Helsingin yliopisto

Tiedot

1649/50 Henrik Tacku Henricus Matthiæ, Hvittensis 721. * Huittisissa 6.6.1630. Vht: Huittisten nimismies Matts Sigfridsson Takku († 1656) ja hänen 2. puolisonsa Sara Johansdotter tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1649/50 Tarku‹¿› Henr. Matthiæ Hvitt _ 36. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1649/50] Henricus Tacku. Sacell. Hwittensis hinc Pastor in Pungalaitio. — Uudenmaan kaksikasratsuväkirykmentin (Vilh. Yxkullin rykm.) vt. rykmentinpastori 1657, kieltäytyi tehtävästä ja erotettiin toistaiseksi pappisvirasta. Huittisten kappalainen (1665). Punkalaitumen kirkkoherra 1689. ‡ Punkalaitumella 13.7.1717.

Pso: Elisabet Bursetz († 1709).

Velipuoli: Huittisten nimismies Tomas Tacku 52 (yo 1640).

Poika: ratsumies Daniel Tacku 2596 (yo 1677/78).

Poika: Matias Tacku 3786 (yo 1691, † 1716).

Lanko: Euran kirkkoherra Mårten Zidenius 610 (yo 1647/48, † 1683).

Vävy: Punkalaitumen vt. kirkkoherra Samuel Linck 4063 (yo 1694/95, † 1716).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 190b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #56; KA mf. ES 1921 (mm 6) Huittisten käräjät 16.–18.3.1646 f. 127 (Framträdde H: Ingeborg S: her Josepz Kyrckieherdes i Urdiala [Urjalan kirkkoherra Josephus Thomæ Rynkö] Enkia, med sin dotter H: Brita, och fordrade af H: Sara Matz Tackus i Sambu, thz Arf som be:te H: Sara effter sin förre Man her Jacob, som hade warit Caplan i Achas Sochn [Akaan kappalainen Jacobus Jacobi Hiisi, katso 993] och tilförenne hade ägt be:te H: Britas stiuf Syster Kirstin Jörensdotter be:d till hustru, ärfft hadhe. Så emedhan samme Arf är fallet i be:te Achas, der och Arfskifftet hållet är; derföre blef saken här ifrå dijt, der att optagas, opskuten, och be:te H: Sara blef här af Retten pålagdt sig der hän att begifwa, att swara den der om till Rätta, enähr hon dijt blifwer stämbdh); KA mf. ES 1923 (mm 8) Huittisten käräjät 14.–16.3.1654 f. 287v (een Student Henricus Mathiæ mainitaan todistajana); KA mf. ES 1923 (mm 9) Huittisten käräjät 12.–14.3.1657 f. 450 (Her Henrich Mathiæ Tacku), Huittisten käräjät 8.–10.6.1657 f. 467v, Huittisten käräjät 29.–31.10.1657 f. 479v; KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 25) Huittisten käräjät 19.–24.4.1666, Huittisten käräjät 23.–26.6.1669; KA mf. ES 1924 (mm 11) Huittisten käräjät 13.–15.7.1674 f. 35 (Caplanen här i Sochnen Wällärde H:r Henricus Tacku som ett ödes hemman uthi Sambu by uptagit hafwer), 39v, Huittisten käräjät 13.–15.9.1675 f. 45v; KA mf. FR 200 (Bielkesaml. 27) Huittisten käräjät 17.–19.1.1676 f. 25v, Huittisten ylim. käräjät 14.8.1676 f. 50; KA mf. ES 1925 (mm 12) Huittisten käräjät 25.–28.2.1681 s. 36, 47 (Dn:s Jacobus Zidenius 2525 kärde nu till Cappellanen wällärde H:r Henrich Tacku, om något Arff efter sin Moder Moder, Sara Johansdotter och Moder Syster Walborgh Matsd:r, som han berättar H:r Henrich utur Inventario stulit); KA mf. ES 1926 (mm 13) Huittisten käräjät 18.–19.8.1682 f. 165v; KA mf. ES 1927 (mm 18) Huittisten käräjät 17.–19.9.1689 s. 338 (För detta Cappellanen wällärde H:r Henrich Tacku gaff Rätten tillkiänna, dett han opå otto åhrs frijheet för lång tijdh sedan uptagit ett, då under Grefskapet Lydande Ödes hemman i Sambu, hwarföre han sedan 24 åhr in till nu skattatt hafwer, warandes sedermera hemmanet reducerat och under Cavallerijet för Fälttskärs Booställe anslagit; Och som han H:r Henrich avangerat till Pastoratet i Pungalaitio, icke kunnandes detta Sambu hemmanet, som för honom blifwer aflägit, wijdare förestå och Cultivera, begiärte altså han dett upsäija och få affträda); KA mf. ES 1928 (mm 20) Huittisten käräjät 20.–23.1.1690 s. 57 (tillförordnade Kyrckioheerden [i Pungalaitio] wällärde H:r Henrich Tacku); KA mf. ES 1928 (mm 21) Huittisten käräjät 16.–18.6.1691 s. 301; KA mf. ES 1968 (nn 12) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 14.–15.3.1695 f. 147v; KA mf. ES 1976 (nn 28) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 27.–29.1.1709 s. 62; KA mf. ES 1977 (nn 29) Huittisten ja Punkalaitumen ylim. käräjät 27.6.1710 s. 664. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 46 (X); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 94; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 276, 279, 284, 285; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #56. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 223, 237; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 202.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Tacku. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=721>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.