Helsingin yliopisto

Tiedot

1652/53 Henrik Stigelius Henricus Michaelis, Alanus 945. Vht: Saltvikin kappalainen Mikael Stigelius (Michael Henrici, † ~1651) ja Brita Andersdotter. Ylioppilas Turussa 1652/53 [Stigæus] Henric [Michaelis Aland _ 46]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1652/53] Henricus Michaëlis Stigæus, Alanus. Oraatio 1657. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1658 – sl. 1658. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 27.5.1659. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1659. — Sotasaarnaaja everstiluutnantti Olof Igelströmin jalkaväessä 1659, rykmentinpastori 1660. Turun linnansaarnaaja (1667). Tammisaaren kappalainen ja pedagogi 1677. Karjaan kirkkoherra s.v. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1691. † Karjaalla 1700.

Pso: Kristina Ek (elossa 1716).

Veli: Nauvon kappalainen Johan Stigelius 944 (yo 1652/53, † 1691).

Poika: Mortorpin komministeri (Siuntion kirkkoherra) Mikael Stigelius 2828 (yo 1679/80, † 1717).

Poika: majoitusmestari Jakob Stigelius, myöh. Stigell 3301 (yo 1685/86, † 1701).

Poika: Snappertunan pitäjänapulainen Johan Stigelius 3302 (yo 1685/86).

Poika: porvoolainen raatimies Isak Stigelius, myöh. Stigell 3303 (yo 1685/86, † 1710).

Poika: kornetti Henrik Stigelius, myöh. Stigell 3955 (yo (1693)).

Poika: vänrikki Karl Stigelius, myöh. Stigell 4924 (yo 1706).

Vävy: Tammisaaren kappalainen Nils Stigelius 2973 (yo 1681/82, † 1712).

