Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1668 Kasper Alexius, myöhemmin Alstadius Casparus Martini, Ostrobotniensis 1949. Vht: Vähänkyrön eli Alastaron kirkkoherra Mårten (Martinus Caspari, † 1667) ja Agneta Jakobsdotter. Ylioppilas Uppsalassa 20.10.1666 Casparus Martini Alexius O-Bothniensis. Ylioppilas Turussa kl. 1668. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1668] Casparus Martini Alexius. Vihitty papiksi 1672. — Apulaispappi Vähässäkyrössä 1672. Pohjanmaan jalkaväkirykmentin (Detl. Hauenschildtin rykm.) saarnaaja 1676, erotettu 1682. Vähänkyrön kappalainen 1685. † Vähässäkyrössä 6.1692.

Pso: Elisabet Kristiansdotter Laibeck tämän 1. avioliitossa (elossa 1697).

Appi: Laihian kirkkoherra Kristian Chyraeus, myöh. Laibeck 395 (yo 1644, † 1688).

Serkku: Kokkolan kappalainen, rehtori Kasper Neostadius 1016 (yo 1653/54, † 1679).

Serkku: Saloisten nimismies, raatimies Johan Tammelander 1424 (yo 1660/61, † 1702).

Pikkuserkku: Köyliön kappalainen Lars Aeschonius 608 (yo 1647/48).

Lanko: Laihian kirkkoherra Johan Laihelius 573 (yo 1647, † 1663).

Lanko: Lapuan kirkkoherra Karl Prochaeus, myöh. Prochman 597 (yo 1647, † 1691).

Lanko: Paltamon kappalainen Pehr Prochaeus 654 (yo 1648).

Lanko: sotilaspappi Henrik Mullovius 889 (yo 1652, † 1666).

Lanko: Lapuan kirkkoherra Jakob Albilacuvius, myöh. Haustramnius 1519 (yo 1662, † 1709).

Lanko: Vähänkyrön kappalainen Matts Mullander U1098 († 1683).

