 7. Aug. 1700, då han det Jochim Abrahamsson öfwerdraget, hwilken sedermera den 21. Maji 1703, blefwet der uthj Immitterat föregifwandes Jochim, bem:t Stadij hustru eller Enckia Beata Swan, icke ännu infunnet sig till des löösen); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 28.5.1660 (Dito begärade Regimentskrifuaren Niels Swan een attest om Markgången på Sp:ll pro anno 1659 och 1660, hwilken honom her af Rätten meddelt blef, således at een Struken tunna Sp:ll haf:r här kåstat 1659 5 D:r K: M:t och 1660 6½ D:r dito), Helsingin RO 30.5.1660, Helsingin RO 9.3.1663 (Uplystes 1 gången een Siööboda som Regementzskriffwaren Niels Swaan hadhe köpt aff Erich Nuckar för 200 d:r kop:r m:t som köpebreffwet uthwijsar), Helsingin RO 28.3.1663, Helsingin RO 26.11.1664 (Företrädde Munsterskriffuaren Hezechiel Peersson inläggandes een Räckningh aff Regementzskrifwaren Niels Swaan Underskriffuen); KA mf. ES 1240 (g 6) Helsingin RO 6.12.1675 (Då uplystes första gången Fordom Regementz Skrif:ns Niels Swans Siööbodha här i Stadhen för hans giäldh till Jabelen och Hindrich Hindrichsson); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 5.2.1675 (Inspectorens Sal: Niels Swans Barns Förmyndare Regementz Skrif:n wälbetrodde Ezechiel Peersson); KA mf. ES 1173 (b 5) Porvoon RO 10.4.1693 (Cronones Befallningzman Wehlb:de Sigfred Zachrisson (katso 2171) på dess Swärfaders Sahl: Ezechiel Ekmans wägnar); KA mf. ES 1211 (d 1) Tammisaaren RO 23.1.1681 (Wällachtadt Lorens Åkerström framkom, upwijsandes een obligation Dat: den 29 Martj 1670 uthgifwen af Borgaren wällförståndig Johan Fransson, Oppå 26 2/3 d:r Sölf:r m:t som han försäkrat utj Ryggkiöp till [des Sahl: Swerfader] fordom Inspectoren Sahl: Nielss Swahn för een Skuuta han tillijka medh Skiutzböle Hindrich Massonn af honom handlat, men sedermera icke behållit), Tammisaaren RO 23.2.1684 (Regementzskrifwarens Sal: Niels Swans Ärfwingars Fullmechtigh Mons:r Lorentz Åkerström inlade en Rächningh i Rätten, hwar medh han af Borgaren Hans Wulf fordrar 94 D: 24 öre kopp:r m:t, som han widh Tiusterby skall öfwerbekommit, enär Wulf der Fougde warit).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lorentz Åkerström. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2068a>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.