Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1744 Samuel Birling 6964. * Ilmajoella 8.2.1726. Vht: Ilmajoen Peltoniemen talollinen, kestikievarinpitäjä ja valtiopäivämies Johan Johansson Birling († 1738) ja Brita Esaiasdotter Peldan. Vaasan triviaalikoulun oppilas 14.2.1735 – 1.1744 (Aboam). Ylioppilas Turussa kl. 1744 Birling Sam. Obotn _ 398. Pohjalaisen osakunnan jäsen 1744 [1744] Samuel Birling. Disputationem Mag. Hannelii de elasticitate respondens defendit. pro gradu de usu frigoris sub præsidio Prof. Mennander disputavit. Magister 1748. 1757. sacros subiit ordines. | Sacellanus in Ilmola constitutus. decessit 1764. Respondentti 26.4.1746 pro exercitio, pr. Salomon Hannelius 6752. Respondentti 18.6.1748 pro gradu, pr. Karl Fredrik Mennander 5638. FM 3.8.1748. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 17.8.1757. — Ilmajoen vt. kappalainen 1757, vakinainen s.v. † Ilmajoella 1.5.1764.

Pso: 1759 Elisabet Rein tämän 1. avioliitossa († 1808).

Pson seur. aviomies: Ilmajoen kirkkoherra, FM Gabriel Alcenius 7695 (yo 1752, † 1804).

Appi: Vähänkyrön kappalainen Karl Rein 5738 (yo 1730, † 1781).

Poika: Kauhavan kappalainen Samuel Fredrik Birling 9647 (yo 1779, † 1808).

Poika: koululainen Karl Johan Birling U1295 († 1779).

Veljenpoika: Ilmajoen ent. nimismies Salomon Birling 9623 (yo 1778, † 1813).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 24b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #833; HYKA TAA Ej, Uskollisuudenvalat Aadolf Fredrikille (19.6.1752); KA mf. ES 2079 (ss 3) Ilmajoen käräjät 10.–11.3.1673 f. 19 (Tålfmannen Johan Bertillsson Birilaus), Lapuan käräjät 15.–18.10.1673 f. 18 (Johan Bertillsson ifrån Ilmola Sochn och Päldoniemj by ... Hanss Sal: Fader Bertill Staphanson); KA mf. ES 2083 (ss 12) Ilmajoen käräjät 19.–22.7.1690 s. 55 (Kyrckiowärden Johan Birilæus); KA mf. ES 2083 (ss 13) Ilmajoen käräjät 9.–10.6.1691 s. 45 (Isaach Valentinsson i Peldoniemj Kiärde till Brodren Esaias Valentinson om 52 D:r K: m:t, som han utj arfs inventario Upföra låtit, att hafwa förstreckt sin Sahl: Fader, som han meentte obewijsligit wara); KA mf. ES 2083 (ss 14) Ilmajoen käräjät 15.1.1692 s. 39, 54; KA mf. ES 2084 (ss 14) Ilmajoen käräjät 6.8.1692 s. 125; KA mf. ES 2087 (ss 21) Isonkyrön käräjät 13.–14.1.1699 s. 21 (Thomas Michelson ifrån Wendelä (vertaa 34) inlade uthi Rätten fölliande skrifftel: disposition, Angående des Skatte Hemmans besittiande: Emedan mitt åsittiande Bördehemman är uthi stoor skuld 1:o fördiupat, den Jagh 2:o som ålderstijgen är icke förmår eller som migh i framtijden mechta ährläggia, hwarföre iagh och på det Hemmanet icke uthi främmande händer lända må, nödgas migh till hielp och Mågh Antaga Thomas Michelson ifrån Illmola /: och Johan Bertilsons Birilæi Syster Sohn :/ som een synnerlig flijt, till Hemmanetz Cultur och uthlagornes Afbetalande ehrwijst ... Attestere Hindrich Thomason, Thomas Michelsons Sohn Wendelius ... Så togs och ad notam att Thomasses Sohn Hindrich ifrån Wasa försäckrade sin Swåger, att dhen præference som han fram för sin Syster till Hemmanetz besittiande hafwer, här medelst skall annulerad och uphäfwen wara); KA mf. ES 2088 (ss 21) Ilmajoen käräjät 20.7.1699 s. 53 (Johan Michelson i Peldoniemj och Anna Thomas dåtter i Reuskelä prætenderade uthaff Johan Johansson Birilæus sitt Mödernes Arff som blefwet hoos deras Sahl: Moor broor Johan Bertilson Birilæus, innestående); KA mf. ES 2088 (ss 22) Ilmajoen käräjät 17.9.1700 s. 884 (Jacob Thomassons och des med Arfwingars ifrån Hannuxela laga Fullmechtige Mons:r Caspar Porthan, kierde till Johan Johansson i Birilæ och Pehr Jöranson Säppälä, Angående deras Systers Sahl: hustru Susanna Thomas dåtters [Sahl: Ehrlig och förståndig Johan Bertilsons Birilæi Effterlåtne Enckia] egendoom och Qwarlåtenskap ... Aldenstund hoon barnlöös genom döden affgången är. Stiuffsonen Johan och Mågen Pehr Swarade); KA mf. ES 2092 (ss 28) Ilmajoen käräjät 2.–3.3.1706 s. 287 (för detta Kyrckiowärden Johan Birilæus); KA mf. ES 2093 (ss 31) Ilmajoen käräjät 29.–30.1.1709 s. 95 (Sal: Johan Birilæi Arfwingar Carl Simonsson och Simon Pehrsson fordrade effter Birilæi geldbook aff Mattz Lewo någon geld); KA mf. ES 2095 (ss 34) Ilmajoen käräjät 16.–19.8.1712 s. 642 (Giestgifwaren Esaias Vallentinsson ifrån Peldoniemi ... brandstud). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 14 (XCV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XV 1742–1747 (julk. V-M. Autio, 1968) s. 99, 119, 211; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 181 (Conditionerar i Nyland.); O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #417; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja II 1721–1770 (1947) #833; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 42. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 60; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #671G, 1539R, 2403R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Ilmajoki; J. Sarvela, Jaakko Ilkan suku. SSV 41 (1980) s. 53.

Doria gratulantti

Päivitetty 25.8.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Birling. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=6964>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.