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #196; KA valtakunnanregistratuura 19.6.1684 f. 344 (Till Landzhöfdingen Didrich Wrangel för 4 st. Enckior, Präste-Enckans i Lillekyro Döttrar ... Emedan Wij see aff eder underdånige skrifwelse daterad Kirsholm d. 13 Maij sidstledne, att Präst Enckan i Lillekyro Agneta Jacobz dotter är nyligen med döden afgången, och har lemnat 4 döttrar effter sigh alla Enckior uthi mycket torfftigt och bedröfweligit tillstånd; Fördenskul hafwom Wij i Nådigt anseende til deras olägenhet bewilliat att de måge niuta til godo den frijhet deras afledne Moder har warit förundt, til föllie aff Wårt Nådige breff daterat d. 27 Novemb. 1680 på sitt hemman i Perckioby, räntandes 15 D:r 30. 12 th:r Sölf:r mynt och det allenast i deras Enckiestånd); KA mf. ES 2077 (ss 1) Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 14.–18.2.1659 (Ett åker stycke utj Greggilä neder åker /: som å ödes hemmans Håusula wägne åthskillige hafwa giort inspråck oppå :/ om Et Spannelandh som Sahl: Sigfredh Håusu af Sahl: H:r Casspars [Vähänkyrön kirkkoherra Casparus Martini, † ~1608] Enckia hustru Agnis för sin gammal och långligh tienst bekommit på åhr 1611 och alt till Dato af dess arfwingar häfdat), Vähänkyrön käräjät 21.–25.10.1661 (Cappellans her i Sochnen Sahl: Her Hendrichz [Vähänkyrön kappalainen Henricus Martini Alstadius, † 1658] effterlåten Enckia Maria Arfwedzdåtter [Vrt. Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 241: 8.11.1658, Lillkyro, Capelans enckia, Dn Alstadij, begärar, att hennass broder Dn Elias Holfast 680 må få wppehålla tiänstan för henne så länge som nådåret påstår] angaf een ogifft Johan Wittingh förrijdare wnder Majorens wälb: Jönnss Rederskiöldz Compagnj, sigh belegrat och rådt medh barn nästförledet åhr 1660 wedh Pass den 11 8:bris, och nu i åhr 2 weckår för Jacobj född barnet, hwilket legersmåhl han tillståår, och tijden kommer öf:rens at han är barn Fadher, Men hoon förewände hånom medh handsträckningh sigh låfwat Ehrligh Echtenskap byggia, Hwar emot Wittingen Stadeliga Neekade, aldrigh sådant skeet wara), (Michel Erichssån, Jören Grelssåns j Perkiö såldat angaf Jören Jngwaldssåns ibid: antagen legåkarl Matz Larssån, men eij än skrefwen Såldat, beklagandes af sigh hafwa Stuulit nästförleden wåhras den 10 Maij 14 st: halfwa swenska dahl:r och een Rijckzdahl:r, dem Matz tillståår om Nattetijdh afhändt ... af hwilka penning:r Michel Siw halfwa Swensk D:r och een Rijckzd:r igen bekommit, de andra 7 sade sigh halfwa gifwit dagen der näst om een Lögerdagz Mårgån åt Kyrckioherdens H:r Mårtens d:r Karin, och fååt 10 D:r Kåp:r M:t, hwar emot Karin Stadeliga Neckade medh tillbuden oeskade Edh, såssom och eij warit Stadd hemma då Tyfnade bef oppenbar wthan j Swerige. Varkauden käsittely jatkuu ilman Karinia ylim. käräjillä 2.–3.12.1661), Vähänkyrön käräjät 10.–12.2.1662 (om Sochnens Signet), Vähänkyrön käräjät 18.–19.6.1663 (Framkallades Sahl: H:r Pååls i Waasa Enckiones drengz Grels Simonsåns Hustru Margareta Påålsdåtter, och henne förehöltz om dedt brändwins lässningh som hoon till sin Mans boot hos Walbårgh Peersd:r Kåckainen här i Kyrå ansöökt, och af Waasa Rådhstugu Rätten nästförleden den 9 Maij till Häradztinget remitterat worden ... Walbårgh Kåckainen tillstoo hafwa läsit på be:te brendwijn, och brukat der till Fadher wår, Troons artickler, medh effter fölia: orden, Terwe meiden Herran Jesuxen Christuxen Pää, Joca årian tappuråila Cronatin, Ja rauta Piskan Kans Lyötin, Terwe meiden Herran Jesuxen Christuxen Kädet, qwin Juttahilda Tylsildä Nauloilla Naulittin. Terwe meidhen Herran J: Christ: werj, qwin Keihän wart Mahan juoxj, Ja Simuna Jutan Silmät Siwaisi, Peskähän meite Caikesta Synnist. Terwe meiden Herran J: Christ: Jalat, Jåista weri wosi, Peskän meite meiden Synnistäm etc: ... Thåmas Mårtensson j Hiripeldå ... effter afladhan Edh tillstoo och bekände af Caplan här i Sochnen Sahl: H:r Hendrich seijas, at hoon skolle wara een Elack menniskia, och wore eij wärdh stå i Prestegårdz benck, der