Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1732 Erik Bong 5919. Vht: raumalainen kauppias, raatimies Henrik Bong (‡ 1741) ja Maria Callia. Ylioppilas Turussa kl. 1732 [Bong] Eric. Henrici Raum _ 338. Boreaalisen osakunnan jäsen 25.4.1732 [1732] d. 25 April Ericus Bångh Raumoënsis | Mercator Civ: Raum:. — Kauppias Raumalla.

Pso: 1740 Brita Rychteen.

Äidin isä: Kustavin kappalainen Erik Callia 2789 (yo 1679, † 1697).

Isän velipuoli: Maarian kappalainen Mikael Gebhardt 2593 (yo 1677/78, † 1693).

Veli: Liedon kappalainen, FM Gustaf Bång 6000 (yo 1733, † 1786).

Lanko: suorituskomissaari Emanuel Rychten 6202 (yo 1735, † 1771).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 28b; HYK ms., Bor. osak. matr. #381; KA mf. ES 1932 (mm 37) Kokemäen käräjät 19.–20.3.1701 s. 253 (Opbördz Skrijfwaren Wählförståndig Henrich Tocklin, å Sahl: Handelsman Henrich Bångz Enkias, hustru Elisabeth Simoleniæ, wegnar. Vertaa 5520), 273 (Handelsmans i Raumo Sahl: Henrich Bångz Enkia, hustru Elisabetha Simonsdåtter); KA mf. ES 1935 (mm 44) Eurajoen ja Lapin käräjät 2.–4.10.1705 f. 365 (Tullnären i Raumo S:r Johan Spornbergh instelte sig för Rätta å framl: handelsmans Johan Joackim Svenckers Stiufsons Hendrich Bångz wägnar); KA mf. ES 1396 (r 3d) Rauman RO 14.4.1690 (Henrich Bertillsson Bongh aflade nu sin Borgare Eedh, och woro hans Cautionister Rådmannen Bertill Claasson och handelssman Henrich Pungman), Rauman RO 9.5.1692 (Henrich Bertilsson Bångh blef effter anhållan bewilliat Skötning opå ett Engz stycke, som hans Fadher Sahl: Bertil Classon uthaff Arrendatoren Anders Forssman, sig medh 30 D:r Kopp:r m:t ophandlat hafwer), Rauman RO 21.4.1694 (Rådman W:t Henrich Pungman proponerade, att som hans Swärson handelsman Wäl:t Henrich Bongh, icke är högre än till hälfften emot honom skattlagd, och lijkwäl nu skall hafwa bättre last till Tysklandh än han, föruthan dhet han till Stockholm uthskippat), Rauman RO 16.2.1695 (Handelsman Wäl:t Henrich Bongh opå sin hustros Lisbetha Simonsdotters wegnar); KA mf. ES 1396 (r 3e) Rauman RO 31.1.1698 (Handelsman Wäl:t Henrich Bong opwijste Hans Nådes Högwälborne H:r Baron och Landzhöfdingens H:r Lorentz Creutz, honom medhdeeltte Fullmacht, på Rådmans Tiensten Dat: Stockholm den 24 Decembr: sidstledne, förmodandes altså, få träda till bem:te Tienst uthi Rådmans Sahl: Isaach Jönsons ställe. Hwar till dhe förre Rådmän, Michel Simonssons Undantagandes, swaradhe honom wara uthom dheras wetskap hoos H:r Landzhöfdingen recommenderat, dherföre dhe icke heller willia samtyckia dher till att han skall få Rådmans Tiensten bekläda), Rauman RO 30.1.1699; KA mf. ES 1396 (r 4) Rauman RO 13.1.1700 ([Rådmans] Sahl: Henrich Bongz Enkia Lisbetha Simonsdotter); KA mf. ES 1396 (r 7) Rauman RO 3.8.1703 (Handelsman Jean Jochim Swenker ... framledne Råd- och handelsmannens Henrich Bongs effterlefwerska nu warande bem:te Swenckers hustru Elisabeth Simonsdotter); KA mf. ES 1396 (r 8) Rauman RO 7.3.1704 (Handelsmannen Johan Swencker ... hans hustro Elisabetha Simons dotter); KA mf. ES 1396 (r 9) Rauman RO 9.1.1705 (Framledne Handellsmannens Sahl: Johan Joachim Swenckens effterlåtne Enckia, dygdesamme Hustru Elisabetha Simons dåtter Simula), Rauman RO 9.1.1705 (bem:te Hustru Elisabeta Simons dåtter ... sin Sahl: Man Johan Swencker, som Barnlöös döder är); KA mf. ES 1396 (r 9) Rauman RO 2.4.1706 (Tridie gången Opbödz, på Henrich Bångz wägnar den Åkerteegen utj Kårfwenwainio, som Mattz Bårgman till hannus Sahl: Moder, pantsatt), Rauman RO 17.1.1710 (Högwälborne H:r Barones och Landzhöfdingens H:r Justus Von Palmenbergz vicariers uthgifne Bure bref daterade Åbo d: 20 Octobr: nästl: blefwo nu opläsne och tillfölje deraf nu för sittiande Rät handelsmännerne Mons: Olof Forsberg och Mons: Henrich Bong, så och Ny Bårgarne Michel Simonsson Räpe, och Jöran Jöransson Biörckman, och deras Bårgare Eed lagl: aflade). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 413 (LXXXIV).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Bong. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5919>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.