Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Tartossa 19.12.1650 Henrik Biskop Henricus Erici, Nylandus U199. Vht: ratsutilallinen Lohjan Isoteutarin kylän Biskops-nimisellä tilalla Erik Markusson († 1654) ja luultavasti hänen 1. puolisonsa N.N. Depositio 17.12.1650. Ylioppilas Tartossa 19.12.1650. — Lohjan pedagogi 1659. Jätti viran 1680-luvulla ja asui sittemmin kotitalossaan. ‡ Lohjalla 11.7.1697. Naimaton (Rein 1945). Toisen arvelun (Durchman 1943) mukaan tytär(?) Kristina Elisabet Biskop oli naimisissa Raaseporin kreivikunnan hopmannin Herman Timmen († 1704) kanssa.

Tyttärenpoika(?): asiamies Henrik Thim 4255 (yo 1696/97).

Veljenpojan poika: tilanomistaja Porvoon Boessa, kollegiasessori Henrik Tomas Adlercreutz 6711 (yo 1740, † 1801).

Kaima: Lohjan kappalainen Henrik (Henricus Erici) 482 (yo (1645), † 1683).

Kaima: Henrik Weki 560 (yo 1646/47).

/ Veli tai velipuoli: rahastonhoitaja Tomas Eriksson Teuterström (aateloituna 1700 Adlercreutz, † 1710). /

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 18.12.1683 f. 609 (Lijfztijdz Frijheet för Henrich Erichsson Biskop på ett dess Skattehemman ... Wij Carl etc. Giörom witterligit att Oss hafwer Skohlemästaren i Nyland och Loijo Sochn Henrich Erichson Biskop i underdånigheet andragit huru såsom han nu i 28 åhrs tijd uthan något särdehles underhåldz åthniutande har mycken mödo uthstådt med ungdomens underwijsning och nu mehra är uti nöd och fattigdomb, anhållandes fördenskull uti underdånigheet det Wij nådigst tecktes honom med lijfztijdz frijheeten upå hans Skattehemman wid Loijo Kyrkiesbacka af 3/4 Mantahl som på Erich Markioson i Stortötar uti Jordeboken finnes benåda. Och såsom Landzhöfdingen så wähl som Biskopen och Consistorium för honom intercederat och tillijka om dess slätte och fattige tillstånd sampt höge ålder och elliest försporde flijt och troheet till vngdomens underwijsning och förkofring betygat hafwe; Altså äre Wij och uti nådigst anseende der till föranlåtne wordne hermed och i krafft af detta Wårt öppne bref, nådigst att förunna och bewillia åfwanbem:te Skolemästare uti hans lijfztijd frijheet för uthlagorne af bem:te dess Skattehemman). — Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 272 (2.3.1659, ... at en student Henricus Erici wedh nampn kunde få consistorij tilstånd at præceptorera för några små barn der i Lojå, effter han i Dorpt hafr mist en stor deel af sinna saker ...), 533 (10.7.1661, Dn Henricus Biskop, paedagogus i Loio), 535; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #823. — A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 45; O. Durchman, Bruksägarsläkten Timm i Finland och Sverige. SSV 27 (1943) s. 39; G. Rein, Lisäyksiä Vilh. Laguksen Turun Yliopiston oppilasluetteloon. Genos 16 (1945) s. 113.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Biskop. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U199>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ei esiinny aiemmissa matrikkeleissa.