Vävy: Karjaan kirkkoherra Jakob Sievonius 5087 (yo 1709, † 1774).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 183a; HYK ms., Bor. osak. matr. #65; KA valtakunnanregistratuura 5.8.1671 f. 117 (Recommendation till Super:n i Åboo på Åhlandh för [Prädikanten wedh Åboo Slått] H. Henrico Stigelio ... Wij honom till någon vacant Legenheet och Pastorat, serdeles till ett på Åhlandh och Föglö Sochn, som nu för denne tijden skall wara vacant, förhielpa wille), 29.10.1672 f. 370 (katso 115), 27.10.1682 f. 680 (Frijheet för Pastore i Caris H:r Hindrich Stigelius på halfwe taxeringen), 27.10.1682 f. 689 (K. M:ttz N:e resolution och Förklaring öfwer Prästerskapetz ifrån Åboo Stifft widh denne Rijkzdag underdånigst ingifne desiderier och angelägenheter, etc. ... I lijka måtto warder och för detta Slottz Predijkanten i Åboo her Hindrich Stigelius befrijad för den halfwa Rosstiensten, som honom påförd warder, så i anseende till det att han tillförende Krijgzpräst warit haf:r, som och att han ännu någon resterande löhn haf:r att fordra), 20.10.1696 f. 584 (Till Consistorium i Åbo Swar angående 40 d:r Sölf:r Mynt för en fattig Capellan [Hindrich Gunnerus] ... de 100 d:rs Sölf:r Mynt böter, hwartil Kyrckioheerden i Caris Henrich Stigelius ock des Sohn Johan Stigelius äre förfallne, för det de begådt et feel wid Capellanens Michaelis Stigelii 2828 Wijgning, därmed til at inkiöpa berörde Gunnerum 1077 uti Hospitalet), 17.4.1697 f. 181 (Till Consistorium i Åbo för Capellanen i Esbo Sigfrid Levonio [Espoon kappalainen Sigfridus Sigfridi Levonius, † 1697] ... af dhe ännu resterande 60 daler 40 dal. Sölf:r m:t anwändas till att dhermed inkiöpa i hospitalet den gamble och blinde Capellanen i Esbo Sigfrid Levonium), 30.7.1697 f. 538 (Till Consistorium i Åbo swar, om Boetii Muurs 886 inkiöp i hospitalet ... föreslåendes dhertill 40 d:r S:mt af Kyrckioherdens i Caris Hindrich Stigelii böter för en olaga wigning, hwilcka Capellanen i Esbo Sigfred Levonius till samma ändamåhl hafwa warit anslagne, men igenom hans dödel. afgång äre blefne bespareade); KA mf. ES 1844 (kk 6) Nousiaisten, Lemun ja Maskun käräjät 4.–5.1.1667 f. 9 (Och Inlade i Rätten Slåtz Prestens i Åboo Wällerde Do:ni Henrici Michælis Stigeli Attest lydandes att Noussis Kyrcke Tiuffwen Eskell Jacobsson hade bekent på sitt yttersta, och lijtet förr ähn han Herrens Höghwördiga Sacrament annammade, att han hade falskelligen och orättfärdeligen bekent och witnat på Erich Jörensson, wedh tinget, att han skall hafwa Stulit, hwilcket hans Sam weet aggade, och begerat att Slåtz Presten honom der på trösta skulle), Raision ja Maarian käräjät 10.–11.7.1667 f. 52v (Jören Bengdtsson i Ihala witnade sigh Ander gången hafwa stempt till detta Tingh Slåts Prästen, Wellerde H:r Hindrich Stichelium, att swara Lendzmannen Hindrich Ruut, om een häst han skall olagligen wedh Slåtet hafwa Inwräkt); KA mf. ES 1883 (ll 7) Karjaan käräjät 15.3.1681 s. 183 (Kyrckioheerdhen i Caris fullmechtigat af Åbo Consistorio wyrdige och wähllärdhe H:r Henricus Stigelius beswähradhe sigh öfwer Knasabacka för dhet at dhe hafwa giordt stort inpass oppå Prestegårdz Ägor i Karis, och twärt emoth Håkan Johnssons Laghmans dohm 1527 uthgifwen, Jämbwehl emoth förbodh afhendt en hoop wedh öfwer dhesse Råår och Röör som ähre Gildennähs wdd, Kanusbäckz Bärgh, dedhan till Wijkermallms bergh, Godhelige bergh, Bährmossabrinck, Munckebergh, midlaste Kallmen wedh Sandh Gropena. Jatkuu 16.1.1683 f. 21v ja 3.7.1683 f. 103v framläggiandes een Lagmans dom A:o 1427), 184 (att Allmogen föhr Öhl till Sahlu på Kyrckiebackan ... emoth Sabbatz Ordningen sällia Öhl bådhe för och effter Predikan); KA mf. ES 1884 (ll 7) Karjaan käräjät 12.5.1682 f. 79v (Bewillies Huussesyn i Karis prästegårdhen emedan Kyrkioherden Wällärde H:r Henrich Stigelius klagar huusen förfalla), Karjaan käräjät 9.2.1684 f. 42v (Förbiudes dhe Caris boor att Fiskia widh Prästholmen widh Rassborgh, utan Kyrkioheerdens loff och minne, widh laga straff tillgörandes); KA mf. ES 1884 (ll 8) Karjaan käräjät 17.3.1685 f. 45 (Kyrkioheerden i Karis Wördigh och wällärde H:r Henrich Stigelius begärte att honom een laga attest om Olof Matzsons hemman i Kasaby meddelas måtte), Karjaan käräjät 23.