Helsingin yliopisto

Tiedot

(1647) Henrik Gråå Henricus Benedicti, Tenalensis 584. Vht: majuri Bengt Henriksson Gråå (Tenholan kirkkoherran poika, † 1646) ja Katarina Knutsdotter Witting tämän 1. avioliitossa. Näytteli Chronanderin ylioppilaskomediassa Surge 6.5.1647 Henricus B. Gråå. — Pohjanmaan jalkaväkirykmentin (Gust. Hornin, myöh. Detl. Hauenschildtin rykm.) rykmentinkirjuri (1663), samalla Pohjanmaan maakapteeni 1679. Oulun ja Kajaanin linnojen komendantti 1693. ‡ Oulussa 25.3.1698.

Pso: 1:o N.N.; 2:o 1668 Elsa Claesdotter Jenderjan († 1697).

Serkku: Kokkolan kaupunginsihteeri, raatimies Knut Vitting 1152 (yo 1656/57, † 1681).

Poika: Oulun pormestari Gabriel Gråå 2818 (yo 1679, † 1715).

Poika: sotatuomari Henrik Gråå 3397 (yo 1687, † 1704).

Vävy: kihlakunnantuomari Jakob Pontus Tavast, v:sta 1687 Tavaststjerna 2497 (yo 1676, † 1716).

Vävy: rykmentinkirjuri Isak Brennerus, myöh. Brenner 3142 (yo 1684, † 1700).

Vävy: Kajaanin pormestari, kruununvouti Johan Tammelander U451 († 1714).

