Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1650 Joakim Nycopensis Joachimus Nicolai 744. Vht: Viipurin piispa, FM Nils Nycopensis U20 († 1664) ja Katarina Joakimsdotter Iheringius. Ylioppilas Turussa kl. 1650 [Nycopensis] Joachim. Nicolai _ 36. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1652 – sl. 1652. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1653 – kl. 1654. Ylimmän luokan stipendiaatti sl. 1654 – sl. 1655. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1657 – sl. 1658. Oraatio palmusunnuntaina 4.4.1658. Ylioppilas Uppsalassa 14.12.1660 Joachim Nycopensis Nic. Fil. Filius Episcopi Viburgensis. Respondentti 26.3.1664 pro gradu, pr. Anders Thuronius 663. FM Turussa 24.5.1664 ultimus. — Viipurin lukion matematiikan lehtori 1662, samalla fysiikan ja logiikan lehtori 1667. † Viipurissa 30.11.1671.

Pso: 1:o Anna; 2:o Maria Meijer (jäi leskeksi).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 140b; KA valtakunnanregistratuura 23.8.1667 f. 186 (Fullmakt för Mag. Joachimo N. Nycopensi, att jempte Matheseos Lecturam, den han förwaltar, och så wara Lector Physices och Logices vti Wijborgz Gymnasio), 11.7.1670 f. 455 (Till Cammaren för een Lector i Wijborgh om sin förste tiensteåhrs löhn ... Joachimus Nicopensis Lector i Wijborgh underdånigst ansökt at kunna sin förste Tiensteåhrslön de Anno 1665 åthniuta), 14.6.1673 f. 105 (Till Biskopen och samptel. Consistoriales i Wijborg för Hust. Maria Meijer); KA mf. ES 1835 (jj 11) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 6.–8.6.1664 s. 89 (Sal: Biskopens Son M:r Joachim Nicolaj hafuer bydt medh Hindrich Junno een häst); KA mf. ES 1836 (jj 12) Viipurin pitäjän käräjät 19.–20.5.1665 s. 20 (Förekom Lector Scholæ M:r Jochim Nycopensis och inlade Befalningzmannens Anders Johanssons Inrymbningz Skrifft aff Dato d: 6 Maij innewahrande Åhr, hwaruthinnan honom inrymmes 2:ne Ödes Hemman i Wijborgz Sochn och Hapanansaarj belägne); KA mf. ES 1837 (jj 16) Viipurin pitäjän käräjät 27.–28.5.1670 s. 66; KA mf. ES 1838 (jj 22) Viipurin pitäjän käräjät 8.–10.7.1680 s. 14 (Capit:n Gustaff Gadde föredrogh: hurusåsom han hadhe, för någre åhr sedan, till handlat sigh af Lectore Sahl: M:r Jochim Nycopense itt dragone hemman aff 1/3 Skatt å Hapanansari belägit, som ber:de Nycopensis aff ödhe optagit). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 214 (18.2.1654, opponerade), 234, 240; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia III (1889) s. 134 (23.8.1667, Fullmackt; myös IV s. 177); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 45 (X); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 10 (X); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 526; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 73, 132, 134, 135, 138, 139 (25.11.1658), 148–150, 169; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 319; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 165; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia IV (1901) s. 184, 195 (14.6.1673, ... Änkia Hustru Maria Meijer ... med monge små barn); O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 163 (5.12.1671, Mag. Jochim Nycopensis, begr. i kyrckian); J. Lagerholm, Södermanland-Närkes nation (1933) s. 69 #702. — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 443; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 320, 322; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 953 (Nycopensis Taulu 2); Släktbok I. SSLS 107 (utg. A. Wilskman, 1912–16) sp. 438 (Nycopensis Tab. 3); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3945R, 4340G; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2733, 3805R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Joakim Nycopensis. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=744>. Luettu 18.6.2024.

Ks. myös viittausohje.