–24.9.1685 f. 146 (Emedan Hindrich Sigfredzon i Hemos tillijka medh Kyrkioheerden, Ehrewördigh och Wällärdhe H:r Henrico Stigelio, beswäradhe sigh öf:r sina Grannar, som äro Österby, Hemos, Kasaby och Jodböhle Inbyggiare, för dedh dhe hafwa så uthblåttadt samfälte skogen medh kohlandhe och säliandhe, att nu intet qwar mehra timber till att finnandes är, än som till ett par stugur, begärandhes att dhe förbiudas måtte skogen bort sälia), 149, 151 (Kyrkioheerden i Karis Ehrewördigh och Wällärdhe H:r Hinrich Stigelius begärte laga attest om sitt Ryttare hemmans Hemos huus och bygningh), Karjaan käräjät 10.3.1688 f. 101; KA mf. ES 1887 (ll 13) Tenholan käräjät 30.–31.1.1696 s. 73 (Herientaka Rusthåld är, det han sig nyligen tillbydt emoth ett des Rusthåld i Åbo Lähn. Katso 620); KA mf. ES 1887 (ll 14) Karjaan käräjät 15.–16.10.1697 s. 701; KA mf. ES 1887 (ll 15) Karjaan käräjät 28.–29.1.1698 s. 43; KA mf. ES 1888 (ll 15) Tenholan käräjät 17.–19.10.1698 s. 583 (Emedan Kyrkoherden i Karis försambling Ehrewördige H:r Henrich Stigelius, hafwer effter uthdehlt Köpe Breef af d: 20. förl: Martii till Bonden Hans Mattsson i Bondböhle, opdragit och försålt honom herientacka Rusthåldh af 2/3 Skatte och Börde Jordh och 1/3 Crono, med alle dess tillhörigheter); KA mf. ES 1889 (ll 19) Karjaan käräjät 21.–22.2.1702 s. 120; KA mf. ES 1889 (ll 20) Karjaan käräjät 27.10.1703 s. 557 (Lensmannen Wähl:d Henrich Erichsson [Skugge] såsom een Måg uthi förra Kyrckioherdens Sterbhuus); KA mf. ES 1889 (ll 21) Karjaan käräjät 12.–13.5.1704 s. 208 (Länsmannen Wähl:t Henrich Erichsson ... å des Swär Moders Kyrckioherde Enckians dygdesamme hustru Christina Eekz wegnar, som äger samma Rusthåld [Heimos]); KA mf. ES 1890 (ll 23) Karjaan käräjät 22.–23.2.1706 s. 238; KA mf. ES 1891 (ll 25) Karjaan ylim. käräjät 27.–28.4.1708 s. 391–425 (Såssom det blefwet Undertecknadt gifwet wid handen, att Länsmannen härsammastädes Hinrich Erichsson woro den 22 hujus å wägen från Norrby i denne Sochnen hem åth omkommen och död blefwen ... och Länsmannens Encka Gertrud Stigelia begiert ... att det skulle blifwa Lagl: undersökt derom ... och war det nu Länsmans Enckans Broders Kyrckoherdens i Siundo H:r Michael Stigelij samt hennes Swågers och Systermans Capplanens i Ekenääs H:r Niels Stigelij begieran å hennes wegnar), Vihdin käräjät 8.–10.10.1708 s. 795 (Stud: Mons:r Carl Stigell återfordrade des resekappa af Rusthållaren Johan Hindersson i Hapkyllä, som han wid Länsmannens i Nyby framl: Hinrich Erichzssons begrafning, den 28 nästl: Junij skall hafwa af honom emottaget, men eij återfådt. Vertaa KA mf. ES 1720 (bb 4) Espoon käräjät 18.6.1645 f. 61v Föresteltte sigh Ländzman, Hendrich Erichssån i Nyby af Karis S: på sin Swär faders wägna, Erich Thomassån i Happakylä), Karjaan käräjät 31.10.–2.11.1708 s. 925 (Emedan effter Länsmannen härsammastädes framledne Hinrich Erichsson äre omyndige Barn, twenne Söner, Hinrich, och Erich, sampt 4 döttrar, Christina, Annicka, Ellsa, och Merta, och det finnes någre gieldztwister hans Encka och arfwingar angående ... ty blifwer Barnens Moder Broder Stud: Mons:r Carl Stigell och Upbördz Skrifwaren Wählförståndig Michael Böök förordnade såssom Curatorer för bemelte omyndige Barn, wid de Rettegångz saker, som kunna Upkomma). — K. F. Ignatius, SHS:n pöytäk. 18.1.1883 [Eräs v:n 1658 ylioppilasmeteliin liittyvä jäljennös]. HArk 8 (1884) s. 386; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 59 (XIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 159, 202; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 188, 189, 190, 233, 259(?); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. (5), 70, 128; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 303, 306, 309 (Dn Henricus Stigelius, är eij ferdig i finska språkett att predika), 461; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 332 (5.8.1671, recommendation), 356. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 71, 376, 386; V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 90; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #36D, 4241D; J. T. Lappalainen, Elämää Suomen sotaväessä Kaarle X Kustaan aikana. Studia historica Jyväskyläensia 12 (1975) s. 192; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3574 (1715, leski), 4708 (1716, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3480, 3960.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Stigelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=945>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Stigæus [Stigelius], Henricus Michaelis Aland. p. 46 || Bor. 65. – Föregåendes bror. Stipendiat 1658–60. Pvgd 1659 till fältpredikant. Slottsprest i Åbo. Pedagog i Ekenäs. Kh i Karis 1677. Död 1700.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 59.