Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1680 Gabriel Kalm Gabriel Petri, Ostrobotniensis 2833. Vht: Pohjanmaan eteläisen kihlakunnan kruununvouti (1675–76), sitten manttaalikomissaari Per Jönsson Kalm ja Valborg Larsdotter Gallus. Ylioppilas Turussa kl. 1680 [Kalm] Gabr. Petri Ostrob _ 145. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1680] Gabriel Petri Kalm. | D. 31 Jan. a. 1685 in Ostrobothnia ordinatus. | Sacellanus in Nerpis. Obiit 1716 | Jan. in Siäla Angermanniæ, hostes fugiens. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 31.1.1685. — Närpiön Korsnäsin kappelin saarnaaja (1693), kappalainen 1694. Närpiön emäseurakunnan kappalainen 1702. Pakeni sotaa Ruotsiin 1714. † pakomatkalla Själevadissa 1.1716.

Pso: 1:o Magdalena Hoffreen († 1710); 2:o Katarina Ross († 1765).

Eno: Vöyrin kirkkoherra Mårten Gallus 924 (yo 1652, † 1711).

Poika: taloustieteen professori, TT Pehr Kalm 6189 (yo 1735, † 1779).

Lanko: Närpiön kappalainen Johan Brennerus 2113 (yo 1671, † 1697).

Lanko: Maalahden kirkkoherra Tomas Arenius 2239 (yo 1672/73, † 1692).

Lanko: Närpiön kappalainen Karl Hoffrenius 3198 (yo 1684, † 1738).

