Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Olof Arenius Olaus Magni, Vermlandus 34. * Ölmehäradissa noin 1612. Vht: talollinen Ölmehäradin eli Ölmen pitäjän Sannassa Måns ja Ingeborg Larsdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1640 Arenius Ol. Magni [_ 2]. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 1643. — Presidentti Jöns Kurckin kotisaarnaaja Turussa 1643. Maalahden kirkkoherra 1649. Saarnaaja pappeinkokouksessa Vaasassa 1657 ja 1680. Valtiopäivämies 1660. † Maalahdessa 7.8.1682.

Pso: Katarina Bachster († 1704).

Pikkuserkku: Bolstadin kirkkoherra, FM Petter Gyllenius 647 (yo 1648, † 1675).

Veli: Eckerön kappalainen Per Arenius 35 (yo 1640, † 1686).

Poika: Maalahden kirkkoherra Tomas Arenius 2239 (yo 1672/73, † 1692).

Vävy: Laihian kirkkoherra Kristian Chyraeus, myöh. Laibeck 395 (yo 1644, † 1688).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 11a; KA valtakunnanregistratuura 19.12.1661 f. 161 (Privilegium för Kyrkioherden Olao Magni Arenio på hans Passions Postilla ... han ärnar låtha af trycket afgå een book Passions Postilla benembd, som han sielff giort och sammansatt hafwer), 11.6.1681 f. 452; KA mf. ES 1922 (mm 7) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 10.–12.2.1652 f. 315v; KA mf. ES 2029 (rr 7) Mustasaaren ja Maalahden käräjät 2.9.1650 f. 173v (Kyrkioherden j Malax h:r Olof Magnj besuäradhe sigh at Erich Matzson j Ytter Malax skulle hafua Illa slagit hans häst), 179, Maalahden käräjät 16.–17.9.1652 f. 587; KA mf. ES 2029 (rr 8) Maalahden käräjät 7.9.1653 f. 165v (Befalningzman w:tt Isrell Staffansson (katso 577) kärade till Kyrkeherden i Malax H: Oluf det han hade förhållit hos sigh Olefrerat 15 T:r wederlagz Spannemål som wnder Cronan ähr revocerat pro A:o 1649), Maalahden käräjät 4.–5.3.1654 f. 356v, Maalahden käräjät 17.7.1654 f. 365 (Kyrckioheerden her Oloff beswärade sigh högeligen öfwer dhe Solfwebor för dedt dhe nästförleden Wåhr et åhr sedan uthan nogons loff och minne, hafwa opbrutit Solfwe kyrckians kista låås, som Kyrckioheerden hade nyckilen åth; där till dhe Solfwoboar swaradhe och tillstodo sigh dedt giort hafwer, och tagit där uth peng:r 40 D:r Kopp: M:t till Målarens lööhn som hade målat dheras Kyrckia, effter såssom Kyrckieheerden wedh sitt affreesande åth Stockholm hade dhem förwägran bådhe nyckilen och penningarna); KA mf. ES 2030 (rr 9) Maalahden käräjät 23.–24.1.1655 f. 195 (Hendrich Jacobsson ifrån Waaza bewiste nu för ett åhr sedan Ländt Kyrkioherden Her Oloff uthj Ståckholm Penningar 19 Dahl:r K: M:t), 195v (Effter Kyrkioherdens skäligh anhållande förbödz dee Wargööboar medh flera Sochnemän wedh 40 m:rs straff Intett om Sabaten Fiskia för ähn Solen ähr Nedergången); KA mf. ES 2030 (rr 10) Maalahden käräjät 10.2.1657 f. 276 (Kyrckioherden H:r Olof Magnj gaff tillkänna huru såssom Matz Stårmens Hustru Gertrudh Hansd:r ähr anklagat wedh senast Probste Tingh af hennes grannar, Michel Nielssån, Markus Matssån, och Jören Eskelssån, at hafua brukat wijdzskepelsse nästförleden Michelsmesså Natt och sändt tree stycken sijne omyndige barn utj deras Ladur dee der hwar sin böla höö hämptat ... dy rätten henne ifrån tyfnaden eij befrija kunde, uthan afsades botha 6 öre Snattare boot effter 11 Cap:ll I T: B: medhan dedt höö eij wärderas kunde. Och om dedt widzskepelsse hoon deruthinnan öfwat remitterades under Kyrckiorätt), Maalahden käräjät 7.