Vävy: Turun hovioikeuden asessori Johan Costianus, myöh. Costian 3934 (yo 1693, † 1744).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 29.4.1643 f. 52 (Till Landzhöffdingen Arffwedh Horn att inrymma Majoren Bengt Grå en gårdh till H. K. M:ts widare ratification), 11.10.1646 f. 576 (katso 1114), 24.7.1651 f. 201 (Lijfztijdz frijheet för Lieutenanten Gabriel Forsman på någre hemman i Österbottn ... byen Tärfwajärfwi ben:dh uti Österbottn och Chronby Sochn belägen), 25.3.1657 f. 321 (Bref till Borgmästare och Rådh i Åbo för Sahl. Petter Wellansson Fachtz enkia H. Sophia [Hindrichsdotter] emot hennes Mans Factor i Amsterdam Clas Clopper), 6.8.1663 f. 260 (Confirmation på Commendantzplatzen i Uhloborg för Gabriel Matzson Forssman), 4.8.1669 f. 158 (Donation för Regements Skrifwaren Hindrich Gråå och hans Syskon ... Wij i detta wårt öpne brefz krafft skänke och gifwe dem och i synnerheet Regementz Skrifwaren Hindrich Gråå, som Os i 5 Åhrs tijdh för Lieutenant under Österbotniske Regimente tient haf:r Tärfuiarby be:dt i Cronby Sokn, som deras stiuffader Commendanten på Ulaborg Gabriel Matzsson Forssman och deras Moder her till innehafft), 19.8.1682 f. 554 (Kongl. Maij:tz Nådige Resolution på det Memorial som Capitenerne af Österbottns Regemente, dhe Ehrlige och Manhafftige Witting och Hindrich Gråå effter vndfångne ordres vnderdånigst insinuerat), 29.6.1685 f. 348 (Confirmation för Hindrich Gråå på Landz Capitains Chargen i Österbottn ... Wij Carl etc. Giörom witterligit att såsom Generalen Wählborne Carl Sparre har wid dhen honom A:o 1679 updragne General Munstringz förrättningen i Österbottn befullmächtigat för detta Lieutenanten Ehrlig och Manhafftigh Hindrich Gråå till att wara Landz Capiten dersammastädes, iempte det att han förwalltar Regiementz Skrifware tiensten under Österbottns Infanterie. Och Generalen Welborne Jöran Sperling gifwer honom det gode loford att han uti sine Tienster och Beställningar ähr icke allenast flijtig skickelig och Capabel, uthan och giör Oss dher wid uti en och annor måtto god nytta och Tienst, warandes nödigt, medan Regementet ähr heelt uthom landz att någon är hemma i Landet som emottager dhe nyskrefne, håller Manskapet tillhopa, dhem uti dhe nye handgrepen med giewähret underwijsar, och alle uth Commenderingar med efftertryck befrämjer; Altså hafwom Wij låtit Oss sådant i Nåder behaga, och fördenskull i anseende till förber:de skiähl och motiver confirmere bem:te Capitenen Hinrich Gråå samma hans wählfångne och wählförtiänte Landz Capitens Fullmacht med Nådig försäkring att han derwid rohligen och obehindrat förblifwa skall ...), 4.8.1693 f. 460 (Commendants Fullmacht för Capit. Hindrich Gråå ... såsom Commendants bestellningen på Cajanaborg förmedelst Christoffer Bulous dödelige frånfälle för någon tijd sedan är blefwen vacant och ledig), 13.4.1694 f. 271 (Till Cammar Collegium swar på Cammar Rättens bref angående Regementzskrifwaren Grås Gravation för 71 t:r förolyckad Spannemåhl), 15.6.1697 f. 360 (Till Landshöfdingen Ehrenschöld swar, om Commendanten Henric Grås lijfztijds förläning ... 4 1/4 Mantal eller hemman i Croneby Sochn), 17.3.1698 f. 211 (Commendants fullmacht på Cajanaborg för Major Jacob Skruf ... medelst Hindrich Gråås dödeliga afgång Commendantskapet på Cajanaborgz fästning i Österbottn är kommit at blifwa ledigt), 17.3.1698 f. 212, 31.7.1699 f. 249 (Commendants Fullmackt på Cajanaborg för Capitain Nils Silfwerbagge ... medelst Majorens Jacob Sckrufs dödelige frånfälle Commendants beställningen på Cajanaborg i Österbottn är kommen at blifwa ledig); KA mf. ES 1881 (ll 2) Pohjan, Tenholan ja Karjalohjan käräjät 26.10.1638 f. 135v (Majoren Bäncht Gråå, beskyller sin Fadher Kyrkieherden her Hindrich i Tenala för det han hafuer afhent ifrån honom någre 100 D: Penningar, huilke han gaf hono: wthi förwarningh, ner han reste senest till Tysklandh), Tenholan ym. käräjät 13.–14.8.1641 f. 195v (Majoren Bengdt Gråå, begieradhe at uptaga 3. Ödis Hemman i Gretterby); KA mf. ES 1720 (bb 4) Tenholan käräjät 20.10.1645 f. 62 (Framträdde, Petter Fachtt (vertaa 6834), Bårgare och Inwånare i Åbo Stadh, och Inladhe den Höglåfligh K:ge H: Rättz breff ... der Uthinnan förmeles, At Petter Fachtt sigh beswärar, att hans Swåger Bengt Gråå, skall hafua Skifft arffuet, effter Sahl: Her Hindrichz dödh), 66v; KA mf. ES 1746–1747 (cc 6) Piikkiön ja Kaarinan käräjät 3.