Lanko: teologian professori, tuomiorovasti, FM Herman Ross 3498 (yo 1688, † 1726).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 101a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #275; KA valtakunnanregistratuura 24.7.1682 f. 466 (Till Landzhöfdingen Didrick Wrangell för Mantahls Commissarien Per Jönsson Calm, angående een Ammiralitetz Assignations inlösen af kiöpmannen Olof Trumell); KA mf. ES 2077 (ss 1) Närpiön käräjät 26.–28.8.1661 (Frijherskapz Håpman Per Jönsson, katso 925), Närpiön käräjät 16.–18.1.1662 (Håpman Peer Jönsson, katso 1467), Närpiön käräjät 1.–3.9.1664; KA mf. ES 2080 (ss 4) Närpiön käräjät 29.3.–1.4.1679 s. 153 (Hans Högh Excell:s S: R: R: Höghwälborne Herres H:r Anders Lillie Höökz Haubtman Wälb:d Peer Jönsson Kalm, Kungiorde huru såsom Sigfredh Perssons i Bäckeby hemmans a ½ Mtl: bördzrätt på Åhr 1664 d: 1 Septemb: ähr Lagl: oplyster, och tridie gångon honom och dess arf:r heemboden), Närpiön käräjät 26.–28.2.1680 s. 33 (Haubtman öfwer denne Sochen, och Mantals Commissarien i Söder Fougderijet Wäl:t Peer Jönson Kalm föredrog huruledes någon In Juriæ Action, af för flugne ordh, hono: och H:r Jacob Holmium 925 emellan opwoxen är), Närpiön käräjät 21.7.1681 s. 92 (Haubt Mannen och Mantahls Commissarien Pehr Jönsson Kalm beswärade sigh öfwer Anders Barkare, at hans arga häst skadat sin unge häst); KA mf. ES 2082 (ss 8) Närpiön käräjät 30.1.–1.2.1686 s. 68 (Mantals Commissarien Welbetrodde Peer Jönsson Kalm å sin och sine medh Arffwingars wegnar insinuerade utj Rätten, Hanss Nådes Landzhöfdingens Wälb:ne H:r Gustaff Grasses remissorial till Häradz Retten af d: 16 Januarij innewarande, medh befallningh att lagligen Ransaakas och afdömmas måtte uthj saaken emellan Mantals Commissarien och des Consorter sampt och Sal: Probstens och Kyrckioherdens Ehrewördige H:r Eliæ Petri Hollmij Erfwingar (katso 925), Angående Nådhåret effter Commissariens Swerfader Sal: Kyrckioherden i Nerpis H:r Larss Gallum ... att Sal: Probsten och Kyrckioherden skall hafwa wid till tredet i tiensten för een 50 åhr sedan uthtrengdt ifrån Prestegården och Nådhåhret och des Intraders opbördh, des Sal: Swer modher Gudhfruchtig Hustru Margeta Wargh medh fem stycken späda och fadherlöösa barn ... intygat att Kyrckioherden Sal: H:r Larss Gallus (katso 924) blifwit dödh om Sommaren och Sal: H:r Probsten, såsom Successor om winttern samma åhr ankommit hijt i Sochnen sampt emot wåren intagit Prästegården ... berettade uthj eedhstadh att enär Meerbemelte Probst åthskillige gångor warit hoos Moor utj Kalax för een 25 åhr sedhan och förr än Peer Jönsson blef Mågh hoos henne hafwer han uthfest att betala till henne, dedt han henne skylldig warit ... Sentens ... befrijes Sal: H:r Probstens Sterbhuus ifrån Commissariens Per Jönssons och hans Consortters prætention om Nådeåhret. Emot denne domb hafwer Commissarien Pehr Jönsson Kallm å sin och sine Consorters wegnar Lagl: och i Rätten tijdh Appellerat); KA mf. ES 2083 (ss 12) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 11.–14.7.1690 s. 34 (H:r Gabriel Kalm); KA mf. ES 2083 (ss 14) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 21.–22.1.1692 s. 80; KA mf. ES 2084 (ss 15) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 22.1.1693 s. 125 (Predikanten weedh Kårssnääs Capellet, wällärde H:r Gabriel Kallm, beswärade sigh öfwer sine åhörare der i Capell gället, att dhee een deehl icke behörigen fullgiöra sitt Contract af d: 2 Februarii 1684 om des intrader och löön, hwilket högwördige H:r Biskopen genom sin resolution af d: 11 April 1686 confirmerat, begiärandes dedt Rätten wille ähn ytterligare tillhålla dem fullgiöra sin plicht, dy som A:o 1687 d: 1 etc: Septemb: weedh Häradz Tinget är dömbdt i Saaken, vertaa (ss 9) 1.–3.9.1687 s. 106, 1681), 126 (Predikanten wedh Kårssnääs Capellet wällärde H:r Gabriel Kallm igenom Nämbdeman Jacob Oloffsson Gaf Rätten tillkänna dedt han ähr sinnat Optaga det hemmanet der i byn a ½ Mantahl skatt som Anders Sigfredhsson i Skattwraak och så gått som öde lembnat); KA mf. ES 2085 (ss 16) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 28.2.1694 s. 401 (På Wördige och Wällerde H:r Gabriel Kalms wegnar proponerade Notarien Mons:r Gabriel Brenner Att såssom H:r Gabriel, för det han wedh Korsnääs Capell är förordnat i stellet för H:r Johan Brenner 2113 som yngste Capellan är, att boo. Och der före honom är tillslagit Capellans Bohlet i Harfström att upbära der af årlige Uthskylder till des bättre Subsistence och Underhåldh. Så beklagar lijkwähl han, Att oansedt der nog swaga ägor äro moot Skatten under bem:te Capellans stoom, att han omöijel: fördristar hemmanet emoottaga förr än det besichtes); KA mf. ES 2085 (ss 18) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 20.1.1696 s. 87 (Capellanen wördige och wällärde H:r Gabriel Kalm insinuerade Cronones Befallningzmans besichtningz Skrifft af d: 24 Septemb: 1695 på Capellans Hemmanetz ägor i Harffström); KA mf. ES 2086 (ss 19) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 15.2.1697 s. 270; KA mf. ES 2087 (ss 19) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 14.8.1697 s. 57 (Kaalax), 76; KA mf. ES 2087 (ss 20) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 17.–18.1.1698 s. 141, Närpiön käräjät 26.–27.9.1698 s. 485; KA mf. ES 2088 (ss 21) Närpiön käräjät 14.