Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 17.12.1629 Nils Nycopensis Nicolaus Laurentii, Nycopensis U20. Kotoisin Nyköpingistä. Nyköpingin koulun oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 17.12.1629 Nicolaus Laurentij Nicopens. | postea Episc. Viburg. Ylioppilas Tartossa 24.4.1632 ‹Tämä?› Aritander, Nicolaus. Respondentti Tartossa 16.11.1632 (Nicolaus Laurentii Nycopensis), pr. teol. prof. Georg. Mancelius. Respondentti Tartossa 1632, pr. teol. prof. Andr. Virginius. Respondentti Tartossa 22.7.1633, pr. teol. prof. Georg. Mancelius. Respondentti Tartossa 1633 pro gradu, pr. logiikan ja etiikan prof. Mich. Savonius. FM Tartossa noin 1633. Respondentti Tartossa, pr. Andr. Virginius. Oraatio Tartossa 25.2.1636. Oraatio Tartossa 9.6.1637. Opiskeli saksalaisissa yliopistoissa. — Södermanlandin maakunnan inspehtori 1643 (vielä 1653). Fil. tiedek. promoottori 1650. — Strängnäsin lukion kaunopuheisuuden lehtori 1635. Ehkä lyhyen aikaa Nyköpingin koulun konrehtorina. Turun akatemian logiikan ja metafysiikan professori 1640, toinen teologian professori 1650 (virkaan 1652), samalla Turun tuomiokapitulin jäsen 1651 ja palkkapitäjänsä Sauvon kirkkoherra 1652. Akatemian rehtori 1648–49 ja 1656–57. Viipurin hiippakunnan piispa 1658, samalla palkkapitäjänsä Lappeen seurakunnan ja Luumäen kappelin kirkkoherra 1660. Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Turussa 1646. Valtiopäivämies 1651, 1654, 1655 ja 1660. † valtiopäivämatkan alussa 23.4.1664.

Pso: (jo 1639) Katarina Joakimsdotter Iheringius († 1666).

Veli: Helsingin kirkkoherra, FM Anders Nycopensis 2 (yo 1640, † 1688).

Poika: Viipurin lukion lehtori, FM Joakim Nycopensis 744 (yo 1650, † 1671).

Poika: Uudenkirkon Vl. kirkkoherra Nils Nycopensis 1135 (yo (1656), † ~1685).

Poika: luutnantti Lars Nycopensis, myöh. Lindh 1136 (yo (1656), † 1675).

Poika: Köpingin oikeuspormestari Kristian Nycopensis 1893 (yo 1667, † 1680).

Poika: Parikkalan kirkkoherra Samuel Nycopensis 2333 (yo 1674, † 1688).

Tyttärenpoika: komissaari Petter Petrinus 4538 (yo 1700, † 1750).

Lanko: kenraalikuvernementinsihteeri Kristian Iheringius, aatel. 1673 Lilliering 39 (yo 1640, † 1697).

Vävy: Viipurin lukion lehtori, FM Mårten Agrelius 884 (yo 1652, † 1661).

Vävy: Mikkelin kirkkoherra, FM Anders Strandenius 1560 (yo 1662, † 1688).

Vävy: Nevanlinnan kirkkoherra, FM Benjamin Krook 1691 (yo (1664), † 1675).

/ Tengström (1836) ja Akiander (1868) ovat nähtävästi sekoittaneet osia Nycopensiksen tiedoista kaima Malmeniuksen kanssa. Uppsalassa opiskellut Nicolaus Laurentii Malmenius mainitaan erheellisesti Tarton maisteriksi 1635 (Elgenstierna, vrt. oikaisu: S. Söderhielm, Ätten Söderhielm I, 1961, s. 25) ja hän † Strängnäsin lukion teologian lehtorina 1650. Malmenius on aatelisten Söderhielm- ja Cedercrantz-sukujen kantaisä. /