hoon ståår, dy hoon hafwer giort een Elack gerningh och skolle hafwa seet henne Skawa Klåckår om Påska Mårgånen nu wedh pass 12 åhr sedhan, hwar till hoon Stadeligen Neckade, Men samptlige Sochnemän som tillstädes worå bekände om henne sådant rychte warit enär som Kyrckian Stååt på gambla stelle /: den nu för een tijdh blifwit flyttiat :/ ... hoon på åhr 1658 wedh Såmmar ting den 5, 6, 7, 8 och 9 Julij här in loco blef Lagfördher och dömbder till den Högl: Kongl: Rättz wijdare Resolution och hoon då tillijka medh andra af den Högl: Kongl: Håffrätten Resolverat Slijta Rijss ... Sentens. Så Emedhan drenge Hustrun Margeta Pålsdåtter söökt Signerskan eller afguden till sin Mans Helsas förbettringh emot dedt första bodh ordet j Gudz lagh, dy hennes förseende wnder Kyrckiostraf heemsteltes. Och Walbårg Peersdåtter Kåckainen som så wthan någån förbettringh Continuerar medh Signerij el:r Lässninger ... afsades hoon till een Månadz fängelse spijsas medh watn och brödh, der efter arbeta i Halsjern halfwa åhret igenom, doch till den Högl: Kongl: Håffrättens wijdare Höghomdöme och Resolution Utj all som Störste ödmiuk Underdånigheet Heemstält), Vähänkyrön käräjät 20.–22.10.1663 (Erich Olofsson ifrån Kuuttila bewijste medh Kyrckioherdens H:r Mårtens i Lillekyrå witnesskrifft af åhr Innewarande den 29 7:bris angåande Stycke ängh el:r Rödzle på Wetenåija wedh gam:ll Biörckbroon wnder några Såthar höö, hans Sahl: Stiuffadher H:r Sigfredh [Laihian kirkkoherra Sigfridus Johannis, † 1622] wtj sin Lijfztijdh hefdat medh Erich Olofssons låf och minne, och han H:r Mårten sedhan sielf effter Stiuffadhrens dödeligh afgångh häfdat wthj 22 åhrs tijdh alt till dess han blef Pastor här i Lillekyrå på åhr 1646 och då Erich Olofsson lööst samma sin Engh igen medh Ett Fåår, dedt Mårten Hendersson i Terfwa Jåkj will sigh tillägna, och någåt höö der af begynt bärga seijandes wara sijn); KA mf. ES 2078 (ss 1) Vähänkyrön käräjät 11.–14.11.1667 s. 159, 160 (Kyrckioherdens Sahl: H:r Mårtens effterlåten Enkia); KA mf. ES 2078 (ss 2) Vähänkyrön käräjät 7.–8.5.1668 s. 64 (Jacob Henderssons ifrån Waasa Prætention på sin Sahl: Faders H:r Hendrichz böcker), 65 (Sahl: H:r Mårten Kyrkioherden), Vähänkyrön käräjät 8.–10.3.1669 s. 52 (Kyrkioherdens Sahl: H:r Mårtens Enkia Hustro Agneta), 54 (Lars Jacobsson medh Simon Hansson i Watzor tilltaalte Sahl: Kyrkioherdens Son Cassper Marthinj om skogzhuggande som Prest drengierne på Watzor skoogen skall föröfwat haffwa, Hwar till Cassper eij neeka kunde, uthan tillstodh så i sin Faders som Moorfadhers Sahl: H:r Jacobz [Vähänkyrön kirkkoherra Jacobus Henrici Tavastius, † 1644] tijdh derifrån Ståckar fördt uthan lega och tilltaal, dedt de Watzor boar nu wähl tillstoo, förmedelst deres tillståndh, Seijandes aff Fordom Kyrkioherderne dem medh ööl och maat wara förnögdt, och der till hugga eij någon rättigheet hafwa, undantagandes Fiskewatn som Jöns Knutssons breff aff åhr 1539 förmäler), Vähänkyrön käräjät 7.–8.6.1669 s. 98, Vähänkyrön käräjät 14.–16.10.1669 s. 152 (Niels Erichsson i Selkemäkj bewijste wnder sitt Hemman Ett Åkerstycke i Selkemäkj Neder åker belegit ... häfdes nu wnder Åijanpere, der Sahl: H:r Mårtens Enkia boor effter sin Fadher Sahl: H:r Jacob); KA mf. ES 2079 (ss 2) Vähänkyrön käräjät 19.–21.6.1671 s. 120 (Framstegh Studenten Casparus Marthinj och å sin Faders Kyrkioherdens Sahl: H:r Mårtens i Åijanpere Hemmans wäg:r tilltaalte Bertel Jacobsson Puråinen i Perkiö om åker råå i Perkiö Alainen wainio), 122, 127, Vähänkyrön käräjät 22.–23.9.1671 s. 207 (Studentens Casparj Marthinj beswär emot Markus Hansson i Harå om åker), Vähänkyrön käräjät 5.–7.2.1672 s. 41 (Studenten Casparus Marthinj å Åijanpere Hemmans wägna), Vähänkyrön käräjät 3.–5.6.1672 s. 128 (fordom Kyrkioherdens Sahl: H:r Martens Enkias Hustro Agneta Jacobzdåtters drenger), 131 (Coadjutoren H:r Cassper), Vähänkyrön käräjät 24.–26.10.1672 s. 232; KA mf. ES 2080 (ss 4) Vähänkyrön käräjät 30.1.–1.2.1679 s. 22, Vähänkyrön käräjät 23.