Helsingin yliopisto

Tiedot

1644/45 Erik Frosterus Ericus Henrici, Ruovesiensis 452. Vht: Ruoveden kirkkoherra Henrik Frosterus (Henricus Erici, luult. yo Uppsalassa 6.11.1612, † 1648) ja Gertrud Sigfridsdotter. Ylioppilas Turussa 1644/45 Frosterus Eric. Henr:ci Rovis _ 24. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1644/45] Ericus Frosterus. Ruovesiensis | Pastor Ruovesiensis. — Ruoveden Virtain kappalainen 1651. Sai Ruoveden asukkaiden tahdon vastaisesti tuomiokapitulin vahvistuksen emäseurakunnan kappalaiseksi 1659, mutta tämä siirto ei toteutunut vaan mainitun viran sai Tomas Laxenius 691. Ruoveden kappeleiden kirkkoherra 1679 (vanhan kiistakumppanin Tomas Laxeniuksen ollessa samaan aikaan emäseurakunnan kirkkoherra). ‡ Ruovedellä 9.7.1682.

Pso: Brita Josefsdotter tämän 2. avioliitossa († ~1676).

Serkku: Seilin hospitaalin komministeri Mikael Frosterus 1729 (yo 1664/65, † 1721).

Veli: Ähtärin kappalainen Karl Frosterus 555 (yo 1646/47, † 1701).

Poika: Ruoveden kappalainen Henrik Frosterus 2355 (yo 1674, † 1735).

Vävy: Auran kappalainen Henrik Bruncander 2460 (yo 1676, † 1691).

Vävy: Auran kappalainen Matias Coriander U1126 († 1742).

