Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1735 Pehr Kalm 6189. * postuumina paon aikana Ångermanlandissa 3.1716. Vht: Närpiön kappalainen Gabriel Kalm 2833 (yo 1680, † 1716) ja hänen 2. puolisonsa Katarina Ross. Vaasan triviaalikoulun oppilas 6.4.1730 – 12.5.1735 (dim. ad Acad. Aboens.). Ylioppilas Turussa kl. 1735 [Kalm] Petrus Gab:is _ 355. Rect. 452. | 498. 537. Pohjalaisen osakunnan jäsen 1735 [1735] Petrus Gabrielis Kalm. | Natus 1716. | Historiæ naturalis studiosus diligentissimus. 1747 Professione scientiæ oeconomicæ ad Aboensem Academicam a S. regia Majestate ornatur. | Eodem anno peregre profectus, Americam Occidentalem, curiosissimus diligentissimusque Naturæ Mysta, peragravit, ejusque naturalia dona accuratissime descripsit in libris Iter ejus Americanum comprehentis. A:o 1757. Nat: Ostrob: Inspector vigilantissimus. A:o 1768 Theol. Doctor. | Ejus Elogium coram R. Acad. Scientiar. recitatum, typis impressum habetur. | Membrum Regii Ordinis Wasæi 1772. Obiit 1779. \ | 22. Petrus Gabrielis Kalm. Inskrefs uti Afdelningens Matrikel 1735, under Matheseos Professoren Nicolaus Hasselboms Rectorat. Idkade flitigt Natural-historiska studier. År 1747 utnämndes han, af Hans Kongliga Majestät, till Oeconomiæ Professor vid Åbo Akademie. Samma år anträdde han sin namnkunniga vettenskapliga resa till Amerika, reste genom hela Westra Amerika, forskade med flit och skarpsinnighet, och beskref detta lands naturalster uti sin, af trycket utgifna, Amerikanska resa. År 1757 blef han Österbottniska Nationens Inspector. Utnämndes til Theologiæ Doctor. Hans tal (elogium) inför Kongl. Svenska Wettenskaps Akademien finnes tryckt. Ylioppilas Uppsalassa 5.12.1740 Petrus Kalm Ostrobothn. Stud. antea Aboënsis. Luonnontieteellisiä tutkimusmatkoja Ruotsissa ja Suomessa 1740–43 sekä Venäjällä 1744. Tunnettu Pohjois-Amerikan matka 1747–51. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 2.12.1757. TT h.c. Lundissa 25.6.1768. — Linnén oppilas. Pohjalaisen osakunnan inspehtori 1757–79. Fil. tiedek. promoottori 1757. — Turun akatemian luonnonhistorian ja taloustieteen dosentti 1746, taloustieteen professori 1747, samalla palkkapitäjänsä Piikkiön kirkkoherra 1757, Maarian 1763. Akatemian rehtori 1756–57, 1765–66 ja 1772–73. Turun tuomiokapitulin jäsen 1757–79. Ruotsin tiedeakatemian jäsen 1745. † Turussa (ruots. seurak.) 16.11.1779. ‡ Maariaan.

Pso: 1750 Anna Margareta Sjöman tämän 2. avioliitossa († 1787).

Poika: majuri Pehr Gabriel Kalm 8000 (yo 1757, † 1795).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 101a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #696; KA valtakunnanregistratuura 9.1.1695 f. 15 (Till alla Landzhöfdingar angående Ekeplanteringarne öfwer heela Rijket), 11.7.1695 f. 368 (Till Cammar Collegium swar angående Landzhöfdingen Ehrenschölds ingifne Memorial [om] Eekeplanteringen). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 436 (LXXXVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIII 1731–1738 (julk. T. Carpelan, 1952) s. 504, 528; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIV 1738–1742 (julk. T. Paloposki, 1966) s. 112, 114, 114, 115, 150, 221, 270, 359; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XV 1742–1747 (julk. V-M. Autio, 1968) s. 205, 215 (7.4.1746, Oplästes Kongl. Wetenskaps Academiens ankomne bref ... uti Norra delen af America många nyttiga trän och wäxter äro wilt wäxander ... at afsända någon botanicus ... utsedt Medicinae Studiosum Petter Calm), 220, 233, 271, 296, 298, 337; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVI 1747–1751 (julk. V-M. Autio, 1972) s. 2 passim; Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 296; O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #216; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja II 1721–1770 (1947) #696; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 43. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 80, 121; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 228; A. R. Cederberg, Muistiinpanoja Bergiuksen kopiokokoelmasta. HArk 30:4 (1922) s. 11 passim; S. Högberg (utg.), Matrikel över ledamöter av Kungl. patriotiska sällskapet 1766–1815. Skrifter utgivna av Personhistoriska samfundet 13 (1961) #46 (14.9.1772); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #313D, 334D, 399D, 642D, 830D, 1194D, 1215D, 1350D, 1864–2009P, 1904D, 1935D, 1945D, 1952D, 2106D, 2230D, 2483D, 3297D, 3301D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Maaria; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #9474; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 123; M. Löytönen (toim.), Matka-arkku. Suomalaisia tutkimusmatkailijoita. SKST 502 (1989) s. 8–14; J. Niemelä, Kalm onkin Gadd! Genos 67 (1996) s. 22–23; Suomen kansallisbiografia 4 (2004) s. 754; M. Rajalin et al. (red.), At rätt tracktera historia naturalis. Om Carl von Linné och några linneaner i Finland (2007) s. 33; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 377; E. Lehikoinen et al., Suomen lintutieteen synty (2009) s. 306.

Doria praeses
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 23.3.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Pehr Kalm. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=6189>. Luettu 23.5.2024.

Ks. myös viittausohje.