Helsingin yliopisto

Tiedot

1647/48 Mårten Zidenius Martinus Pauli, Björneburgensis 610. Vht: porilainen porvari Påhl Eriksson Palus ja Valborg. Ylioppilas Turussa 1647/48. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1647/48] Martinus Zidenius. Bioneburg. | Pastor in Eura. Obiit A:o 1683. — Rauman pedagogion rehtori 1654, samalla Rauman kappalainen 1671 ja Rauman maaseurakunnan valitsema kirkonisäntä. Euran kirkkoherra 1678. Omisti Raumalla Talalan talon vuodesta 1664. Puhuja pappeinkokouksessa Turussa 1667. † Eurassa pääsiäisenä 1683.

Pso: Hebla Mattsdotter Tacku († 1699).

Poika: Euran pitäjänapulainen (Säkylän nim. kappalainen) Mikael Zidenius 2524 (yo 1677, † 1690).

Poika: Mynämäen kappalainen Jakob Zidenius 2525 (yo 1677, † 1706).

Lanko: Punkalaitumen kirkkoherra Henrik Tacku 721 (yo 1649/50, † 1717).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #44; KA valtakunnanregistratuura 28.6.1672 f. 278 (Till Bisspen i Åboo Doctor Johan Gezelius för Scholemästaren i Raumo Martino Zidenio); KA mf. ES 1922 (mm 6) Ulvilan käräjät 6.–7.11.1649 f. 613v (Een Student Marthinus Pauli kärde till Thomas Michilsson i Inderöö om 1 häst. Myös (mm 7) 10.–11.3.1651 f. 146v); KA mf. ES 1844 (kk 7) Lapin käräjät 30.6.–1.7.1664 s. 207, 210; KA mf. ES 1924 (mm 11) Laitilan käräjät 22.–23.9.1674 f. 39, Lapin käräjät 19.–20.7.1677 f. 30 (Rector Scholæ och Sacellanus uthi Raumo Wyrd: och Wällärde H: Martinus Zidenius, let nu Rätten föredraga huruledes han är sinnat uthi Ödmiuckheet at sökia hans högwyrd:t H: Biskopen och det Wyrdige doom Capitlet uthi Åbo, om Successionen och tillträde till Raumo Pastorat så snart den framledne Sahl: Kyrckioheerdens Enckias Nåde Åhr är förbij), Euran käräjät 19.–20.6.1678 s. 75 (att Öfwersee Huussen i Prästegårdhen), Euran käräjät 25.–26.11.1678 s. 118 (Prestegårdz Åkren här i Sochnen, skall då han nästledne wåhr dher inkom, warit till een deell ödhe och linda), 121; KA mf. ES 1925 (mm 12) Euran käräjät 27.–28.9.1680 s. 89 (Kyrckieherden Wörd: och Wällärde H: Martinus Zidenius lät nu igenom sin Son Dm: Michaelem Zidenium gifwa Rätten tillkenna, huruledes han i denne Sommar haf: låtit begrafwa Sahl: Kyrckieheerdens H: Påfwels [Euran kirkkoherra Paulus Thomæ Londenius, † 1666] Enckia, med sin egen bekåstnadh, emedan hon wed sit yttersta låfwade honom den Oxen, han af henne på lego hade, beswärandes sig öfwer hennes dotter Maria Påfwelsdotter, som skall hon bortagit Oxen för hans fader straxt efter begrafningen. Vertaa 25.–26.10.1681 s. 537), Huittisten käräjät 25.–28.2.1681 s. 47 (Tacku), Euran käräjät 20.–21.6.1681 s. 337; KA mf. ES 1925 (mm 13) Euran käräjät 6.–7.2.1682 f. 61v; KA mf. ES 1926 (mm 13) Euran käräjät 3.–5.10.1682 f. 179v, Euran käräjät 19.–21.3.1683 f. 388 (J. Elisabetha Mårthensdotter Zidenia), Loimaan käräjät 20.–22.6.1683 f. 415 (Fordom Pastoris her i Eufra Sochn Sahl: H:r Martini Zidenij som förleden Påska genom döden afgången ähr, Enckia hustru Hebla Matzd:r); KA mf. OS 489 (Ala-Satakunta II KOa 1a) Euran käräjät 25.–26.2.1685 f. 38; KA mf. ES 1929 (mm 23) Euran käräjät 5.–6.10.1693 s. 313 (Oppå Bårgarens i Biörneborg Isach Mattssons wägnar opwijste Notarien Henrich Elfwing Sahl: Coadjutorens H:r Michael Zidenij Obligation af 27. Julij 1687 hwar utinnan H:r Michael tillstår sig länt aff bem:te Bårgare Tretton D:r K:rm:t dem han med Sp:l uthfäster sig betala, hwar om Elfwing så nu som sidstl:t winter Ting kärde, då detta till Swarandens Sahl: Zidenj Enckias hustru Brita Matzdotters anmodan blifwit opsatt till Liqvidation wid Rådstugu Rätten i Biörneborg, angående det Gårdz wärde hust: Brita då sagt Sahl: Mannen wara arfftagen till, hwart hon sig doch icke sedermera till Clarering infunnit, inläggiandes Fullmechtigen Elfwing Sahl: H:r Michaelis Faders Rectoris Scholæ Raumoensis Sahl: H:r Martini Zidenj den 25 Martij 1670 Isach Mattsson gifne Skrifft, derutinnan han föregifwer sig effterlåtit denne Isach ber:de tompt i Biörneborg belägne, så att hans Barn och effterkommande eij mehra än han, der effter fråga skulle, opwijsandes Elfwing der iempte Främmande Mäns verdering på bem:te tompt wid Isachz tillträde warande huusen, hwilcka den 11 Octobris 1669 uti Isachz Swärmoders Sahl: Påhl Erssons