Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1679 Erik Callia Ericus Henrici, Satacundensis 2789. * noin 1663. Vht: Ala-Satakunnan kihlakunnan kruununvouti Henrik Påvelsson Callia (‡ 1676) ja hänen 2. puolisonsa Margareta Hansdotter Godhe. Ylioppilas Turussa sl. 1679 [Kalia] Eric. Henrici _ 144. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1679/80] Ericus Callia. | Sacellanus in Töfsala. | denatus. — Turun läänin jalkaväkirykmentin (Hans Henr. Rehbinderin rykm.) pataljoonansaarnaaja 1685 (valtakirja 1687). Taivassalon kappalainen Kustavissa 1692. ‡ Taivassalossa 10.10.1697.

Pso: Margareta Nilsdotter Barck tämän 1. avioliitossa († 1729).

Pson seur. aviomies: Taivassalon pitäjänapulainen Daniel Rönberg 3876 (yo 1692, † 1704).

Veli: katselmuskirjuri Påvel Callia 2607 (yo 1677/78, † 1729).

Poika: kruununvouti, kornetti Henrik Callia 5080 (yo 1709, † 1773).

Tyttärenpoika: raumalainen kauppias Erik Bong 5919 (yo 1732).

Lanko: kartanonvouti Johan Barck 1582 (yo 1662/63, † 1690).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 100b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #262; KA valtakunnanregistratuura 10.11.1687 f. 636 (Compagnie Prästz Fullmackt för H:r Erich Kalia under Åbo lähns Infanterie ... haar allareda uthi halftredie åhr hoos Regiementet uppwachtadt), 10.11.1687 f. 638, 27.10.1692 f. 587 (Esquadrons Predijkantz Fullmacht för Gregorius Teet 2960 ... såsom förmedelst Erich Calias befordran till Capellans lägenheeten i Töfsala Sochn Esquadrons Predijkantz beställningen wijd Wårt Åbo Lähns Infanterie Regemente kommer at blifwa ledig), 4.11.1695 f. 640 (Till Cammar Revisionen efftergifft för Capellanen Erich Callia ... bem:te Capellan för någre Åhr sedan har gått i Caution för dess Swåger Tullnären i Biörneborg Benjamin Pacqualins 1827 opbördh ...); KA mf. ES 1925 (mm 13) Kokemäen käräjät 17.–20.2.1682 f. 97 (Förste gången oplystes det Bördzrättz Hemmanet i Kackulais by (vertaa 1213) som D: Ericus Henrici Kalia aff Corneten Manhaftigh Clas Fagerholt (vertaa 2107), jempte et p:r Rustningz Pistolar för 350 D: K:m:t Köpt haf:r Och war ingen som der uthi något klander giorde); KA mf. ES 1926 (mm 13) Huittisten käräjät 6.–10.3.1684 f. 540, Huittisten käräjät 10.–12.6.1684 f. 590, Kokemäen käräjät 9.–12.12.1684 f. 661; KA mf. ES 1927 (mm 16) Kokemäen käräjät 10.–14.2.1688 s. 70 (Sqvadron Predijkantten Wällärde H:r Erich Callia kärde till Thomas Bertillsson och Anders Cnutsson ifrån Ulffzby Sochn och Kåskis by om fiskewattns nyttiande uti Jouti Järfwi och Hyti Lahden träsk, hwilcka träskz fiskie skall wara dess Rustningz hemman Hyti ben:d af ålder tilhörig); KA mf. ES 1927 (mm 18) Ulvilan käräjät 1.–4.3.1689 s. 142 (Kackulais); KA mf. ES 1928 (mm 20) Kokemäen käräjät 13.–15.1.1690 s. 37; KA mf. ES 1931 (mm 33) Taivassalon käräjät 23.–26.2.1698 f. 74 (Sahl: Cappellans H:r Erich Callias Enckia, dygdesamme hustru Margaretha Barck); KA mf. ES 1932 (mm 36) Kokemäen käräjät 17.–18.9.1700 s. 800 (Coadiutoris wid Töfssala Försambling, herr Daniel Rönbergz Rusthåll i Kackulais by); KA mf. ES 1971 (nn 19) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 28.–29.1.1702 f. 22 (Förekom Jöran Thomasson if:n Mommola by och Hwittis S:n, Upwijsandes Ett Köpebref af d: 3 Decembr: 1697, under Coadjutorens i Cumo H:r Simon Boges 2603 och bem:te Jöran Thomassons nampn ... deruthinnan H:r Simon å sin Swägerskas, dygdesamme hustro Margetha Barcks wägnar, efter undfången Fullmacht af d: 11 Octobr: 1697, försälier till berörde Jöran, Färkilä Börde hemman i Mommola by ... för 1250 D:r Kopp:r m:t ... bem:te hustro Margeta Barcks nu warande Man, Coadjutoren i Töfzala H:r Daniel Rönnberg); KA mf. ES 1977 (nn 28) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 25.–29.10.1709 s. 1105 (Det framkom Skrifwaren Paul Callia och kärde till Rusthållaren Jöran Thomasson i Mommola om återstående Wärde 280 D:r K:m:t, för Färckilä Börde Rusthåldh ... och inlade der jämpte en med des Broder framl:ne Cappellan Erich Callia d: 16 augusti 1696 ingången transaction, den Sahl: Befall:n Johan Callia till Wittne underskrifwit, hwar medelst Påhl Callia opdrager Brodren Erich Callia, sin rätt till detta Färckilä hemman ... häremoth inlade Jöran Thomasson en Vidimerat Afskrifft af det Kiöpebref Coadjutoren i Cuhmo, på Sahl: Erich Callias wägnar, d: 3 Dec:r 1697 om detta hemman ågådt); KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 8.4.1689 s. 32 (Sqwadrons Predijkanten Wällerdhe H:r Erich Callia ... dess uthgifne Cautions Skrifft för Tulnähren här sammastädes Wälbe:de Benjamin Pacqvalin 1827); KA mf. ES 1396 (r 3e) Rauman RO 14.3.1698. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 183 (XL); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #262. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 175; Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 21; G. Enckell, Fogdesläkten Callia från Vittis. Genos 72 (2001) s. 34.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Callia. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2789>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Kalia, Eric. Henrici. p. 144 || Sat. 262: Callia. Hans bror p. 135. Kpl i Gustafs kapell under Töfsala 1692. Död 1697.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 183.