Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 1.8.1659 Anders Palmannus Andreas Josephi, Ostrobotniensis U274. Vht: Pudasjärven kirkkoherra Josef Palmannus (Josephus Josephi, Carlenius, † 1666) ja N.N. Ylioppilas Uppsalassa 1.8.1659 Andreas Josephi Palmannus Ostrobothniensis. — Pudasjärven kappalainen 1667. † Pudasjärvellä 1677.

Pso: Katarina Balckholm († 1727).

Veli: Johan Carlenius 1353 (yo 1659, † 1666).

Poika: Muhoksen kappalainen Johan Palmannus 3791 (yo 1691, † 1726).

Lanko: Haukiputaan kappalainen Johan Balckholm 1355 (yo 1659/60, † 1678).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 13.10.1641 f. 193 (Till Rijkz Cammar Rådh för Allmogen af Pados Järffwi, att bekomma en klocka om 1½ Skepp:d koppar), 13.10.1641 f. 200 (Öpet breef för Prästen widh Pados Jerfui Capellan i Österbotn, att niuta det hemman Pudisierfwi han åbor); KA mf. ES 2032 (rr 13) Iin käräjät 1.–5.7.1673 f. 240 (Sacellanus widh Pudasjerfwi Försambling, Hederlige och Wällärde H:r Andreas Palmannus); KA mf. ES 2037 (rr 26) Iin käräjät 8.–10.7.1689 s. 23 (Caplan Wellärde H:r Johan Keckman U360 i Pudas Jerfwi Leet oplysa första gångan den Kiöpeskrifften han Näst förweckne d: 16 Febr: Innewarande Åhr hade ingådt medh Sahl: Caplan H:r Anderses Enckia hustru Carin Carls dotter om 1/4 Mant: Kerälä), 24 (Sahl: H:r Anders Phalmanus); KA mf. ES 2040 (rr 35) Oulun ja Hailuodon käräjät 21.–22.2.1698 s. 328 (Bårgaren Anders Pallman). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 103 (XXIV); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 158; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 249; Akademiska konsistoriets protokoll VII 1664–1666 (Uppsala 1971) s. 319 (4.7.1666, Henricus Saclenius 1852 war medh Nicolao Celsio när slagzmålet skedde och fått mäst hugg, men war icke tillstädes, uthan sände en benämd Andreas Palman i sitt stelle). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 213; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #870D.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 19.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Palmannus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U274>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.