–15.3.1699 s. 511, Närpiön käräjät 31.7.1699 s. 155; KA mf. ES 2089 (ss 23) Närpiön käräjät 12.–13.3.1701 s. 483 (Cappellanen wed Kårssnääs Capell, wördige och wällärde H:r Gabriel Kalm); KA mf. ES 2090 (ss 25) Närpiön käräjät 28.–29.8.1703 s. 715 (Capellanen wid Kårssnääs Capell, Wällärde H:r Johan Gåttleben 2897 hade fuller till detta Tingh låtit citera Capellanen H:r Gabriel Kalm för åthskillige måhl Angående Kårssnääs Capel bohls beboende), 720; KA mf. ES 2090 (ss 25) Närpiön ylim. käräjät 3.12.1703 s. 1085 (H:r Carl [Hoffreen] beropade sig uppå sin Swåger och Systerman Cappellanen H:r Gabriel Kalm); KA mf. ES 2090 (ss 26) Närpiön käräjät 6.–8.2.1704 s. 97; KA mf. ES 2091 (ss 26) Närpiön käräjät 19.–21.9.1704 s. 1156 (Capellanens här sammastädes wällärde H:r Gabriel Kalms Fullmechtige Andreas Backman); KA mf. ES 2092 (ss 28) Närpiön käräjät 12.–13.3.1706 s. 347 (Mantals commissarien wälbet:de Pehr Jönsson Kalm ... capellanen hederlig och wällärde H:r Gabriel Kalm företrädde, berättandess huruledes Commissarien blefwet af någon hastig Siukdom betagen, så att han intet förmåhr sielf komma tillstädes och sin Saak uthreda, uthan hafwer befalt bem: sin Son att upwijsa hans Rächningar); KA mf. ES 2092 (ss 29) Närpiön käräjät 3.–5.10.1707 s. 924 (Wåd Eld ... d: 10 Martii sidstl:), 952 (För detta Mantahls Commissarien Pehr Jönsson Kalm framlade i Rätten fölliande skrifft: Såssom wij underskrefne effter Gudz försyn I Jesu Nampn gamble och ålderstegne öfwer 70 åhrs ålder nu årklöse och siukelige som icke längre kunna huus hålla, lijkwähl nödwändiga och dageliga skiötsel betarfwa, och wij ingen närmare slächt, än nu warande wår K: Son H:r Gabriel Kalm, hwilken effter Sonl: plicht med sin hustrus upwachtning oss skiöta, ansa syta och föda till döder dag med sin dagelig wårdnad, altså effter moget betänckande här med honom till säker Egendom för sig och sina niuta och äga denne wår gård med Huus och Jord, qwitt och frij för alle andre wåre arfwingar oklandrat; men Elliest hwad Löös ören wid kommer, om så wore någre funnes effter wår dödz Begrafningar, lärer han wähl sina Systrars Barns andel weta att förnöja, alt detta sålunda aff oss slötz, effterlefwas och hållas och Confirmeras betyges wed Nampn och Signete: Datum Kalax d: 27 Martii 1703. Peer Kalm. W: L: D: G: ... hemmanet nu igenom en swår brand och wåd Eld är afbrendt ... brandstud ... Sedan detta således war aftalt och Commissarien war bort gången, ankom H: Gabriel Thauvonius 2796 och Kyrckioheerden i Lapfierd Mag:r Jacob Werander 4008 och berättade H:r Probsten, det han aff Capellanen H: Abraham Qwist 4241 uti Hwissboofiähl är ombedin, att gifwa honom tillkänna hwad här wed passerar, kunnandes H:r Probsten intet förtyga det han uti Commissariens K: Makas Sal: hust: Walborg Galles lijfz tijd hörde henne säija, det hon önskade, att hemmanet som war hennes bördejord, skulle icke allenast hennes Son H:r Gabriel, utan och hennes dåtter barn sam fält till arfz falla, Så förbehölt och H:r Pastor Werander, medhielparen i Lapfierd H: Daniel Roos 4389 sin rätt uppå föreskrefne Disposition Lagl: att tala, så wijda äfwen han hafwer Commissariens dotter dotter till hustru), 455; KA mf. ES 2093 (ss 30) Närpiön käräjät 11.2.1708 s. 154 (Capellanen härsammastädes wällärde H: Gabriel Kalm proponerade att någre hemman i Kalax by äro klufne under en Röök, och som dhe willia prætendera dubla lottar i Fiskerijen, ty förfrågar han sig hoos Rätten om ett sådant tillbod är lag lijkformigt? Ty underwistes närwarande Kalax boar att sielfwa Mantalen intet äro föröchte igenom slijke klyfningar, hwarföre den ena så wäl som den andra bör uptaga sin lott der effter som han äger dehl uti hemmanet i förmågo af det 4 Cap: B: B: LL:), 160 (Capellanen härsammastädes wällärde H: Gabriel Kalm, berättade sig till detta Ting hafwa låtit inkalla Bönderne Jacob Jacobsson och Matts Mattsson i Korsnäs, för det de skola förledne wåras ohemult förwidt hans hustru Magdalena Hoffreen för Landtlöperska); KA mf. ES 2093 (ss 31) Närpiön käräjät 21.–22.1.1709 s. 36, Närpiön käräjät 19.–21.8.1709 s. 502; KA mf. ES 2093 (ss 32) Närpiön käräjät 29.–31.1.1710 s. 74; KA mf. ES 2094 (ss 32) Närpiön käräjät 29.–31.1.1710 s. 90; KA mf. ES 2094 (ss 33) Närpiön käräjät 11.–13.2.1711 s. 80 (hans Caplans bohl i Finby), 87 (Såssom Capellanens wällärde H:r Gabriel Kalms hustru Magdalena Hoffreen förleden Sommar igenom döden affgången är, och hafwer lämnat omyndige barn effter sig ... deras Moderbroder Capellanen H: Carl Hoffreen). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 183 (XL); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #275. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 39; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2641D, 4012D; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 152; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #6136; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 193; Sursillin suku. Muita korjauksia ja lisäyksiä – Andra rättelser och tillägg. Genos 50 (1979) s. 29; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #7300 (leski), 8907 (1715); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1107.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Kalm. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2833>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.