Helsingin yliopisto

Tiedot

1696/97 Henrik Thim (myös Timme) Henricus Hermanni, Nylandus 4255. Vht: Snappertunan Söderbyssä asunut Raaseporin kreivikunnan pehtori Herman Thim († 1704) ja Kristina Elisabet Biskop. Ylioppilas Turussa 1696/97 Thim Henr. Nyl _ 217. — Toimi isänsä asiamiehenä oikeudenkäynneissä ja liikematkoilla.

Äidin isä(?): Lohjan pedagogi Henrik Biskop U199 († 1697).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 193a; KA valtakunnanregistratuura 23.3.1681 f. 242 (Till Åbo Hoff Rätt för Brukzförwaltaren Johan Torwesten 582 angående hans twistige saak med Hoppman Herman Tihm), 19.6.1681 f. 492, 19.6.1681 f. 493, 23.7.1681 f. 569, 9.9.1682 f. 600 (Confirmation för Herman Thim på des Fullmakter öfwer opsikten af Tullwäsendet), 25.9.1683 f. 445, 3.1.1684 f. 12, 14.8.1688 f. 488 (Kongl. Maij:tz Nådige Resolution uppå Inspectorens Ehrligh och Förståndig Herman Thims underdånige Memorial), 14.8.1688 f. 495 (Skyddebref för Inspectoren Herman Thim); KA mf. ES 1887 (ll 15) Karjaan käräjät 17.5.1698 s. 285 (Mons:r Henrich Thim ... Thims Fader H:r Inspectoren Herman Thim); KA mf. ES 1888 (ll 15) Karjaan käräjät 26.–27.10.1698 s. 671; KA mf. ES 1888 (ll 16) Karjaan käräjät 17.–18.10.1699 s. 817 (Inspectorens Welbet: Herman Thims hustrus dygdesamme Christina Elisabeth Biskops); KA mf. ES 1219 (d 42) Tammisaaren KämnO 26.8.1699 (Förekom een Student Mons:r Hindrich Thim och Anhölte at här skule lagligen Vidimeras een Copia aff Trenne stycken Häradz rettens uplysningar på Söderby gårdh, och huru hans fadher Herman Thim dän aff högwelb: Grefue Leijon hufudh sigh tilhandlat hafuer), Tammisaaren KämnO 23.9.1699 (Förekom Studiosus Mons: Hendrich Thim och upwijste aff eet Ex protocollo Judicj Inferioris Ifrån Räfuel af d: Nästförledne 17 Julj huru han der sammastedes warit i klander för een häst dän han til een Fohrman försåldt hafuer), Tammisaaren KämnO 12.3.1703; KA mf. ES 1211 (d 1) Tammisaaren RO 7.12.1694 (Förekom Inspectorns högachtadh H:r Herman Thims Barns Præceptor Mons:r Petrus Thålijn 3843 och upwijste bem:te sin patrons Breff Ifrån Ståckholm af d: 13 Novembris sidzledne). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 285 (LVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 155 (16.7.1701, En Nylandus Timme som ett åhr warit ifrån Academien och nu anhåller om viatico ...); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #258. — O. Durchman, Bruksägarsläkten Timm i Finland och Sverige. SSV 27 (1943) s. 40.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Thim. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4255>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.