Helsingin yliopisto

Tiedot

1646/47 Karl Frosterus Carolus Henrici, Satacundensis 555. Vht: Ruoveden kirkkoherra Henrik Frosterus (Henricus Erici, luult. yo Uppsalassa 6.11.1612, † 1648) ja Gertrud Sigfridsdotter. Ylioppilas Turussa 1646/47 [Frosterus] Car. Henrici _ 27. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1646/47] Carolus Frosterus | Diaconus Ruowesiensis. — Ruoveden Ähtärin kappalainen 1656. † Ähtärissä 1701.

Pso: (jo 1657) Karin Jakobsdotter.

Veli: Ruoveden kirkkoherra Erik Frosterus 452 (yo 1644/45, † 1682).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 68b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #38; KA mf. ES 1964 (nn 5) Ruoveden ja Keuruun käräjät 16.–19.9.1679 f. 639v (Cappellanens i Edzäri Wällärde H:r Carll Frosteri Hustro Carin Jacobzdotter anklagadhe nu Lars Andersson Nysänen för dhet han skall medh swidiande på Hangomäkj Hemmans, som hon medh sin Man åboor, Skogh stoor skadha och åwerkan tillfogat hafwa); KA mf. ES 1964 (nn 6) Ruoveden ja Keuruun käräjät 4.–7.6.1681 s. 205 (Cappellanen i Wirdois Wällärde H: Carolus Frosterus), Ruoveden käräjät 19.–21.10.1681 s. 367, Ruoveden ja Keuruun käräjät 27.–28.6.1682 s. 585 (Cappellanens H: Carls hustru uthj Wirdois hust: Karin Jacobzd:r kom för rätta och anklagade Lieutenampten Wälb: Anders Lilliebrun som skulle han öfwerfallit hennes Söner Jacob, Erich och Johan Carlssöner opå Qwarnwägen i förledne Wintras); KA mf. ES 1965 (nn 7) Ruoveden ja Keuruun käräjät 8.–9.1.1689 s. 888 (Cappellanen wällärde H:r Carl Frosterus i Edzsarj och Hangawesi by medh sine Söner), 889; KA mf. ES 1966 (nn 8) Ruoveden ja Keuruun käräjät 3.–6.2.1691 s. 114 (Erich och Johan Carlsöner j Hangawesi); KA mf. ES 1967 (nn 10) Ruoveden ja Keuruun käräjät 20.–23.3.1693 f. 158 (Caplans j Edzäri H:r Carl Frosterij hustru); KA mf. ES 1968 (nn 11) Ruoveden ja Keuruun käräjät 5.–7.3.1694 f. 70v (Efter här j Rätten oprättat Räckningh förblifwer Walborg Hendrichzdotter j Mäckis skyldigh till sin Swährfahr Caplan j Edzäri H:r Carl Frosterus för åtnuten Booskap och annan huus gerådh ifrån Hangamäki hemman j ett för alt 10 D:r 20 öre K:m:t), 78v; KA mf. ES 1970 (nn 16) Ruoveden ja Keuruun käräjät 1.–3.3.1699 f. 130 (Cappellanens i Wirdåis H:r Carl Frosteri hustru Carin Jacobsdotter förekom berättandes på sin Sons Zacharias Carlssons wägnar, haf:a sigh åtagit Peuhälä hemman, medh innewarande åhrs Räntta till Kongl: Maij:t och Cronan att ehrläggia, hwilcket hemman Mattz Johansson besutit); KA mf. ES 1966 (nn 8) Ruoveden ja Keuruun käräjät 22.–23.5.1699 s. 822; KA mf. ES 1972 (nn 20) Ruoveden ja Keuruun käräjät 10.–11.9.1703 f. 339v (Länsmannen Jacob Ruuth framhade nu igen Kånan Lijsa Larsd:r i Lächtemäcki, hwilken andra resan sig låtit belägra och Barn aflat, som d: 30 Januarij 1701 af Cappellanen i Etzäri Sahl: H:r Carl Frostero blifwit Christnat till Helga, deröfwer Ruuth ett extract af Etzäri Kyrckiobook under nu warande Cappellanens dersammastädes Wällärde H:r Johan Collini namn upwijste). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 32 (VII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 7 (VII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 254, 255; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #38. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 281, 282; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 475 (Frosterus Taulu 2).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Frosterus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=555>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.