Helsingin yliopisto

Tiedot

9.3.1742 David Platan 6834. * Savitaipaleella 24.8.1714. Vht: Savitaipaleen lukkari Anders Andersson Platan († 1744) ja N.N. Porvoon lukion oppilas 23.2.1737 – 8.2.1742. Ylioppilas Turussa 9.3.1742 Platan Dav. Vib _ 392. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1742 d. 9. Mart.] David Platan. Sacell. in Savitaipal. Vihitty papiksi Haminan hiippakunnassa 30.11.1744. — Savitaipaleen kirkkoherran apulainen 1744, kappalainen 1749. Varapastori 1767. † Savitaipaleella 16.8.1787.

Pso: 1750 Ingeborg Lydenius.

Appi: Ristiinan kappalainen Henrik Lydenius 5242 (yo 1713, † 1727).

Poika: apulaispappi, FM Petter Platan 8962 (yo 1771, † 1780).

Poika: Joutsenon kirkkoherra David Platan 8963 (yo 1771, † 1807).

Poika: ylioppilas Fabian Platan 9562 (yo 1778, † 1782).

Veljenpoika: vänrikki Fredrik Platan U1293.

Vävy: Savitaipaleen kirkkoherra Peter Adolf Europaeus 8966 (yo 1771, † 1825).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 150b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #631; KA mf. ES 1886 (ll 12) Tenholan käräjät 18.–19.9.1695 s. 461 (Dhet läth Klockaren wid Åbo dom Kyrckia Johan Platanus genom des hustru Maria Persdotter Fackt (vertaa 584), Inläggia en Reckning, hwar effter han fordrar af des Sahl: Swågers Anders Gustafssons och hans framledne Enckias hustru Chatarina Facktz i Kessuböhle, Sterbhuus för giorde Förstreckningar till dem, 1200 D:r 28 2/3 ö: Kopp:r Myndt ... deras Måg Hans Simonssonn, effter som han tillträdt både löst och fast effter bem: sine Swärförälldrar, och att han måtte uthi Nummis Kyrckia wid Åbo Låta i rettan tijdh begrafwa sin Swärmoder, hwilcken det på sitt yttersta skall hafwa begierdt, förmodandes der hoos, att han Platanus måtte effter hustru Chatarina Fachtz yttersta willia, hwar om åthskellige, af d: 10. Maij 1695. Attesterat, eller och hennes Son Anders [Turun kouluun 6.7.1691], som Platanus hoos sig hafwer och i Scholan håller, wara nermast till hemmanet och Rusthållet Kessuböhle, myös 22.–23.10.1697 s. 782 ja 4.–7.2.1698 s. 104. Anders Gustafsson oli ostanut Kesubölen langoltaan, jonka isä oli kappalainen Zacharias Gråå, (ll 7) Tenholan käräjät 9.–10.1.1683 f. 8 ja 27.–29.10.1683 f. 195. Vertaa V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925), KO 23/1 1707 ja 29/7 1711); KA mf. ES 1727 (bb 26) Sysmän käräjät 7.–8.5.1706 f. 57 (Ehuruwähl Soldaten Michell Erssonn Kurd nu för Rätta angaaf sin hustru Platana för otudt, både i anseende af dett, hon burit sitt foster 4 á 5 wekor öfwer then ordinarie tijden ... i anseende af allt detta frijkallas hon Christina Platana för detta sin Mans angifwande). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 10 (XCIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XV 1742–1747 (julk. V-M. Autio, 1968) s. 48; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #212; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 89. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 268; K. Väänänen, Vanhan Suomen papisto. SKHST 95 (1975) #279; Släktbok, Ny följd III. SSLS 503 (utg. J. Pousar, 1982–2003) sp. 476 (Platan-Plathan Tab. 3); H. Särkkä, Savitaipaleen Chartae Sigillatae -luettelot. Genos 78 (2007) s. 19 (åhr 1750).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: David Platan. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=6834>. Luettu 25.6.2024.

Ks. myös viittausohje.