–25.9.1680 s. 384 (Kyrckioherdens Sal: H:r Mortens Enckia hust: Agneta genom sin wth skickade Mattz Mattzon, fordrade å sitt hemmans wäg:r j Åjanpärä af Måns Sigfredsson j Hiripäldå ett st: Engh om een skrinda höö ... fordom Kyrckioherdens Sal: H:r Jacobz, ben: hust: Agnetas fader), Vähänkyrön käräjät 26.–28.1.1681 s. 15; KA mf. ES 2082 (ss 8) Vähänkyrön käräjät 22.–23.2.1686 s. 209 (Capellanen Wellerde H:r Casparus AlStadius), 215, Laihian ja Vähänkyrön käräjät 16.–17.8.1686 s. 137; KA mf. ES 2082 (ss 9) Vähänkyrön ja Laihian käräjät 24.–26.2.1687 s. 179, Vähänkyrön ja Laihian käräjät 23.–25.5.1687 s. 5; KA mf. ES 2082 (ss 10) Vähänkyrön ja Laihian talvikäräjät 1688 f. 145 (Capellan Wördige och Wellerde H:r Casparus Alstadius Leet 3:ie Reesan Opbiuda dedt 2/3 Mantals skatt Hemman belägen i Hyriäby, som Han aff Jacob Simonson i Oijaniemj för 200 D:r K: m:t sigh till bördh handlat hafwer, Hwar emooth inttet klander waar); KA mf. ES 2083 (ss 12) Vöyrin käräjät 8.–11.8.1690 s. 221 (katso 924); KA mf. ES 2083 (ss 13) Vähänkyrön käräjät 27.–28.2.1691 s. 338, Vähänkyrön käräjät 28.8.1691 s. 297 (Cappellanen Wällärde H:r Casparus Alstadius berettade, huruledes han, af för detta Länssman Jacob Simonsson Köpt 2/3 Mantahl Skatte hemman Wätteris ben:d i Hyriä); KA mf. ES 2084 (ss 14) Vähänkyrön käräjät 10.–11.3.1692 s. 472 (Jacob Simonsson i Åjaniemi kärde till Capellanen H:r Caspar Alstadius, att han intet, effter dem emellan oprättade köpeskriftens lydelse, angående det hemman, som Jacob till honom försålt, betalt till Cronan så mycket, som bemälte hemmanetz wärde förslår till restens betahlningh, som Jacob häfftar före), Vähänkyrön käräjät 23.5.1692 s. 17 (Capellanens Wördige och Wähllärde H:r Caspari Alstadii uthskickade Jöran Mattzson i Terwajoki, inlade ett Testamentum reciprocum H:r Caspar och hans hustru Elisabetha Laibäck emellan oprättat, af dem begge underskrefwet); KA mf. ES 2085 (ss 16) Vähänkyrön käräjät 22.8.1694 s. 243 (Länssman Thore Mattsson å Coadiutorns i Wasa Wyrdige och Wällerde H:r Michel Fants U427 wegnar prætenderade af Capellanens Sahl: Casper Neostadij[!] Enckia dygdesamme Matrona hustru Elisabeta Laibeck Löön och betalningh för det H:r Michel predijkat nåde åhret effter dess Sahl: K: Man); KA mf. ES 2085 (ss 17) Vähänkyrön käräjät 11.2.1695 s. 125 (Sahl: Capellanens H:r Caspari Alstadij Enckia dygdesamme Matrona Elisabeta Laibeck Leeth Insinuera i Retten een Supplication des medelst hoon prætenderar sine Sahl: Mans Cappellans Ränttor), 127 (katso 2977), 132 (Johan Simonsson i Åijaniemj hwilken warit Landboo på Cappellans hemmanet fordrade af Sahl: H:r Caspers Alstadij Änckia Elisabeta Laibeck Resterande legan för Såldaten som han för 20 åhrs tijdh af hemmanet utmunderat, på änkians wegnar instälte sigh des Fullmechtige Studenten Mons:r Henrich Forshell 3733), Vähänkyrön käräjät 13.8.1695 s. 155 (Sacellanen her sammastädes wyrdige och wällerde H:r Jacob Mullovius berettade att des Moorbroder Cappellanen för detta Sahl: Casparus Alstadius A:o 1675 d: 11 Julij till sina Studiers fortsättiande af denna Lillekyrå Kyrkia till läns tagit 50 D:r K:m:t hwilka medell i Kyrkiobooken skola wara på des K: Moders Räckningh Opförde effter som och Hoon samma åhret 1675 då stoor Misswäxt warit äfwen länt af Kyrkian 50 D:r K:m:t på ett Sölf:r bälte som Hoon der emooth till Kyrkian i pantt satt. Änckian Elisabeta Laibeck leet igenom sin Fullmechtige Jöran Matzson insinuera i Retten Arffskifftes Instrumentet effter des Sahl: Swär Fader Pastorem Loci Martinus Alstadius uprettadt d: 3 Februarj 1669 att dhes Sahl: Swärmoder Agneta Jacobsdåtter påtagit sigh af dedt henne till deelte Spanmåhlet all gieldh att betahla, hwar uthj ibland annat och så nembnes Kyrkiones fordran berettandes nu Fullmechtigen att Barnen effter henne ärfft. Fördenskull pröfwade Rätten Skiäligit att dhee hwar och Een proportionaliter till dhee 50 D:r K:m:t böra swara), 156 (Jöran Mattzson i Terfwaiåkj, befullmechtigad af Capellanens Sahl: H:r Caspari Alstadij änckia dygdesamme Hustru Elisabeta Laibeck, bewijste