Helsingin yliopisto

Tiedot

1647/48 Lars Aeschonius Laurentius Benedicti, Euraensis 608. Vht: Euran Lellaisten kylän Eskolan ratsutilallinen Bengt Jöransson († noin 1631) ja Elisabet Tomasdotter tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1647/48 [Benedicti] Laurentius Efraens _ 31. Merkintä Indexissä Efraensis Laur Bened:ti _ 31. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1647/48] Laurentius Benedicti Euraënsis | Sacellanus Kiuloënsis. Respondentti 2.1654, pr. Eskil Petraeus U1. — Säkylän kirkkoherran apulainen 1654, kappalainen 1658, ero s.v., koska kirkkoherra ja seurakunta kieltäytyivät seurakunnan pienuuden takia palkkaamasta häntä. Köyliön kappalainen 1659. † (1666).

Pso: 1:o Lisbet Sigfridsdotter († 1655); 2:o Karin Mattsdotter (mainitaan leskenä 1666).

Pikkuserkku: Vähänkyrön kappalainen Kasper Alexius, myöh. Alstadius 1949 (yo 1668, † 1692).

Lanko: turkulainen porvari Henrik Jamalenius 1173 (yo 1656/57).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 19a, 49a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #42; Virpi Nissilän tiedonanto 1.6.2011 (Bengt Jöranssonin lesken nimi mainitaan Digitaaliarkisto Ala-Satakunta I KO a:3 (mm 3) Euran käjät 9.11.1631 f. 79: Kom för Retten å satte Ting Elizabeth Thommas dotter S: Bengt Jörenssons effterloten Enckia i Lellais by, och framlade uthj retten, Staffan Eskilssons i Såupas, Jören Erssons i Hångilax och Thommas Erssons i Cauchtua uthgifuedt bewijss, förmälandes effter som dhe dhz och nu för Retten bekende, at när dhe på detta åhr 1631 in Octobri hade waret effter Målsägandens äskan och begeran stadde opå eett Arfzschiffte emellan be:te S: Bengt Jörenssons Modher hafuer dhe dem emellan skifft och deelt som fölier ... S: Bengtz hustru, be:te Elizabet Thommas dotter medh sina barn ... Henrich Jörensson S: Bengtz broder ... Gertrudh, Karin och Walborgh Jörens döttrar ... Än tuå ogiffta döttrar Margretar ...); Virpi Nissilän tiedonanto 25.5.2012 (Lars Benedictin lesken patronyymi Matsdotter mainitaan SSHY TMA Euran käräjät 15.–17.11.1666, konseptipöytäkirja); KA mf. ES 1922 (mm 6) Euran käräjät 16.–17.7.1649 f. 579v (Simon Bengtsson i Lellais ... Simon Bengtssons faar fadher framledne Jören Hendersson ... Jörens brodher Saligh Her Jacob i Lill Kyro och Österbåthn [Vähänkyrön kirkkoherra Jacobus Henrici Tavastius, † 1644]); KA mf. ES 1922 (mm 7) Euran käräjät 25.–26.6.1650 f. 43v (Effter Mårthen Staffanssons i Sorckis egen bekennelsse dömbdes aff honom 7 Capp:r Span:l till Laurentium Benedicti i Lellais, det han för et par skoor skylldigh bliffwit hadhe); KA mf. ES 1923 (mm 8) Euran käräjät 29.–31.5.1654 f. 251v (Do:nus Laurentius Benedicti, Action emott Urbann Eskellsson i Mannilla, om een Häst, som han å Lego tagit haffwer, och odiur och Biörn Neder slagit, opskuutehs till Lageligh Citation och Swarandes ankompst Sedhan faller der Upå ett Uthslagh), 259 (Effter H:r Lars Benedicti Æschoni egen Uthgifne obligation aff Dato d: 14 Decembris 1653 dömbdes aff hono: 53 D:r Kopp:r m:t till Försichtigh Gothfredh Rosskamp i Åbo hwilkedh han för Tåback skyldigh war det han tillstodh och bekände); KA mf. ES 1923 (mm 9) Euran käräjät 12.–14.6.1655 f. 50v; KA mf. ES 1923 (mm 10) Euran käräjät 21.–22.6.1658 f. 21v (Framträdde Laurentius Benedicti och kärde till Fäherderskan Gertrud Jacobsdotter om een Ung Koo som är bortkommen igenom Gertrus förwållande uti ett Kärr), 22v (Her Lars Benedicti i Säckylä beswärade sigh öfwer sin brodher atd han honom medh hugg och slagh hafwer i förledet åhr öfwerfallit uthan någon skuldh), Euran käräjät 4.–5.10.1659 f. 238 (Her Lars Benedicti fordrade betalningh för dhen hästen som han å lego ... gifuit haf:r, hwilcken häst uti Junij månadt för 7 åhr sädan är af Biörnen nederslagen); KA mf. ES 1844 (kk 7) Euran käräjät 7.–8.7.1664 s. 288 (Caplan i Säkylä H: Lars Benedicti). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 36 (VIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 215–216 (15.4.1646, en diekne, Laurentius Benedicti), 222–223, 225, 226, 253; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 230; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 313–314, 343; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #42. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 230; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2910R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2920R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Aeschonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=608>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.