Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1652 Johan Cnaserus, myöhemmin Ahlqvist Johannes Sigfridi, Nylandus 865. Vht: Karjaan kirkkoherra Sigfrid Ahlström (Sigfridus Olai, † 1674) ja N.N. Ylioppilas Turussa kl. 1652 Cnaserus Joh. Sigfridi Nyl _ 44. — Karjaan kirkkoherran (isänsä) apulainen 1664, kappalainen siellä 1673. Asui Kilan kylän Ahlströmin torpassa. † ehkä noin 1688.

Pso: Anna.

Vävy: Karjaan kappalainen Johan Lucander 2731 (yo 1679, † 1692).

Vävy: Snappertunan pitäjänapulainen Johan Stigelius 3302 (yo 1685/86).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 41b; KA mf. ES 1881 (ll 2) Karjaan ja Inkoon käräjät 6.4.1635 f. 24v (Her Sigfredh Cappellanen i Karis ahngifuer Kyrkeherren dersammastedes her Peder); KA mf. ES 1881 (ll 3) Inkoon ja Karjaan käräjät 2.–3.5.1664 f. 24 (Framkom Wällerdhe H: Johan i Kariss Adjutor och inlade i Rätten opå sin Faders wägnar W: her Sigfridi Olaj eet gammalt Pergementz breff som Matz Mårtenson Lagman i Söderfinne lagsagu giffuit hafuer, Dat. Anno Dominj 1536. siette dagen efter helge Lekamadagh, förmählandes om Kijla och Presteboletz Rätte Råår); KA mf. ES 1882 (ll 5) Karjaan käräjät 26.1.1672 f. 19v (Jöran Jahannssonn ifrån Wästanby som tillstår sig förledne wåhras af Kyrkioherdens Hustru Ett Sölfstoop om 10 Lodh tilläns tagit hafwa), Karjaan käräjät 30.9.1672 f. 103 (Caplan här i Sochnen Hederlige och Wällärde H:r Johannes Sigfridi Aalqwist inlade i Rätten H:r Erich Arfwedhssons Breef dat: 1552 Lögerdagen näst för S. Matthæi dag förmählandes, att då han på een Ransakan stadd war, emellan Mögellbohlstaden och H:r Mattz [Matthias Laurentii] Kyrkioherde i Karis, om een Rydio som H:r Mattz hade Oprödia låtit, Liggiandes nedan för Mögelbolstadz By, emellan thera Äng och thera Åkerteppor, hwilken Rydio dhe icke kundhe Alwarl:n tillstädia för dageliga Muhlbeethe och Lägenheetz skull, Ty hafwa the alle samtyckt Lofwat och gifwit förben:de H:r Mattz een annan Rydia ben:dt Oxekärr, then the hafwa Lofwat Oprydia och gärda Låtha, honom till motto och hans effterkommande till gott nöije, som siälfwa Brefwet dhetta medh mehra Inneholler); KA mf. ES 1882 (ll 6) Karjaan käräjät 23.–24.1.1674 f. 18 (huru såssom den Grymma wådh Elden hadhe nästförledne 4 wekur för Juhl ... som Attesten af Kyrkioherden här i Sochnen H:r Sigfrido Olaj, Caplan Johanne Aalqwist, Michaële Castrenio och Ländzman Hindrich Erichsson underskrefwen, detta klarl: exprimerar); KA mf. ES 1883 (ll 7) Karjaan käräjät 15.3.1681 s. 183 (Knasabacka Råår och Röör. Katso 945); KA mf. ES 1885 (ll 8) Karjaan käräjät 23.8.1688 f. 215 (Annetun syntyperätodistuksen mukaan Kyrkioherden här i Karis, sahl: H:r Sigfred Olofsson Ahlström on kastanut 27.9.1657 syntyneen kirjansitoja Lorentz Höijerin). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 52 (XII); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 20 passim (isä); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #39. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 378.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Ahlqvist. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=865>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.