Henne skrifftel:n blifwit stämbder till detta Tinget, att swara sin Swägerska Hustru Margareta Alstadia (katso U1098), hwadh som hoon kunde hafwa att prætendera effter sin Sahl: Broder bemelte Casparus Alstadius; Men hoon nu eij Comparerade eller någon Fullmechtige för sigh fram stelte; doch upwijste bemelte Jöran ett Testamentum reciprocum som Sahl: H:r Casper medh denne sin Qwarlemnade Änckia Oprettadt); KA mf. ES 2085 (ss 18) Vähänkyrön käräjät 6.2.1696 s. 178, 180 (Framledne Sacellanens Sahl: H:r Mathiæ Mullandri Effterlåtne Enckia dygdesamme hustru Margaretha Alstadia kärde till sin Swägerska hustru Elisabeta Laibeck om arf effter des Sahl: Man Casper Alstadius, som warit hennes Broder och Barnlöös dödt), 189, Vähänkyrön käräjät 17.8.1696 s. 35; KA mf. ES 2086 (ss 19) Vähänkyrön käräjät 4.3.1697 s. 316, 322 (Ihlkens 4086 Stiufmoder, Dygdesamme Matrona, hustru Elisabet Laibeck), 328 (någre skriffter, angående Åjanpära hemman ... Elisabet Laibeckz nu warande Mann wähl:tt Isaach Ihlken, katso 2977); KA mf. ES 2087 (ss 20) Vähänkyrön käräjät 26.–27.8.1698 s. 279; KA mf. ES 2089 (ss 23) Vähänkyrön käräjät 9.–10.9.1701 s. 1158 (husru Elisabeta Laibeck), 1160 (Sahl: H:r Caspari Alstadii Successor Matrimonii); KA mf. ES 2090 (ss 25) Vähänkyrön käräjät 14.9.1703 s. 839 (Isaach Ilckens (katso 4086) ... Sahl: Antecessoris Matrimonii för detta Cappellanens her sammastädes H:r Caspari Alstadii resterande Capplans Ränttor); KA mf. ES 2028 (rr 5) Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 5.–6.9.1643 f. 245 (Sacellan her Hendrich i Alastaro dömbdes sijn wetterlige geldz affbetaallningh hooss allmogen at bekomma); KA mf. ES 2028 (rr 6) Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 3.6.1645 f. 58v, Laihian käräjät 8.6.1646 f. 168 (Mass Simånson Ruut inlade i Rätten Een köpe skrifft Underskrifwen aff her Mårthen fordom Kaplan i Lahiala); KA mf. ES 2029 (rr 7) Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 26.–27.3.1651 f. 282 (Framkom För Heradz Tinget Wördighe och Wäl Lärdhe D:nus Martinus Casparj Kyrkioherdhe hersammastädhes giffuandes tillkienna att effter sosom han een Ringha Pastoratz Lägenheet haf:r alenast beståandes uthi 120 Rökar bådhe ondha och godha thee der mest oförmögne ähre aff Ordsaken att dee ingen lägenheet hafua till Törfwedz Bruck eij heller medhel till Fiskerij eller annat Slickt, som i Andra Orther skeer, Eliest ähr denne Sochnen delt aff Näste Sochnen Stoor Kyrå be:dh altså ähr welbe:te Pastor sinnatt att Solisitera Högha öffuerheeten att honom medh sina mångha Barn kunna Nådigast effter låthas den Nådher Lagh Spanmål som härföre till denne Prestebols Lägenheet); KA mf. ES 2030 (rr 9) Laihian käräjät 6.–7.8.1655 f. 203v (Framstegh Kyrkioherden ifrån Alastarå Wördigh och Wällärde Her Mårthen Casparj och tiltalte fordoom Captein Grelss Thomasson i Kyrkiobyn om en Tompt Hampe- och Kåålandh belegen widh Grellsas gårdh, hwilken Tompt Hampe- och Kåålandh Kyrkioherdens K: Modher Hustru Agnita Hans d:r ifrån åhr 1621 roliga possiderat som sin Lagfången arf och egendoom, helst emedan Hoon dedt af sin S: Modher och be:te Capteins förra S: Hustru kiöpt för 6 T:r Rogh; dedt be:te Captein aldeles nu oachtat och tillägnat sigh en deel af samma Tompt uthan någon laga doom). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 118 (XXVIII); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 17 passim (isä); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 193; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #196; Akademiska konsistoriets protokoll VIII 1667–1670 (Uppsala 1971) s. 56 (1.6.1667, Casparo Alexio bewillies testimonium här ifrån). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 74; Släktbok II. SSLS 138 (utg. A. Wilskman, 1918–33) sp. 269 (Tammelander I. Tab. 2); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #2118.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Kasper Alstadius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1949>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.