–4.3.1645 f. 94v (et Sigfridh Jörenssons Heradzdoom Dat: 1631. den 20. Maji, lydhandes at ... Welb: Bengdt Grås Fadher b:dh Her Hendrich Grå i Tenala), Perniön käräjät 2.–3.5.1645 f. 463v (Maijorens Manhafftigh Bengt Grååns Sånn Lyderth be:dt framlade sin faders schrift); KA mf. ES 2113 (tt 2) Saloisten käräjät 26.–28.8.1678 s. 180 (Regementz Skrifwaren Wälb:de Hendrich Gråå); KA mf. ES 2082 (ss 8) Vöyrin käräjät 18.–19.2.1686 s. 187 (Capitein och Regementzskrifwaren welbetrodde Henrich Gråå); KA mf. ES 2083 (ss 12) Isonkyrön käräjät 23.–26.8.1690 s. 344; KA mf. ES 1538 (z 16) Turun RO 11.5.1646 s. 246 (Anno 1645 den 19 Aprilis Företrädde Majoren Bengt Grå och begiärade det Chiämnärs doomen, som war aff sagdt den 5 dito, emillan honom och Peter Wilhelmsson Facht, och han den 14 här uthi Rätten insinuerat, nu måtte warda upläsen), s. 250 (Sentens. Uthi den appellerade Saak ifrån Chiämnärs Cammaren emellan Majoren framledne Bengt Gråes Arffwingar Kärande, och Peter Wilhelmsson Facht Swarande); KA mf. ES 2031 (rr 11) Limingan käräjät 16.–18.7.1663 f. 289v (Företrädde Regementz skrifwaren Hindrich Gråå och beswerade sig öfwer trenne Såldater); KA mf. ES 2032 (rr 12) Oulun käräjät 9.–12.7.1670 f. 441v (före detta Commendantens Sahl: Gabriel Forsmans efterlefuerska dygdesamme hustru Brita Peersd:r ... hustru Brita Persdotters Fulmechtige Auscultanten i den Kongl: Hoffrätt Olaus Hamnius 1890 swarade); KA mf. ES 2032 (rr 13) Iin käräjät 1.–5.7.1673 f. 245v (Regementz Secreterens Wäll:t Hindrich Grås anmodan); KA mf. ES 2033 (rr 13) Limingan käräjät 7.–8.7.1673 f. 424v; KA mf. ES 2036 (rr 23) Kruunupyyn, Kokkolan ja Kälviän käräjät 7.–9.9.1686 s. 556 (Företrädde Sahl: Niels Grååss Enckia Margeta Erichzdotter i Kåuster, gifwandes Rätten till känna dhet hennes 5/8 Mantahls hemman i forna tijdher effter fiskie Wattnet blifwit Skattlagder, huilket nu Aldehles förswunnit och oplandat ähr); KA mf. ES 2038 (rr 31) Paltamon käräjät 23.–25.6.1694 s. 40 (Commendanten på Cajanaborgh Edell och Manhafftigh Henrich Gråå); KA mf. ES 2039 (rr 33) Limingan käräjät 21.–23.7.1696 s. 91 (H:r Commendantens Henrich Gråås hustru Elsa Jenderian ... för tijden är i Stockhollm stadder), Paltamon käräjät 8.–10.8.1696 s. 144 (Slottz Brooernes reparation här på Cajanaborgh); KA mf. ES 2040 (rr 34) Oulun ylim. RO 9.3.1697 s. 387–416 (öfwer Saacken emellan Bårgaren här sammastädes Oloff Sigfredsson Teppåi, Commendanten på Cajanaborgh Edell och Manhaftig Henrich Gråå, Landz Cammeraren Högwälachtat Henrich Curnovius och Kyrckioheerdens Sahl: Zachariæ Ulhegij 1850 Effterlefwerska, dygdesamma Matrona hust: Margaretha Lyttrea, angående een Åker, medh meera der af dependerar, dhe äre twistige om); KA mf. ES 2040 (rr 35) Oulun ylim. RO 15.3.1698 s. 1132 (Commendanten Edell och Mannhafftig Sahl: Henrich Gråå); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 11.6.1670 (Framträdde een Stadzens Borgare Olof Bärgh be:d berättandes huruledes hans hustrus broder framledne Commendanten på Uhlabårgh Gabriell Matsson benemd skall wara genom döden afgången, effter hwilken han förmeenar sigh på sin hustrus wägnar hafwa någon Arfz rätt at prætendera, begärandes dy att honom till sin resas der hän fortsättiandhe måtte af Rätten blifwa it Resepass meddelt, hwilket honom är wordet sanningen till styrcke bewilliat), Helsingin RO 1.10.1670 (Olof Peersson Bergh); KA mf. ES 1240 (g 5) Helsingin RO 9.2.1674 (fordom Tullnern Olof Persson Bergh). — J. Chronander, Surge (1647); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #9072; O. Manninen, Kajaanin asukkaat 1651–1750. SSJ 33 (1981) s. 28; V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 79 (2008) s. 38 (TRO 14.4.1645: Majuri Bengt Gråålla ja hänen langollaan Petter Wellamsson Fachtilla oli riitaa velasta).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Gråå. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=584>. Luettu 23.5.2024.

Ks. myös viittausohje.