Vertaa: Ruoveden kirkkoherra Tomas Laxenius 691 (yo 1648/49, † 1687).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 68b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #30; KA mf. ES 1963 (nn 4) Ruoveden käräjät 13.–14.6.1645 f. 178v; KA mf. ES 2000 (nn 62) Ruoveden käräjät 12.–13.2.1658 f. 306 (Kyrckieheerden Wyrdige och Wällärde her Johan Barthollj [Ruoveden kirkkoherra Johannes Bartholdi Böök, † 1674], kärde till Caplan her Erich Frosterus i Ritoniemj och Matz Hanson i Cauthu om ehn Eng Matosuu ben:dh, och begiärar sig blifwa der till berättigadt), Ruoveden käräjät 20.–21.6.1659 f. 371 (Kom för Rätta å satte Tingh H:r Thomas Thomæ 691 och gaf Rätten tillkenna, Huru såsom för detta Caplanen här i sochnen, H:r Gabriel Petri, är genom döden afgången, och han nu wore sinnader begiera komma i hans ställe, Men efter som H:r Ericus Henrici Frosterus, för detta Pastoris Son, och står der efter, äre dhe Uthaf det Högwördige Consistorio Ecclesiastico, wiste sigh at förskaffa Sochnemäns Attest och Vota, dy begierte dhe båda om sådant lagligen nu wedh Häredz Tinget af Allmogen förfrågas, Hwilchendera dhe wille begiera och medh tillfredz wara, Swarade altså sampteligen, Sochnens inbyggiare, som lyda till Moderkyrckian, at dhe wilia Helst wara belåtne medh H:r Thoma ...dhe Wirdois Kyrckiegieldz inbyggiare, wore åther wähl tillfredz medh H:r Erico, der han och nu utj någre åhrs tijdh Caplans tiänsten förestådt hafwer; H:r Ericus frågade af Samptelige Sochnens inbyggiare, at så frampt Gudh tächtes kalla deres Kyrckieheerde ifrån denne wärlden, om dhe icke wille begiera honom i stället igen, der till dhe så wäll som H:r Thomas bejakade, seijandes at der något ombyte utj det fallet skee kunde, såge dhe gierna han der till komma, doch är nu alles deres wilia at H:r Thomas kommer utj Sal: H:r Gabrielis ställe till Caplans tiensten, hwilchet således efter samptelige deres begieran blef protocollerat och dem eett bewijss der å meddeelt, der medh och H:r Thomæ Saak utj bästa måtton på Heela Sochnens wägnar det Högwördige Consistorio Recommenderas), Ruoveden käräjät 12.–13.12.1659 f. 441 (Kärde wällärde H:r Ericus Frosterus till Henrich Henrichzson Simoinen, om det rychtet han honom schall på kommit, såsom skulle han haft legersmåll medh een lööskona Agneta Påålsdotter Tassari, begierandes Simoinen derföre plichta och han frijkallas måtte. Vertaa tuomiokapitulin pöytäkirja 14.7.1660), Ruoveden käräjät 13.2.1660 f. 453 (Fältes H:r Ericus Forsterus till 3 m: för Tingz wijkande at Swara sijn Fadher broders Sal: H: Michaelis Erici Fullmehtige Thomas Matzsson till een Påst Peningar han för dhem innehafwa skall), Ruoveden käräjät 18.–19.6.1662 f. 615, 617 (Förekom Cappelan H: Erich Frosterus Och gaff tillkänna huru såsom han medh sin Hustros Jaa och goda samtyckie hafwer tagit Johan Thomasson ifrån Mäntze till sin Mågh, och förr Den Sånlige lydnå och Hörsamheet sampt Skyldigheetz plicht som han hafwer förplichtat sigh att betee sitt K: Swär Fålk såsom sine egne Kötzlige K: Föräldrar så långe Gudh Allzmechtigh Dem Lijfwet Unnandes warder, Undt, Updragit och Fulkombligen tillsagt honom igen Effter sigh och sin Hustros Dödh medh sin Son både i Lööss och Fast Lijka godh i Arfwet, Hwadh effter Dem kan lemnas Jämlijk wara, Huar till H: Erich ähr worden förorsakat, aff Fålks Mangell, sigh icke kunna eller mächta Uppehålla sitt Hemman j Ritoniemi, Emädhan han sitt Cappelans Embete wedh Wirdois Cappel eij kan tillijka förrätta och Hemmanet bruka, som honom här ifrån 6 mijll wägs afläget ähr, Begärandes att Denne Deres ingångne förlijkningh medh Häredz Dom Stadhfästas måtte), Ruoveden käräjät 7.3.1663 f. 714 (Uplystes tridie gångon Lars Jacobsons Mackonens Hemman j Lasåniemj, som han Johan Philipson och Larss Jacobss: försålt hafwer, Emoth huilket kiöp Cappelan Herr Erich Henrici Frosterus på sin Stiufbarns wägnar giorde Inspråk, däm wara ärfwingar der till, och tilsade sigh j Nestkommande tingh framtee beskedh där på); KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Ruoveden ja Keuruun käräjät 18.–19.2.1669 f. 16 (Capplan H:r Erich Frosterus i Rijtoniemj), Ruoveden ja Keuruun käräjät 3.–4.10.1670 f. 269, Ruoveden käräjät 20.