–8.1.1658 f. 489v, 494; KA mf. ES 2079 (ss 3) Maalahden käräjät 22.–23.2.1675 s. 169, 177; KA mf. ES 2080 (ss 4) Maalahden käräjät 22.–23.2.1681 s. 155; KA mf. ES 2081 (ss 5) Maalahden käräjät 13.–14.2.1683 s. 31 (katso 2239), Maalahden käräjät 7.–8.8.1683 s. 32 (Sal: Kyrckioherdens, H:r Olai Areni Enckia, hustru Chatarina Bachster); KA mf. ES 2082 (ss 8) Ylim. tutkinta Maalahden pappilassa 24.3.1686 s. 281; KA mf. ES 2083 (ss 12) Mustasaaren käräjät 13.–16.8.1690 s. 250 (Sochneskrif: Johan Rimahl); KA mf. ES 2083 (ss 13) Maalahden käräjät 20.6.1691 s. 95 (Kyrckioherdens Sahl: H:r Olaj Arenij änckias Fullmechtige Mågen Johan Rimahl); KA mf. ES 2084 (ss 14) Maalahden käräjät 20.8.1692 s. 189; KA mf. ES 2084 (ss 15) Mustasaaren käräjät 7.–10.1.1693 s. 16 (Sochneskrifwaren Johan Rimahl förmantes till flijtigheet weedh sin tienstz Opwachtande); KA mf. ES 2085 (ss 16) Mustasaaren käräjät 12.2.1694 s. 306, Maalahden käräjät 19.9.1694 s. 383; KA mf. ES 2087 (ss 19) Laihian käräjät 26.3.1697 s. 407 (Handels Mannen i Waasa Wähl:tt Simon Michelson, befullmechtigad af sin Swär Moder, Dygdesamme Matrona, Hustru Catharina Baxter fordrade uthaf sin dåtters Sahl: Ingeborgh Arenia Sterbhuus 600 D:r K:m:t, katso 395); KA mf. ES 2087 (ss 20) Isonkyrön käräjät 7.–8.3.1698 s. 479 (Sahl: Simon Michelsons Enkias, hustru Brita Arenia Fullmechtig, Handels Mannen wählachtad Conrad Oluffson ifrån Wasa, fordrade uthaf Thomas Mickelsson i Wendelä (vertaa 6964) 408 D: 31½ ö: K:m:, som Thomases Broder bemelte Sahl: Simon, mäst till Crono uthlagor honom förstreckt hafwer), Maalahden käräjät 9.–10.9.1698 s. 336 (Sochneskrifwaren Johan Rimahl, kärde till sin Faarbroders Eljas Rimals Enckia, hustru Brita Anders dåtter i Rimahl, katso 4640), Laihian käräjät 12.9.1698 s. 384 (Monsieur Esaias Groop 4248, befullmechtigad uthaff dygdesamme Matrona, hustru Catharina Backster, beswärade sigh öfwer Landz Capitein Manhafftig Jochim Fredrich von Nessen ... Jungfru Christina Laibeck); KA mf. ES 2088 (ss 22) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 15.–16.1.1700 s. 99 (Petrus Arenius som och alt åfwanbemält åhörde att betyga); KA mf. ES 2091 (ss 27) Närpiön käräjät 6.–7.3.1705 s. 1378 (Sochneskrifwaren i Mustasari Sochn Johan Rimahl). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 8, 135; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 1 (I); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 17, 29, 34, 50; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 270, 300, 329, 377, 421. — J. Schefferus, Svecia literata (1680) p. 231; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 41; O. Schalin, Kulthistoriska studier till belysande av reformationens genomförande i Finland. Del I. SSLS 305 (1946) s. 81 (Enchiridion [Psalmbok] 1627 i Malax kyrkoarkiv); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2774D, 3926D; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 61; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #317–326, 1020D, 2364D, 3360H (‡ [1684]); Suomen kansallisbiografia 1 (2003) s. 360; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 37.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Olof Arenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=34>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.