Enckias Walborgz närwaro, förmäla eij högre kunnat een gl: Stuga, ett Pörtte, och een Bod såssom gl:e och förfallne verdera än till femb D:r 16 ö: K:rm:t, Hwilcka skiähl som H:r Michaelis Successor Matrimonj S:r Henrich Mysander blifwit aff Fullmechtigen här wid Tingstället uti Cappellanens H:r Johan Laihiandri närwaro opwiste); KA mf. ES 1142 (a 2) Porin RO 7.1648 (Dömbdis Peer Jörensson aff en Student Marth: Paulj benämbd Penningar 5 d:r K: M:tt som berörde Marth: är honom skyldigh blefuen der mz och Peer war tillfridz), (Dömbdis Oloff Bengdzson af en Student Mårten Paulj Korn En T:a opå Henrich Erssons wägnar efter 14 dagar att bettalas); KA mf. ES 1142 (a 3) Porin RO 8.2.1654 s. 13 (Gällande herr Marthinus Pauli opå sin broders Erich Pållssons wägnar, kärde till W:t Gustaff Hendersson tollenär i det han skulle hafua låckat be:te hans broder utj sin tienst, och sedan uthj otijdh hånom ifrån tiensten drifuit), Porin RO 15.2.1654 s. 17 (Gällende D: Marthinus Paulj, talte till Tolleman W:t Gustaff Hinderss: ähnnu såssom förr, om sin broders Erich Pållssons lhön ... Sedermera bekende Göstaff Hindersson, det att be:de hans broder skulle hafua stulit och undandålt någre Tollfiskar aldreeda trenne gånger och burit till sin moder, såsom och åthskillige gångår warit och druckit uthj krogen, meenandes hånom hafua Toll Peng:r druckit), Porin RO 5.5.1656 (Aldenstundh Wellerde Her Mårthen Paulj, giorde afträdh förr än saken blef emillan honom och hans Wederparter, Sigfredh Söfring och Hendrich Lijnwäffware Resolverat, doch han war Lagligen Citerat, Hwarföre Saakfeltes be:te Her Mårten, Saak till 3 m: för hwardera saak), Porin RO 4.4.1657 s. 19 (Företrädde, Hederlig och Wällerde Her Mårthen Paulj, rätten tilkenna gaff, det han hafuer pantsatt en förgylt stoor Sölfring till Carll Mårtenss: för ½ T:a Salt, a 28 ö: och nu icke kan sin ring att få igenlösa ...); KA mf. ES 1395 (r 3a) Rauman RO 20.3.1675 (Rect: Sch: R: D: Martinus P: Zidenius förekom beswärandes sigh öf:r Jacob Clemetsson willia för sälia dett åker styckett ...), Rauman RO 7.6.1675, Rauman RO 19.7.1675, Rauman RO 13.9.1675; KA mf. ES 1395 (r 3c) Rauman RO 19.1.1680, Rauman RO 10.9.1683 (För detta Kyrckieheerdens i Eura Ehrewördighe och Wällärdhe Sahl: H:r Martini Zidenij effterlefwerska dygdesamma Hustru Hebla Matzdotter näst beklagar bem:te dess Sal: Mans oförmodelige dödeliga frånfälle, hwarigenom hon fattighe Enckia medh sine barn råkadt utj stoor elendigheet, hafwer flijteligen anhållit om ett rättwijst Attestato öfwer bem:te dess Sahl: Mans lefwerna och förhållande här wedh Skohlmestare tiensten i Staden, sampt öfwer den stoora skadan henne händt i dhet hennes Gårdh här i Staden, hwar uppå mäst all hennes Mans förtienst war omwärdt är alldeeles afbränder), Rauman RO 21.4.1686 (Pastoris Sahl: H:r Martini Zidenij Effterlefwerska dygdesamme hustro Hebla Matzdotter framkom nu beswärandes sigh Öfwer sin Mågh Lars Steen (katso 2525) som skall han bruckat stoor orätt och öfwerwåld uthj hennes Gårdh här i Staden); KA mf. ES 1396 (r 3c) Rauman RO 10.9.1688; KA mf. ES 1396 (r 3d) Rauman RO 18.7.1691. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 38 (VIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 9 (VIII); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 116; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 241, 246, 249, 262–263, 319, 330, 543; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 343; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia IV (1901) s. 186; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #44. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 193, 211; A. Lähteenoja, Rauman kaupungin historia III [1721–1809] (1935) liite 3 (Zidén-suku. Tässä esitetty tieto Zideniuksen sukutaustasta on ilmeisesti virheellinen); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 210; Uusi sukukirja II. SSJ 19 (toim. O. Wanne et al., 1947–51) s. 237 (Zidenius Taulu 2); Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 76; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #308G, 787G.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mårten Zidenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=610>. Luettu 23.6.2024.

Ks. myös viittausohje.