–21.1.1671 f. 308 (Framträdde Cappelan H:r Erich Frosterus, och opå sine Stiufbarns wägna föredrogh Rätten huru såssom Lars Mackoinen den Lassoniemj Hemmanet A:o 1662 den 10 Junij försållde och hans Stiufbarn igen af een will främmande uthi den Kongl: Håfrätt wunnit), Ruoveden ja Keuruun käräjät 26.–28.6.1671 f. 351 (Cappelan wedh Wirdois H:r Erich Frosterus), Ruoveden ja Keuruun käräjät 26.–27.6.1672 f. 482; KA mf. ES 1963 (nn 5) Ruoveden ja Keuruun käräjät 11.–14.10.1675 f. 144, Ruoveden ja Keuruun käräjät 10.–11.6.1678 f. 284, Ruoveden ja Keuruun käräjät 9.–11.9.1678 f. 410; KA mf. ES 1964 (nn 5) Ruoveden ja Keuruun käräjät 16.–19.9.1679 f. 639v (Pastoren i Wirdois H:r Erich Frosterus), Ruoveden ja Keuruun käräjät 17.–20.1.1680 f. 792 (Posten Tobias Nielsson i Rajalax förekom och beswärade sigh öfwer Kyrckioheerden H:r Erich Frosterum som skall han nästledne Sommar uthi det wyrdige Doomcapitlet, och in för hans höghwyrdigheet H:r Biskopen beskylt Kyrckioheerden wällärde H:r Thomam Laxenium 691 som skule han hafwa hoos sigh een troll kåna, menandes om hans Tobiases Moder Margeta Matzdotter een blindh qwinna, hwilken een tijdh warit uthi H:r Thomæ huuss, och der som een tiggerska blefwit oppehållen), Ruoveden ja Keuruun käräjät 15.–17.9.1680 f. 868v (Tobias); KA mf. ES 1964 (nn 6) Ruoveden käräjät 19.–21.10.1681 s. 367 (Kyrkioherden i Wirdois Wördige och Wällärde H: Erich Frosterus förekom nu och anklagade sin Broder Cappellanen H: Carll Frosterus), 368 (Kyrkioherden i Wirdois Wördige och Wällärde H: Erich Frosterus pålades nu, at till nästa Ting inlägga Sal: Lagläsarens Mag: Abraham Collanii oprättat Inventarium öfwer Sal: H: Larses Keckonii och Sal: Brijta Josephzd:rs Qwarlåtenskap, som han det med sielf sins Edhe kan beswära, och det effter Cappellanens Wällärde H: Christophers 1174 begäran, på sins Hustrus Beata Larsdotter wegnar), Ruoveden ja Keuruun käräjät 23.–25.2.1682 s. 535, Ruoveden käräjät 30.10.–2.11.1682 s. 759 (hooss dheres fadher Kyrckioherdhen sahl: H:r Erich Frosterum); KA mf. ES 1965 (nn 6) Ruoveden ja Keuruun käräjät 27.–28.7.1683 s. 1124. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 25 (V); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 229 (20.6.1646); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 304 (2.6.1659), 305, 324 (11.7.1659, Dn pastor i Törfuiss Abrahamus Josephi anhåller, att capelanen i Rouäsi capelgeld, som nu hafuer tiänt en rum tijd i försambl., att han må komma nidh till moderkyrckian i capelanens S. Dn Gabrielis ställe), 349 (9.9.1659, Han får där på confirmation), 394 (17.1.1660, Dn Erici saak hänger än så; blef intett utslag uid tingett giordt), 439 (14.7.1660, Rowäsi capellz sacell. wid Wiridoiss Dn Ericus begärer komma till sacellaniam uid moderkyrckian i saligh Hr Gabrielis ställe; seger att dätt uar honom offta lofuat ... blifr han frij [för beskylningen] är han närmast /: efter han hafr längre tiänt :/ att få confirmation, dock eij för än han lägger in sin purgations skrifft om lönskoläget), 446–447 (25.8.1660, Moderkyrckioboarna uilia ingalunda hafua Hr Erich till capelan; sega han är trätosam ... Dhe i Wiridoiss sega, att han giör eij tiänst för dhem så offta som han bör), 492, 500–501 (28.3.1661, Wplästes prostens i Kangasala breff emot Hr Erich Frosterum, sacell. i Wiridoiss ... Hr Erich försumat att giöra Wiridoiss booar tiänst nogra söndagar å radh, försumat sigh mz drickande, förachtat och stält sig näsewist emot prosten ... Resolutio ... J medla tijdh skall Dn Ericus afstå mz ämbetett), 527 (20.6.1661, Resolutio: Erich Frosterus blifr än priverat), 528, 541, 543 (3.9.1661, Prosten beder för Hr Erich, att han måtte restitueras); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #30. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 277, 279, 281; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 475 (Frosterus Taulu 3); A. Boldt, Frosteruska släktens hemgård. Genos 8 (1937) s. 94–104; A. Tuurala, Lisätietoja Keckonius- ja Frosterus-sukujen varhaispolviin. Genos 53 (1982) s. 66.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Frosterus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=452>. Luettu 22.2.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Frosterus, Eric. Henrici Rovis. p. 24 || Sat. 30. – Son af kh i Ruovesi Henr. Erici Frosterus († 1648). Kpl i Virdois 1651, i Ruovesi 1659. Död 1681(?).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 25.