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 30.10.1650 f. 478 (Fullmacht för M:r Nicolao Laurentij, att wara Secundus Professor Theologiæ uthi Åboo), 31.10.1656 f. 271 (Till Consistoriummet i Wijborg att dhe trädha tillsamma och votera om een ny Biskop, och sedhan gifwa Kongl. Maij:t derom underdånige berättelsse), 12.5.1658 f. 13 (Biskops Fullmacht på Wiborg för Mg:r Nicolao Nycopense), 23.7.1664 f. 107 (Öppet breff för Bispens uthi Wiborg Sahl. M:r Nilss Nicopensis Enkia, H. Catharina Jochims dotter Ihring, opå 2 Nådeåhr); KA mf. ES 1834 (jj 7) Säkkijärven käräjät 1.–2.12.1659 f. 565v (Framträdde Biskopens i Wijborgh, Högwördigh M:ri Nicolaj Fullmechtige H:r Erich Cupræus (katso 2528), sampt Aptmannen på Willajokj Ernest Mårtensson, och påminte Retten om een Syn som förledne Sommar är Hollen oppå een Engz hollma, Wålensarj ben:dt, Hwilken Engz holma Biskopens Landbonde oppå Tekarsarj bergat hafwer; Och Ernest Mårtensson förmäler hafwa legat under Mellansaarj, som är Sahl: H:r Jöran Paikuls Erfwingars frelsse, och een rumb tijdh ödhe legat haf:r); KA mf. ES 1835 (jj 8) Säkkijärven käräjät 13.–14.3.1660 s. 7, Katselmus 18.5.1661 s. 57 (emellan den Sal: Herres och för detta Generals Högwälborne H:r Jören Paikuls Ärfwingars Inspector och Ombudzman W:tt Ernest Mårthensson Grabbe Kärande och een Bonde Under Biskops ämbete Erich Påålsson vppå Teikarsaarj swarande, vthj Fullmechtigernes å Consistorij wägna Wyrdige M:r Martini Agrelij och Her Erich Cupræj närwaru, om een Ängz Hollma Wuolansaarj). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 134, 136, 137, 144–146, 148, 162, 214, 235, 238, 239; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 446; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 119 passim; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 89 (12.5.1658, Biskops Fullmacht); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 54; O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 159 (18.9.1664, Högwördige Herren Biskopen M. Nic. L. Nycopensis, begr. i kyrckian), 159 (23.10.1666, Enckia hustro Catharina Girringh‹!› be:d begr. i kyrckian); J. Lagerholm, Södermanland-Närkes nation (1933) s. 34 #216; B. Löw, Sörmlänningar och nerikingar vid akademien i Dorpat under 1600-talet. Södermanlands-Nerikes Nation. Majhälsning till landsmännen 22 (1949) s. 46 #61 ([Nycopensis], Nicolaus Laurentii (Söd.). Imm. 24.4.1632); A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #10, s. 8 (Nicolaus Laurentii Malmenius), 90 (Nicolaus Laurentii Aritander). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 91; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 110; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 312; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 45; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 953 (Nycopensis Taulu 2); K. G. Leinberg, Orationes academicæ Fennorum extra patriam habitæ. BNF 61 (1902) #37; Släktbok I. SSLS 107 (utg. A. Wilskman, 1912–16) sp. 435 (Nycopensis Tab. 2); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor I (1925) s. 772 (Cedercrantz Tab. 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #145G, 147G, 148G, 160G, 166G, 246G, 1007D, 1738G, 2012G, 2030G, 2067G, 2674–2701P, 2753G, 2761G, 2771D, 2797D, 2800D, 2834D, 3670G, 3673D, 3945D, 3985D, 4268G, 4269G, 4282G, 4283G, 4287G, 4288G, 4291G, 4300G, 4303G, 4307G, 4320G, 4330D, 4331G, 4340D, 4340G, 4344G, 4346G, 4347G, 4351G, 4352G, 4354G, 4356G, 4357G, 4376G, 4381G, 4393G; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 105; M. Sainio, Dissertationen und Orationen der Universität Dorpat 1632–1656 (1978) s. 38, 40, 44, 62, 67, 84, 85; J. Nuorteva, Suomalaiset muistokirjat ja muistokirjamerkinnät ennen isoavihaa. HTutk 123 (1983) s. 91; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 39; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #7, 24, 251, 285G, 308, 786, 800, 858G, 859G, 884, 919, 1019, 1020, 1035, 1344, 1378G, 1530, 1711G, 1735, 1885, 1885D, 1899D, 2113G, 2115G, 2222D, 2661G, 2735–2764, 3105H, 3174H (‡), 3174D, 3213, 3214G, 3301, 3305, 3335R, 3984, 4157, 4390, 4399; M. Collmar och A-M. Lenander Fällström, Strängnäs stifts herdaminne. Del 3 (2000) s. 88; Suomen kansallisbiografia 7 (2006) s. 252; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 522.

Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 27.11.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Nycopensis. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U20>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.